NázoryZa právny štát: Konkrétne porušenia medzinárodných zmlúv, dohovorov a...

Za právny štát: Konkrétne porušenia medzinárodných zmlúv, dohovorov a listín v trestných konaniach od prelomu rokov 2019/2020 – časť 2.

-

Za právny štát: Konkrétne porušenia medzinárodných zmlúv, dohovorov a listín v trestných konaniach od prelomu rokov 2019/2020 – časť 2.

JUDr. Martin Ribár – advokát a predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT

Prinášame vám konkrétne znenie častí medzinárodných zmlúv, dohovorov a listín, ktorými je SR viazaná, ktoré boli porušené v trestných konaniach vedených od prelomu rokov 2019/2020 dodnes:

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (neoficiálne aj Európsky dohovor o ľudských právach)

  • je najdôležitejšou medzinárodnou ľudskoprávnou zmluvou na európskom kontinente, ktorá zabezpečuje dodržiavanie najdôležitejších práv človeka a zároveň obsahuje inštitucionálny rámec, ktorý umožňuje jednotlivcom efektívne sa brániť proti štátu, ak im tieto práva upiera.

ČLÁNOK 6

Právo na spravodlivé súdne konanie

1. Každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o akomkoľvek trestnom čine, z ktorého je obvinený. Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu byť vylúčené buď po dobu celého alebo časti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti v demokratickej spoločnosti, keď to vyžadujú záujmy maloletých alebo ochrana súkromného života účastníkov alebo, v rozsahu považovanom súdom za úplne nevyhnutný, pokiaľ by vzhľadom na osobitné okolnosti mohla byť verejnosť konania na ujmu záujmom spravodlivosti.

2. Každý, kto je obvinený z trestného činu, považuje sa za nevinného, dokiaľ jeho vina nebola preukázaná zákonným spôsobom.

3. Každý, kto je obvinený z trestného činu, má tieto minimálne práva:

a) byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia vzneseného proti nemu;

b) mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby;

c) obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie obhajcu, aby sa mu poskytol bezplatne, ak to záujmy spravodlivosti vyžadujú;

d) vypočúvať alebo dať vypočúvať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie na vypočúvanie svedkov vo svoj prospech za rovnakých podmienok, ako v prípade svedkov proti nemu;

e) mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom, alebo ak týmto jazykom nehovorí.

Milí naši sledovatelia, vyjadrite prosím v komentároch Váš názor:

  • Považujete informovanie zo strany štátnych inštitúcií o medzinárodných zmluvách, dohovoroch a listinách o ľudských právach a slobodách, ktorými je SR viazaná za dostatočné?
  • Považujete za nutné, aby bola verejnosť informovaná aj o medzinárodných zmluvách, dohovoroch a listinách o ľudských právach a slobodách, ktorými je SR viazaná zo strany štátnych inštitúcií?
  • Považujete za užitočné informovanie verejnosti zo strany nášho OZ aj o ľudských právach a slobodách vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, dohovorov a listín?

Zdroj:

Podporte spravodajský portál Veci Verejné prevodom na náš účet:

SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás