DomáceVLÁDA: Vládny kabinet schválil návrh štátneho rozpočtu na ďalšie...

VLÁDA: Vládny kabinet schválil návrh štátneho rozpočtu na ďalšie roky

-

VLÁDA: Vládny kabinet schválil návrh štátneho rozpočtu na ďalšie roky

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) – Vláda Roberta Fica plánuje v budúcom roku znížiť deficit verejnej správy na 5,97 % HDP. Schodok tak má klesnúť o viac ako 0,5 percentuálneho bodu z úrovne 6,52 % HDP v tomto roku. Ak by nová vláda nevykonala žiadne legislatívne zmeny v skrátenom legislatívnom konaní a neprijala operatívne kroky na zníženie výdavkov rozpočtu jednotlivých kapitol, deficit rozpočtu verejných financií by v budúcom roku dosiahol 6,55 % HDP, teda 8,5 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v stredu schválila vláda.

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na budúci rok sa rozpočtujú sumou 22,7 miliardy eur a výdavky by mali byť v sume 30,32 miliardy eur. Schodok štátneho rozpočtu sa tak určuje sumou 7,62 miliardy eur. Najviac financií by malo ísť do zdravotníctva a školstva, ale aj do obrany.

K medziročnému poklesu schodku prispejú podľa ministerstva financií najmä prijaté konsolidačné opatrenia, a to najmä zdanenie dočasných vysokých ziskov v bankovom sektore, zvýšenie zdravotných odvodov, predĺženie platnosti solidárneho príspevku v odvetví spracujúcom ropu, zníženie odvodov do druhého dôchodkového piliera, zavedenie minimálnej a dorovnávacej dane pre právnické osoby, či zvýšenie daní z tabaku a liehu a iné. Od roku 2025 si budú európske fiškálne pravidlá pravdepodobne vyžadovať ďalšie znižovanie nominálneho deficitu o 1 % HDP ročne.

Výnos daní a odvodov z práce bude na horizonte rozpočtu ovplyvnený zhoršením makroekonomického prostredia a legislatívnymi zmenami. Najvýznamnejšie zmeny na rok 2024 sa týkajú zvýšenia zdravotných odvodov zamestnávateľa o jeden percentuálny bod a zníženia príspevku na dôchodkové sporenie na 4 % s vplyvom na rozpočet verejnej správy vo výške 763 milióna eur. Pozitívne vplyvy legislatívnych zmien na budúci rok tak kompenzujú horšie makroekonomické predpoklady v porovnaní s minuloročným rozpočtom.

ROZPOČET: Rezort kultúry bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom takmer 500 miliónov eur

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom takmer 500 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu. V danej sume sú obsiahnuté výdavky na podporu podriadených organizácií rezortu kultúry, prostriedky na projekty zamerané na zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom Dotačného systému MK SR či výdavky na podporu verejnoprávnych inštitúcií a ostatných subjektov verejnej správy, ako sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), ale tiež Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Matica slovenská a Csemadok. V kapitole ministerstva kultúry sú obsiahnuté aj výdavky na podporu činnosti cirkví a náboženských spoločností, prostriedky na strategické zámery kapitoly a aj výdavky na informačné technológie.

V budúcom roku sa počíta so zmenou výšky nárokovateľného príspevku pre RTVS. Ten bol v roku 2023 ukotvený v legislatíve vo forme percentuálneho podielu hrubého domáceho produktu (HDP). Pôvodne stanovená suma rovnajúca sa 0,17 percenta HDP sa zmení na 0,12 percenta HDP. Počíta sa zo zachovaním príjmov RTVS na úrovni minulých rokov, zároveň sa garantuje každoročný nárast v súlade s makroekonomickým vývojom slovenskej ekonomiky. Nárokovateľný príspevok by v budúcom roku mal byť vo výške 132 miliónov eur, v roku 2025 136 miliónov eur a o rok na to 148 miliónov eur. „Novelou z roku 2023 sa rovnakým mechanizmom napojil na percento HDP aj transfer MK SR pre TASR, a to vo výške 0,0029 percenta HDP spred dvoch rokov vyjadreného v bežných cenách, čím sa zabezpečí každoročný rast príspevku na činnosť TASR,“ uvádza materiál.

Kapitola kultúry zahŕňa aj necelých 49 miliónov eur na filmové projekty, pričom podpora filmového priemyslu je realizovaná skrze Audiovizuálny fond. „Do rozpočtu kapitoly bolo zapracované zvýšenie kapitálových výdavkov na sumu 36,1 mil. eur v roku 2024, na sumu 52,2 mil. eur v roku 2025 a na sumu 42,9 mil. eur v roku 2026. „Tieto výdavky sú určené najmä na investičné účelové projekty RTVS, na dotačný systém Obnovme si svoj dom a na rekonštrukciu a modernizáciu Štátnej opery v Banskej Bystrici, historickej budovy Slovenského národného divadla, Kláštora minoritov v Levoči, Slovenskej národnej knižnice v Martine a na obnovu hradu Krásna Hôrka,“ uvádza sa v materiáli.

ROZPOČET: Výdavky na obranu sú na rok 2024 rozpočtované na úrovni dvoch percent HDP

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) – Celkové obranné výdavky sú na rok 2024 rozpočtované vo výške dvoch percent HDP. Vyplynulo to z návrhu rozpočtu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý dnes schválila vláda. Celkové výdavky kapitoly ministerstva obrany na budúcu rok predstavujú 2,63 miliardy eur, a to vrátane výdavkov ostatných kapitol štátneho rozpočtu v rámci medzirezortných programov Podpora obrany, Hospodárska mobilizácia a ostatných obranných výdavkov.

Ako ďalej ministerstvo financií spresnilo, v rámci výdavkov na obranu sa rozpočtuje suma 2,61 miliardy eur predovšetkým na činnosť ozbrojených síl SR. Tá zahŕňa operácie medzinárodného krízového manažmentu, náležitosti súvisiace s personálom, nevyhnutnú prevádzku vrátane údržby a opráv dopravných prostriedkov, údržbu špeciálnych strojov a správu nehnuteľného majetku, medzinárodné záväzky voči NATO a EÚ, zabezpečenie transferov nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám a činnosť 11 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR. Prostriedky na rozvoj obrany predstavujú 877 miliónov eur, ktoré sú určené na rozvojové aktivity rezortu, teda najmä na rozvoj výzbroje, techniky a materiálu, rozvoj infraštruktúry a rozvoj komunikačných a informačných systémov predovšetkým na zabezpečenie financovania najväčších investičných projektov, a to viacúčelové taktické lietadlá, pásové bojové vozidlá a bojové obrnené vozidlá 8×8.

ROZPOČET: Rezort školstva bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom takmer päť miliárd eur

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) – Rezort školstva bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom 4,86 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024. Predmetná suma zahŕňa prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu, európskych i štrukturálnych fondov, rovnako aj z Plánu obnovy a odolnosti. „Do oblasti sú zahrnuté výdavky regionálneho školstva, vysokých škôl, výdavky na vedu a techniku, na šport a administratívu. Oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a športu zahŕňa výdavky kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej akadémie vied a subjektov verejnej správy – verejné vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie, Fond na podporu vzdelávania a Fond na podporu športu,“ uvádza sa v materiáli.

Normatívne výdavky v regionálnom školstve budú dofinancované na sumu necelých 167 miliónov, pričom na posilnenie prevádzkového normatívu z toho bude smerovať čosi vyše 107 miliónov eur. Dôvodom sú najmä zvýšenie cien energií a inflácia. Z dôvodu nárastu žiakov sa navýšili i prostriedky na mzdový normatív v budúcom roku, a to o temer 60 miliónov eur. „Rozpočet kapitoly MŠVVŠ SR bol každoročne zvýšený o 60 mil. eur na mechanizmus výhodnejšieho normatívneho financovania príspevkov pre školy, ide o tzv. „Koeficient ekonomickej rovnováhy“, ktorého cieľom je kompenzovať rozdiely v konkurencieschopnosti učiteľských platov v oblastiach s vyššími mzdami na lokálnom trhu práce,“ píše sa ďalej v materiáli.

Necelých 101 miliónov eur bude v budúcom roku smerovať na financovanie pozícií v podporných tímoch, pomocných vychovávateľov, ale aj na navýšenie počtu pedagogických asistentov, financovanie kompenzačných pomôcok a špeciálnych edukačných publikácií. Určené sú tiež na financovanie doučovania, jazykových kurzov či príspevku na dopravu. „Cieľom školského zákona je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socio-ekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní,“ uvádza sa v návrhu. V roku 2025 by prostriedky na predmetné opatrenia mali byť vo výške temer 232 miliónov eur, a o tok neskôr by mali presiahnuť 282 miliónov eur.

Na rok 2024 boli navýšené aj prostriedky pre oblasť vysokých škôl o viac než 47 miliónov eur, a to v súvislosti s podpísaním výkonnostných zmlúv s vysokými školami. Navýšili sa tiež financie na prevádzku verejných vysokých škôl, a to o 21,5 milióna eur, z dôvodu nárastu cien energií. „Zvyšuje sa podpora financovania výskumu, vývoja a inovácií v súlade so schválenou Národnou stratégiou výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „Národná stratégia“), ktorá nastavila strategické smerovanie výskumno-vývojovej a inovačnej politiky, jej ciele, nástroje, hlavné ukazovatele výkonnosti a formy financovania,“ uvádza materiál s tým, že predmetné prostriedky budú rozdelené medzi ministerstvá školstva, vnútra, hospodárstva a Úrad vlády SR. „Implementácia Stratégie bude prebiehať nadrezortne na Úrade vlády SR cez Radu vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie v spolupráci s jednotlivými ministerstvami,“ avizuje materiál. Stratégia potrebuje viaczdrojové financovanie, najväčšia čiastka v sume 123 miliónov eur bude z Plánu obnovy a odolnosti. Z Programu Slovensko by, vrátane spolufinancovania, malo pochádzať vyše 53 miliónov eur a zo štátneho rozpočtu čosi vyše 50 miliónov eur. Celkovo by teda v budúcom roku malo smerovať na výskum, vývoj a inovácie 227 miliónov eur, v roku 2025 by to malo byť 387 miliónov a v roku 2026 483 miliónov eur.

V rozpočte je tiež pre Slovenskú akadémiu vied vyčlenených na budúci rok temer 126 miliónov eur. „Do rozpočtu kapitoly SAV boli zapracované dodatočné výdavky v sume 12,9 mil. eur v rámci stabilizačnej dohody a výdavky v sume 7,5 mil. eur na financovanie výstavby Pavilónu Spoločenských vied SAV pre interdisciplinárne Centrum globálnych štúdií, civilizačných a kultúrnych analýz,“ uvádza materiál.

ROZPOČET: Pre oblasť životného prostredia je na rok 2024 vyčlenených 949 milióna eur

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) – Pre oblasť životného prostredia je na rok 2024 vyčlenených celkovo 949 milióna eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Finančné prostriedky majú byť podľa materiálu využité na najmä v oblasti ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany kvality a množstva vôd a ich racionálneho využívania, ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, odpadového hospodárstva a geologického výskumu a prieskumu.

„Výdavky v sume šesť miliónov eur v rokoch 2024 a 2025 budú smerovať na opatrenia súvisiace so zneškodnením polychlórovaných bifenylov (PCB) v lokalite Chemko Strážske, pričom pôjde o postupné zneškodnenie nebezpečných odpadov z lokality. V rozpočte sú tiež alokované zdroje v sume pol milióna eur na riešenie krízovej situácie v areáli spoločnosti PTCHEM, s.r.o. Nemecká, kde bude zabezpečené čistenie kontaminovaných vôd na lokalite environmentálnej záťaže,“ uvádza sa v materiáli s tým, že v oboch prípadoch bolo nevyhnutné uskutočniť uvedené opatrenia s cieľom odvrátenia ohrozenia životného prostredia a verejného zdravia.

V rámci Environmentálneho fondu bude možné využiť čiastku 210 miliónov eur, ktorá medziročne rastie o 57,5 milióna eur v súvislosti so schválenou legislatívou o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá zvýšila použiteľný výnos z predaja emisných kvót na burze z 30 na 40 percent. „Uvedené výdavky budú slúžiť najmä na projekty ochrany a využívania vôd – budovanie verejných vodovodov, kanalizácií, čističiek odpadových vôd, na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov a na kompenzácie priemyselným podnikom, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka,“ uvádza sa v materiáli. Ďalších 63 miliónov eur je podľa návrhu v rozpočte fondu určených na poskytovanie úverov, ktoré budú pomáhať s financovaním ekologických projektov

Finančné prostriedky budú v budúcom roku využité aj na odstraňovanie následkov ničivého požiaru v Banskej Štiavnici v lokalite UNESCO. Konkrétne pôjde o sumu 5,7 milióna eur, ktorá sa využije aj na rekonštrukciu historickej budovy, ktorá bola zničená požiarom. „V oblasti sú v roku 2024 k dispozícii aj zdroje z Plánu obnovy a odolnosti v objeme 242 milióna eur, ktoré budú slúžiť na dekarbonizáciu priemyslu, obnovu budov, ochranu prírody a krajiny a renaturáciu vodných tokov a mokradí,“ dodal dokument.

ROZPOČET: Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku v budúcom roku dosiahnu 2,17 miliardy eur

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) – Celkové výdavky na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti v budúcom roku dosiahnu 2,17 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024. Poriadok a bezpečnosť zabezpečujú polícia, hasiči a záchranári, ktorých činnosť spadá pod Ministerstvo vnútra SR a väzenstvo, ktoré kompetenčne patrí pod Ministerstvo spravodlivosti SR. Oblasť spravodlivosti majú okrem príslušného ministerstva na starosti súdy, Ústavný súd SR, Najvyšší správny súd SR, Najvyšší súd SR, Súdna rada SR a Generálna prokuratúra SR. Prostredníctvom uvedených silových zložiek a organizácií v justícii štát ochraňuje život, slobody a bezpečnosť obyvateľov a spravodlivosť na svojom území.

„V oblasti bezpečnosti sa kapitole Ministerstvo vnútra SR v nadväznosti na aktualizáciu revízie zastabilizoval počet policajtov na úrovni 22 601 pre rok 2024,“ uvádza sa v dokumente. V oblasti súdnictva sú podľa materiálu v kapitole Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2024 zahrnuté výdavky v sume 13,2 milióna eur z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na reorganizáciu súdov a renovácie budov, ako aj na digitalizáciu a analytické kapacity a tiež na digitalizáciu procesov insolvenčného konania. „Na pokrytie výdavkov ministerstva v nadväznosti na reformu súdnej mapy sú alokované v rozpočte kapitoly zdroje v sume 9,51 milióna eur,“ uvádza sa v návrhu.

Výdavky generálnej prokuratúry podľa návrhu rozpočtu medziročne rastú celkovo o 15,1 milióna eur. „Rozdiel je mimo objemu prostriedkov na obligatórne náležitosti spojený s rozpočtovým krytím výdavkov v nadväznosti na zákon o registri trestov v sume 4,98 milióna eur, rozpočtové krytie negatívnych dopadov reformy súdnej mapy na rezort prokuratúry v sume 1,45 milióna eur a dofinancovanie prevádzky v sume 1,09 milióna eur na pokrytie zvýšenia cien energií,“ uvádza sa v dokumente.

V oblasti väzenstva sú v kapitole rezortu spravodlivosti na rok 2024 zahrnuté výdavky v sume 10,8 milióna eur na zvýšenie príspevku na bývanie pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu týkajúcu sa náboru a následnej práce s ľudskými zdrojmi v rámci zboru k zabezpečeniu stabilizácie personálu. „Na dofinancovanie prevádzky väzenstva je v rozpočte alokovaných 6,54 milióna eur, najmä na pokrytie rozdielu vzniknutého zvýšením cien energií a na zvýšenie peňažného limitu na prípravu stravy pre väznené osoby a personál,“ doplnil dokument.

Podporte spravodajský portál Veci Verejné prevodom na náš účet:

SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás