fbpx
NázoryKajúcnik: Bábka v rukách spolitizovanej spravodlivosti

Kajúcnik: Bábka v rukách spolitizovanej spravodlivosti

-

Kajúcnik: Bábka v rukách spolitizovanej spravodlivosti

Nielen trestné stíhanie, ale aj väzobné obmedzenie osobnej slobody občanov sú dnes na Slovensku predmetom ostrých polemík. Vzniká podozrenie, že trestné konanie sa stalo nástrojom politiky. Nie je to rétorická figúra, ale nebezpečný trend, a preto o ňom treba naliehavo hovoriť.

Mená často zvádzajú k subjektívnym úsudkom, zbytočným emóciám a predsudkom. Dajme preto aspoň na chvíľu bokom mená a názvy ustanovizní, aby sme dokázali s triezvym úsudkom zhodnotiť skutkový stav jedného zo široko medializovaných trestných prípadov. Podľa nášho názoru dokumentuje, že v trestnom konaní dochádza k závažným deformáciám a tie sú s vysokou mierou pravdepodobnosti dôsledkom politizácie tak orgánov činných v trestnom konaní, ako aj sústavy súdov. (Mená jednotlivých aktérov popisovaného prípadu nájde vzácny čitateľ na konci článku.)

Skutkový stav je nasledovný:

Občan je trestne stíhaný za korupciu vo forme prijímania úplatku.

Trestnej činnosti kladenej mu za vinu sa mal dopúšťať za pomoci politického vplyvu na príslušný štátny orgán prostredníctvom kontaktov s najvyššími predstaviteľmi bývalej koaličnej strany a s jej predstaviteľmi v postavení ústavných a verejných činiteľov.

Občan je stíhaný za prijímanie úplatku v súvislosti s určitým rozhodovaním istého štátneho orgánu, aj keď v čase vyšetrovaného konania (ani nikdy predtým) nebol verejným činiteľom, neobstarával verejný záujem, a preto sa tejto formy korupcie dopustiť nemohol. V tejto súvislosti je namieste duplikovať, že prijímania úplatku v súvislosti s rozhodovaním štátneho orgánu sa môže dopustiť len človek v postavení verejného činiteľa, respektíve v postavení osoby obstarávajúcej verejný záujem.

Občan je stíhaný v zásade len na základe výpovede jedného svedka, zhodou okolností advokáta. Ide o osobu podozrivú a stíhanú z páchania rozsiahlej trestnej činnosti. Uvedený kajúcnik bol väzobne stíhaný v inej trestnej veci. Počas pobytu v ústave na výkon väzby sa rozhovoril o tom, že spoluorganizoval aj inú trestnú činnosť a vo svojich výpovediach implikoval aj občana, ktorý je hlavnou postavou tohto článku. Kajúcnik bol po tejto výpovedi nielen prepustený z väzby, ale mu aj bolo odložené uznesenie o vznesení obvinenia za ním organizovanú trestnú činnosť (sám sa k nej priznal). Trestný poriadok však neumožňuje poskytnúť benefit odloženia obvinenia osobe organizujúcej trestnú činnosť, a preto je postup orgánov činných v trestnom konaní nezákonný.

Na základe predchádzajúceho odseku je potrebné podrobiť kritickému skúmaniu motívy konania kajúcnika a klásť si vážne otázky. Podmieňoval výpoveď namierenú proti občanovi s kontaktmi na predstaviteľov bývalej koaličnej strany prepustením z vyšetrovacej väzby, kde bol v súvislosti s obvinením z inej trestnej činnosti? Alternatívne: Sľubovali orgány vyšetrovania kajúcnikovi prepustenie z väzby, ak začne vypovedať proti obvinenému občanovi? Aké pohnútky viedli vyšetrovateľa a prokurátora k odloženiu stíhania kajúcnika-organizátora, aj keď to v jeho prípade Trestný poriadok neumožňuje? Súvisí odloženie stíhania s okolnosťou, že vo výpovedi implikoval osobu s kontaktmi na bývalú politickú garnitúru?

K osobe kajúcnika je potrebné uviesť okolnosť, že dotyčný v minulosti dlhodobo (niekoľko rokov) poskytoval právne služby obchodnej spoločnosti obvineného občana. Z tejto skutočnosti vyplývajú ďalšie významné právne súvislosti. Je totiž možné, že kajúcnik svojou výpoveďou porušil povinnosť mlčanlivosti viažucu sa na vzťah klienta a advokáta, čo nielen odporuje stavovskému etickému kódexu, ale môže to aj viesť k preskúmaniu jeho konania orgánmi Slovenskej advokátskej komory. Ak by komora dospela k názoru, že kajúcny advokát porušil dôvernosť vzťahu s klientom, teda povinnosť mlčanlivosti, jeho svedecká výpoveď by sa mohla v konečnom dôsledku stať procesne nepoužiteľnou v trestnom konaní.

Na základe výpovedí kajúcneho advokáta sú trestne stíhané aj ďalšie osoby. Údajne mali korupčné aktivity koordinovať s naším obvineným občanom. Všetci svorne tvrdia, že ho nepoznajú. Nikto dodnes nevysvetlil, ako je možné koordinovať trestnú činnosť s neznámou osobou.

Občan je nielen trestne stíhaný, ale je aj dlhodobo vo vyšetrovacej väzbe. Predĺženie väzobného obmedzenia slobody prokurátor odôvodnil tým, že obvinený by si mohol zarábať na živobytie pokračovaním v páchaní trestnej činnosti rovnakého charakteru. Vzhľadom na to, že po voľbách 2020 sa úplne vymenili orgány dotknutého štátneho orgánu, prostredníctvom ktorého mal páchať obvinený trestnú činnosť, a jemu naklonená politická strana sa ani nedostala do parlamentu, je tento argument nielen nelogický, ale zvádza k podozreniu, že prokurátor nedisponuje dostatočnou intelektuálnou kapacitou na to, aby dokázal primerane obhájiť svoje tvrdenia. Ak bola trestná činnosť obvineného založená na zneužívaní politických konexií, dávno sa vyparili, a preto je vylúčené, aby mohol na slobode pokračovať v páchaní trestnej činnosti rovnakého charakteru.

Prokurátor však nie je jediným problémovým prvkom v reťazi udalostí. Jeho absurdnú argumentáciu totiž mohli odmietnuť prvostupňový aj apelačný súd. Nič také sa však nestalo. Podľa špecializovaného aj najvyššieho súdu dôvody väzby pretrvávajú, aj keď hlavný argument prokurátora odporuje logike a zdravému rozumu. Súdy ignorujú aj fakt, že v občanovej trestnej veci sa vykonáva minimum procesných úkonov, a to navyše nie slimačím, ale geologickým tempom, čo takisto odporuje viacerým právnym princípom a ustanoveniam Trestného poriadku.

Na záver sa žiada dodať, že obvineným občanom je Martin Kvietik. Jeho politické kontakty sa dotýkali Slovenskej národnej strany a jeho trestná činnosť mala súvisieť s pôsobnosťou Slovenského pozemkového fondu. Kajúcnikom v jeho prípade je advokát Ján Gajan. Na prvom stupni o jeho väzbe rozhodovala sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová, v sťažnostnom konaní o veci rozhodoval najprv senát Najvyššieho súdu SR pod vedením predsedníčky Dany Wänkeovej; v ďalšom pokračovaní ságy si stanovisko uvedeného senátu osvojili aj ďalšie senáty najvyššieho súdu. Dozor vykonávajúcim prokurátorom je prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR Aurel Pardubský.

Článok vyšiel na: www.datel.sk

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás