NázoryPolicajti pod vedením Hamrana bezohľadne naďalej zneužívajú svoju moc....

Policajti pod vedením Hamrana bezohľadne naďalej zneužívajú svoju moc. Po vyšetrovateľke Santusovej aj ďalší policajt z Úradu inšpekčnej služby adresoval list Ódorovi, ktorému sa už rezort vnútra začína vymykať spod kontroly

-

spot_img

Policajti pod vedením Hamrana bezohľadne naďalej zneužívajú svoju moc. Po vyšetrovateľke Santusovej aj ďalší policajt z Úradu inšpekčnej služby adresoval list Ódorovi, ktorému sa už rezort vnútra začína vymykať spod kontroly

Dokument, ktorý naznačuje zarážajúce až trestuhodné konanie hneď niekoľkých vedúcich predstaviteľov ÚIS, zaslal Ľubomír Imlej premiérovi Ľudovítovi Ódorovi ešte začiatkom augusta tohto roka.

Darmo je prvotriednym ekonómom či autorom super úspešnej knihy o tom, ako porozumieť svetu. Na čosi také, ako je súčasné dianie v slovenskej polícii, jednoducho žiadny rýchlokurz geniality nestačí. Teda, minimálne sa dá špekulovať, že nepomohol premiérovi Ľudovítovi Ódorovi, ktorý je po odvolaní Ivana Šimka už nejaký ten týždeň poverený aj výkonom funkcie ministra vnútra. Práve tento rezort sa mu začína vymykať spod kontroly.

Naznačuje to správanie a konanie jeho podriadených stojacich na čele Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), ktorí potom, ako za pomoci policajného prezidenta Štefana Hamrana úspešne zrealizovali puč proti Ivanovi Šimkovi, zrejme úplne stratili súdnosť a akúkoľvek brzdu. Termín rozviazané ruky v ich podaní začal nadobúdať úplne nové rozmery. Nositelia mien ako Peter Juhás, Pavol Ďurka, Juraj Svítok a ďalší sa už neštítia ničoho.

„Ponižujúco a bezohľadne zneužívajú moc a postavenie na dosiahnutie svojho cieľov,“ tvrdí ich podriadený. Nie kdesi v krčme pri pive, či počas dišputy na policajnej chodbe, ale v liste oficiálne adresovanom a zaslanom priamo premiérovi a zastupujúcemu ministrovi vnútra Ľudovítovi Ódorovi.

Funkcionár z Košíc

Dokument, ktorý naznačuje zarážajúce až trestuhodné konanie hneď niekoľkých vedúcich predstaviteľov ÚIS, zaslal Ódorovi ešte začiatkom augusta tohto roka Ľubomír Imlej. Ide o príslušníka, ktorý už niekoľko rokov stojí vo vedení inšpekcie v Košiciach. Čelné funkcie zastával počas niekoľkých vlád, pričom doteraz úspešne odolával všetkým možným tlakom.

Nadriadení si jeho prácu cenili. Aspoň tak sa dá súdiť z toho, aké odmeny mu minimálne za uplynulý rok udelili. Dokopy išlo o takmer 4400 eur. Poslednú vo výške tisíc eur dostal len nedávno – v júni, teda v čase, kedy už bol najvyššie postaveným mužom na inšpekcii Peter Juhás, mimoriadny obľúbenec niekoľkých médií a chránenec špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.   


Preradený

O niekoľko dní bude ale Imlejove pôsobenie na inšpekcii minulosťou. Premiér a zastupujúci minister vnútra Ódor totiž ešte koncom augusta podpísal personálny rozkaz, na základ ktorého bude Imlej od 14. septembra preradený na funkciu staršieho vyšetrovateľa krajského policajného riaditeľstva v Košiciach. Z hľadiska jeho doterajšieho postavenia ide o významný kariérny posun smerom dole.

Ktovie, či si Ódor dal aspoň  minimálnu námahu oboznámiť sa s okolnosťami Imlejovo preradenia, no podľa všetkého ani nie. Samozrejme, pán premiér je mimoriadne zaneprázdnený a tak od neho očakávať záujem o osud nejakého príslušníka by sa mohlo považovať za drzosť. Navyše, ak do neho v Bratislave policajná elita so správnym morálnym nastavením tlačí tie jediné správne a vhodné názory.   

Ťažko tiež posúdiť, či si Ľudovít Ódor aspoň zbežne prečítal list, ktorý mu Imlej adresoval. Ak aj áno, zrejme jeho obsah nepovažoval za tak dôležitý a alarmujúci, aby naň akýmkoľvek spôsobom reagoval. Vlastne reagoval, Imleja odvolal…

Z obsahu predmetného listu pritom vyplývajú informácie, ktoré by možno mali rozblikať červené svetlo na všetkých patričných miestach. 


Poctivo si budoval kariéru

Imlej sa premiérovi Ódorovi hneď v úvode predstavil, keď mu okrem iného  napísal: „Považujem sa za kariérneho policajta, ktorý sa dlhodobo vyhýbal akýmkoľvek politickým, tendenčným alebo účelovým konaniam. Do Policajného zboru som nastúpil po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v čase, keď mi moje úspešné absolvovanie fakulty, s prihliadnutím aj na výborný prospech, poskytovalo veľmi široké možnosti uplatnenia. Ja som však chcel ísť do Policajného zboru. Domnievam sa, že som dosiaľ poctivo budoval svoju kariéru v tomto zbore a postupne som sa dopracoval až k svojmu súčasnému postaveniu.“


Santusovej preradenie

Ako ďalej píše, dňa 15. júna 2022 bola pod jeho velenie preradená vyšetrovateľka Diana Santusová. Stalo sa tak po tom, ako bola odvolaná z vedenia tímu Oblúk, ktorý vyšetroval prípad zjednodušene označovaný ako kauza čurillovci.  „Po jej nástupe na moje oddelenie si vždy svoje služobné povinnosti plnila riadne, komplexne a iniciatívne. Dovolím si povedať, že patrí medzi najlepších vyšetrovateľov pod mojím vedením, a to po celý čas, čo je zaradená na oddelení Východ,“ uviedol Imlej v liste premiérovi.


Nuž a práve tu je zrejme kameň úrazu, ktorý ťaživým spôsobom dopadol na jeho kariéru. Žena menom Diania Santusová. Ako totiž Imlej píše, po zmene vedenia Úradu inšpekčnej služby v marci tohto roku, teda keď mu začal šéfovať Peter Juhás, začal byť na neho vyvíjaný tlak, aby  vykonal „špinavú prácu“ a nejakým spôsobom sa Santusovej zbavil. 


„Bolo mi pokynom uložené, majorom Jurajom Svítokom, zástupcom riaditeľa ÚIS, spracovať návrh jej služobného hodnotenia,“ približuje Imlej. Prirodzene to vraj i vykonal, ale podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Santusovú jednoducho vyhodnotil, že je aj naďalej spôsobilá vykonávať svoju funkciu vyšetrovateľky ÚIS. Lenže následne sa z kuloárov dozvedel, že najvyššie vedenie inšpekcie si takto výsledok nepredstavovalo. „Preto sa major Svítok rozhodol spracovať návrh na služobné hodnotenie Diany Santusovej sám,“ tvrdí Imlej.

Svítok mal tiež pokynom uložiť, aby sa zvážilo, či sa Santusová nedopustila disciplinárneho previnenia tým, že nesplnila jeho, teda Svítokov pokyn. „V zmysle pokynu som začal disciplinárne konanie a toto som riadne viedol. Vykonal som komplexné dokazovanie, dôkazy riadne vyhodnotil a rozhodol som tak, že som disciplinárne konanie zastavil, nakoľko podľa môjho názoru k žiadnemu zavinenému konaniu zo strany Diany Santusovej nedošlo. Za svojím rozhodnutím, respektíve postupom si dodnes stojím,“ snažil sa vysvetliť Imlej.  


Nie je ich

Po týchto udalostiach sa však jeho nadriadení rozhodli, že nie je „ich“, tým pádom je „proti nim“. „Áno, s takýmto extrémne zjednodušeným rozdeľovaním, respektíve kastovaním príslušníkov polície sa opakovane v poslednej dobe stretávam,“ zdôraznil Imlej, ktorého sa vedenie inšpekcie napokon predsa len zbavilo.

,,Dňa 10.augusta 2023 mi bol doručený návrh na moje preradenie adresovaný Vám, pretože si to údajne vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby,“ opisuje Imlej Ódorovi.

Konštatuje, že pri preberaní písomnosti využil svoje právo a oboznámil sa so spisom vedeným v tejto veci. Zistil pritom, že sú dva dôvody, pre ktoré musí na inšpekcii skončiť. Prvým je údajné neplnenie si služobných povinností vyplývajúcich z postavenia vedúceho oddelenia a druhým dôvodom je nesprávny postup pri kontrole liečebného režimu Diany Santusovej počas jej pracovnej neschopnosti.    


Kontrola osemkrát za šesť dní

Imlej je však presvedčený, že vzhľadom na jeho doterajšie hodnotenia zo strany nadriadených a pravidelné odmeňovanie je skutočným dôvodom krokov voči nemu dianie okolo vyšetrovateľky Santusovej. To, čo v tejto súvislosti dorábalo najvyššie vedenie inšpekcie, opísal slovami: ,,Zo všetkého, čo sa okolo mňa dialo a k čomu som bol tlačený, som nadobudol presvedčenie, že ide o svojvoľné zneužívanie postupov funkcionárov Policajného zboru, so zámerom zbaviť sa konkrétnej príslušníčky. Keď menovaná ochorela dňa 4. júla 2023, bolo mi opakovane uložené vykonať u nej kontrolu liečebného režimu, celkom osemkrát v priebehu šiestich dní! To som aj urobil. Nikdy som nezistil porušenie liečebného režimu. Kontrolu liečebného režimu Diany Santusovej som vykonával, nakoľko to bol pokyn nadriadeného Juraja Svítoka, napriek tomu, že som to považoval za šikanózny postup voči nej. Mám totiž veľmi jasnú vedomosť, s akou frekvenciou sa štandardne vykonáva kontrola liečebného režimu voči ostatným príslušníkom,“ zdôraznil Imlej v liste premiérovi Ódorovi.


Ďalším zvláštnym a právo zneužívajúcim postupom vedenia ÚIS podľa Imleja je, že Juraj Svítok inicioval založenie operatívneho spisu. V ňom z Imleja údajne vytvoril akéhosi spolupáchateľa Santusovej. A v čom spočívala ich nebezpečná trestná činnosť? „Santusová mala spôsobiť škodu tým, že je fiktívne práceneschopná a ja som mal toto konanie kryť, čo je absolútna lož. Návrh na realizáciu dal Juraj Svítok a úlohy operatívnym pracovníkom ukladal  Pavol Ďurka. So znalosťou fungovania ÚIS nie je možné veriť, že by o tom nevedel Peter Juhás,“ je presvedčený Imlej.

Len dodajme, že Ďurka je jedným z policajtov, ktorých vyšetroval Santusovej tím Oblúk pre možné manipulácie trestných konaní. Teraz, v pozícii jedného z vedúcich predstaviteľov inšpekcie podľa všetkého podniká kroky na jej odstránenie, čo je absolútny nonsens.  

Podľa Imleja je takýto postup zneužívaním postavenia ako i síl a prostriedkov polície, ktoré môžu slúžiť len na odstránenie nepohodlných. „Vznikli tým totiž možnosti, aby nadriadení mohli so všetkými oprávneniami, ktoré im právne predpisy v tomto fiktívnom konaní umožňujú, získavať informácie o Diane Santusovej, ako aj o mne,“ upozorňuje Imlej. 


Klamstvá nadriadených

V liste premiérovi upozorňuje aj na vyslovené klamstvá uvedené v návrhu na jeho preradenie. Dopustiť sa ich mali priami Imlejovi nadriadení a usvedčovať z toho ich má zvukovo-obrazový záznam, ktorý si v istej situácii vyhotovill. Prečo tak urobil? Jednoducho preto, že pozná praktiky a postupy súčasného najvyššieho vedenia inšpekcie.

„Som presvedčený, že z videozáznamu je zrejmé vedomé klamstvo dvoch rádovo vyšších príslušníkov ÚIS, len v snahe zbaviť sa mojej osoby. Otázne je, či tak konali z vlastného rozhodnutia, alebo na pokyn niekoho ďalšieho z vedenia ÚIS. Podotýkam, že zo spisového materiálu vyplýva, že pokyn na doručenie uvedenej písomnosti im dával konkrétne Peter Juhás,“ naznačuje Imlej.  


Zdôrazňuje, že v tejto veci je nútený podať trestné oznámenie. Domnieva sa totiž, že predstavitelia vedenia ÚIS sa svojim konaním mohli dopustiť trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

„Faktom je, že skupina osôb v aktuálnom vedení ÚIS ma nepovažuje za svojho, čo by za iných skutočností bolo normálne. Som si aj vedomý toho, že som len povestnou ´trieskou´, ktorá lieta, keď sa rúbe les, avšak považujem za nehorázne a ponižujúce bezohľadne zneužívať moc a postavenie na dosiahnutie svojich cieľov takýmto spôsobom,“ zdôraznil v liste premiérovi Ľubomír Imlej. 


Ide mu o všetko

Na záver predsedu vlády požiadal, aby pri rozhodovaní o jeho preradení prihliadal na všetky skutočnosti. „Žiaľ, rozdiel medzi mnou a mojimi nadriadenými je ten, že oni vám budú predkladať návrhy, oni ich budú komentovať a ja túto možnosť nemám. Chcel som požiadať len o to, aby ste venovali veci dostatočnú pozornosť. Áno, viem, že nepopierateľne máte obrovské množstvo práce – obrovské množstvo dôležitejšej práce. Pre mňa však ide o zmarenie celej mojej profesnej kariéry, ktorú som si desaťročia budoval a som presvedčený, že som ako príslušník Policajného zboru vždy postupoval korektne a nikdy som vedome nepostupoval protizákonne, ani v rozpore s  morálnymi hodnotami,“ končí list Ľubomír Imlej, ktorý však zrejme písal úplne zbytočne. Ľudovíta Ódora totiž takéto taľafatky podľa všetkého vôbec nezaujímajú. Má kopec oveľa dôležitejšej roboty.

Niekdajší šéf policajnej inšpekcie Ševčík: Hnus a hnoj

Vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby (ÚIŠ) sa do povedomia verejnosti dostala potom, ako policajný exprezident Peter Kovařík prerušil zákrok voči dvojici bývalých takáčovcov. Santusová a jej tím ich podozrievali z toho, že ich manipulovali policajti NAKA z tímu Očistec. Bývalý šéf Úradu boja proti organizovanej kriminalite a exriaditeľ policajnej inšpekcie – policajný generál v.v. Ivan Ševčík zverejnil jej podanie proti týmto policajtom.

Viac v článku TU.

Bývalý šéf polície Gašpar: Vyšetrovateľ Svítok sexuálne obťažoval Dianu Santusovú, je to neúnosné!

Zdroj: plus7dni.pluska.sk / YouTube – Online Tu a Teraz / InfoVojna

Podporte nezávislé médium Denník VV

  • Nezamykáme články
  • Necenzurujeme komentáre
  • Nezverejňujeme platené články

Nechceme spoplatňovať obsah, lebo nie každý si to môže dovoliť. Len vďaka Vašej podpore sa môže tento obsah bezplatne dostať ku každému.

Viac info o podpore nájdete tu: PODPORTE VV

Pravidelná mesačná podpora

Jednorázová podpora


Alebo prevodom na náš účet: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

spot_img

Newsletter - Veci verejné

Prihláste sa na odber článkov. Dva krát do týždňa Vám zašleme zhrnutie najpodstatnejších komentárov a názorov, ktoré vyšli na našom webe :)

*Po vyplnení formuláru Vám zašleme potvrdzujúci email, ktorý je potrebné potvrdiť.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

1 Komentár

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás