Zahraničné zaujímavéNevyhnutné podmienky pre víťazstvo v hybridnej vojne

Nevyhnutné podmienky pre víťazstvo v hybridnej vojne

-

Nevyhnutné podmienky pre víťazstvo v hybridnej vojne

Zdroj: http://digital-economy.ru/mneniya/uslovie-neobkhodimoe-dlya-pobedy-v-gibridnoj-vojne 

Autori: Anatolij Otyrba, Dmitrij Golubovskij, Pavel Polujan

V podmienkach prudko sa meniaceho sveta sa tomu zodpovedajúcim spôsobom menia aj formy medzinárodnej konkurencie. Periodicky vznikajúce krvavé vojny vystriedala permanentná svetová hybridná vojna (HV), v ktorej štáty v boji za svetové líderstvo a vplyv používajú komplex prostriedkov. Metódy pôsobenia sú v oblasti informačnej (médiá a kyberpriestor), organizačnej ( piata kolóna), ekonomickej ( finančné nástroje a sankcie) a diverznej (kybernetické útoky, umelo vyvolané katastrofy, teroristické akty). Zatiaľ čo tradičné lokálne vojny hrajú iba pomocnú úlohu, prostriedky vedenia HV  sa opierajú o špičkovú intelektuálnu prípravu ( koncepcia „mäkkej sily“,  reflexívne riadenie a podobne). To, čo sa však v medzinárodnej konkurencii nemení, je samotný cieľ – úsilie po nadvláde, ktorá zabezpečuje možnosť beztrestného ovládnutia zdrojov protivníka.

Rozsah subjektov, ktoré si v novom svete navzájom konkurujú sa zväčšuje, pričom samotná konkurencia naberajúca čoraz viac charakter permanentnej Svetovej hybridnej vojny (SHV) sa neustále zostruje. A keďže na nej, na rozdiel od olympiády, nie je dôležité sa iba zúčastniť, ale treba vyhrať, pri riešení úloh obrany štátnych záujmov nás život postavil pred nevyhnutnosť rozpracovať nové stratégie a taktiky schopné toto víťazstvo zabezpečiť. Pritom by sa malo pamätať na to, že nie je možné vyhrať „hru“ podľa pravidiel sformovaných protivníkom, na viac v aréne, ktorá je pod jeho kontrolou. Preto sa musíme naučiť systematicky vytvárať také podmienky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie nášho víťazstva v SHV. A práve tieto podmienky sú témou tohto článku.

Je potešiteľné a povzbudzujúce, že o hybridných vojnách (HV) aj o medzinárodnej konkurencii sa už hovorí aj na expertnej úrovni. Veľmi zaujímavé a obsahovo hlboké materiály sa už objavili z pera poradcu ministra obrany Andreja Iľnického, profesorky Finančnej univerzity Mariny Aľpidovskej, členov Izborského klubu Eleny Larinovej a Vladimíra Ovčinikova a iných. No nakoľko je to veľmi rozsiahla téma a mnohé z toho, čo by mala obsiahnuť ešte nie je pomenované, považovali sme za nevyhnutné prispieť k nej tiež svojim primeraným dielom.

Začneme tvrdením, ktoré môže sotva kto spochybniť. A to, že náskok v HV získajú štáty s najvyspelejšími systémami riadenia – komplexom vzájomne prepojených a vzájomne závislých štruktúr, ktoré zabránia prieniku konkurencie do ich info-politiko-finančne-ekonomického priestoru, ktoré sú schopné zabezpečiť:

  • Zvýšenie kvality vzájomného pôsobenia všetkých prvkov systému riadenia štátu
  • Minimalizáciu všetkých druhov vonkajších závislostí a hrozieb
  • Uskutočnenie všetkých foriem expanzie nevyhnutných na zabezpečenie bezpečnosti a rozvoja štátu.

Skrátene nazveme tento komplex prvkov riadenia „Metasystémom“ (MTS) a zadefinujeme ho nasledujúcim spôsobom: MTS – je súbor nástrojov proaktívne riadeného politického subjektu (štátu, únie štátov), ktorý mu zabezpečuje maximálnu možnú nezávislosť a bezpečnosť (politickú suverenitu všeobecne).

Súdiac podľa informácii z otvorených zdrojov, v Rusku  ešte nebola vytýčená úloha komplexnej prípravy účasti štátu v SHV, vyhrať v ktorej je možné len s vlastným kvalitatívnym predstihom. Pristúpiac k jeho vytvoreniu (projektovaniu) je nevyhnutné brať do úvahy množstvo faktorov, z ktorých sú, podľa nášho názoru, najdôležitejšie nasledujúce:

Konkurencia bola, je aj vždy bude na všetkých úrovniach tvorivého života ľudstva, pretože je to základný faktor – dôsledok túžby po dominancii, ktorou Veľký Tvorca obdaril na genetickej úrovni všetkých biologických jedincov.

S rastom populácie Zeme, v súvislosti s ohraničeným množstvom prírodných zdrojov, konkurencia na všetkých úrovniach tvorivej činnosti ľudstva bude rásť exponenciálne. Ak v nedávnej minulosti periódy mieru v čase ktorých sa hromadili protirečenia sa „nivelizovali“ vojnami, dnes už mierové obdobia vôbec neexistujú. Konkurencia medzi štátmi nadobudla formu permanentnej Svetovej hybridnej vojny (SHV). 

Hybridná vojna (HV) – to je komplex intelektuálnych vojen vo forme multiplánových operácií prebiehajúcich v svetovom informačnom priestore, ktorých účinnou časťou je aj Svetový finančný systém (SFS). Cieľom týchto operácií je prebratie kontroly nad systémami riadenia a chodu života konkurenčného subjektu s cieľom ustanovenia kontroly nad jeho zdrojmi. Táto kontrola môže byť otvorená aj tajná, môže byť trvalá aj „zapínaná“ periodicky podľa rozhodnutia kontrolujúcej strany. 

HV prebiehajú v podstate vo forme informačných a finančných vojen, poľom boja sú tu svetové informačné a finančné systémy, v ktorých funkciu zbrane plní informácia a tiež národné meny vo forme fiat peňazí, väčšia časť ktorých je informačným produktom. Klasické silové operácie, revolúcie a ozbrojené intervencie plnia v drvivej väčšine prípadov HV len pomocnú úlohu. 

Finančná vojna, ktorej cieľom je ustanovenie finančno-administratívnej kontroly nad zdrojmi je jednou z najefektívnejších a najkomplexnejších foriem HV, ktorá sa vedie pomocou zložitých viacstupňových, latentných aj pololatentných finančných technológií, ktoré sú nezrozumiteľné aj politickému spoločenstvu daného štátu. 

Finančné vojny sa vedú v priestore SFS, ktorý má niekoľko administratívnych centier, z ktorých hlavným je Bazilejský výbor pre bankový dohľad a emisné centrá globálne významných mien. Samotný SFS je podriadený nadnárodnej politickej sile – skryto dominujúcej svetovej finančnej oligarchii (SFO) určujúcej celkovú svetovú finančnú a hospodársku politiku. V rámci SFO sú možné vnútorné konflikty, no vo vzťahu udržania si kontroly nad kľúčovými zdrojmi globálnej ekonomiky táto postupuje konsolidovaným spôsobom. 

SFO ovláda globálnu IT- infraštruktúru vrátane najväčších IT spoločností sveta, kontroluje väčšinu hlavných médií (s výnimkou kľúčových čínskych) a určuje mediálnu politiku takmer všetkých významných štátov sveta, s výnimkou Číny.

Strategickým cieľom SFO je udržanie si a rozšírenie kontroly nad všetkými druhmi významných zdrojov ľudstva. Všetky štáty sveta sú minimálne predmetom vplyvu SFO, ktorý sa vykonáva prostredníctvom kontroly nad ich informačným a finančným systémom. Miera suverenity štátu môže byť definovaná ako podmienečná hodnota nepriamo úmerná kontrole SFO nad zdrojmi štátu. Ak je kontrola SFO úplná, suverenita absentuje celkom; takýto stav sa dosahuje následkom  absolútne protiprávneho prieniku SFO do svetových informačných a finančných systémov.

Čo sa týka informačnej a finančnej suverenity Ruska, patrí práve do takejto kategórie štátov, je teda kryptokolóniou. Teda krajinou, ktorá je vykorisťovaná pomocou zložitých, latentne fungujúcich finančných technológií, ktoré sú jej oficiálnemu vedecko-expertnému a politickému spoločenstvu nezrozumiteľné. Pričom hlavným príjemcom jej hospodárskej činnosti (podobne ako je tomu u drvivej väčšiny štátov sveta) nie sú subjekty medzinárodného práva – štáty Západu na čele s USA, ale SFO, konajúca „rukami“ politikov jej podriadených štátov a šéfovia nadnárodných korporácií. 

Rusko disponuje iba čiastočnou politickou suverenitou, ktorá je zabezpečená vlastníctvom strategických jadrových zbraní (SJZ), ktoré sú odradzujúcim faktorom pre potenciálnych protivníkov od ozbrojenej agresie voči nemu. No v podmienkach HV je to niečo podobné, ako kyjak v rukách Iľji Muromca (bohatier, ochraňoval kyjevskú Rus pred nájazdmi Tatárov – pozn. prekladateľa), ktorého čaká súboj v ringu s Mohammadom Alim.  

Z hľadiska HV sú pre Rusko kľúčové systémy riadenia štátu – informačné a finančné – no tie sú pod kontrolou SFO, čo je výzvou pre vedenie štátu. Je nevyhnutné zoštátniť ich s cieľom získať kontrolu nad nimi. 

V dôsledku ďalšieho zostrovania konkurencie bude tlak na Rusko zo strany nie priateľských vonkajších síl narastať, takže neriešiac túto úlohu zmocnenia sa kontroly nad kľúčovými systémami, pre Rusko bude už v strednodobej perspektíve krajne zložité udržať si aj politickú suverenitu. 

My predpokladáme, že prebratie a udržanie si kontroly nad spomínanými systémami Ruska je možné len za predpokladu, že Rusko vytvorí premyslenejší systém než akým dnes disponuje SFO,  ktorý je založený na existujúcich, no už zastaraných finančných a informačných technológiách. Slabosťou SFO je rozsah a zložitosť ňou kontrolovanej infraštruktúry, ktorá sťažuje jej riadenie a správu, čoho následkom je krízový stav globálnych financií strácajúcich svoju stabilitu a mobilitu. Globálne nekryté fit peniaze kontrolované SFO (vrátane dolára emitovaného v USA), ktoré existujú vo forme bankového úveru, prestávajú fungovať, čo vytvorilo podmienky na prechod k národným digitálnym menám, čoho priekopníkom sa stala Čína.

Digitálny rubeľ (ktorého vytvorenia ohlásila aj banka Ruska) je v moderných podmienkach nevyhnutným prvkom zabezpečenia finančnej a tým pádom aj politickej suverenity. No keďže digitálny rubeľ môže fungovať iba v informačnom systéme, potom zabezpečiť jeho bezpečnosť a suverenitu je možné iba za existencie suverénneho informačného systému. Z toho vyplýva záver, že finančné a informačné systémy sú prísne závislé. Vzhľadom na to, že obidva tieto systémy sú kľúčové v otázke zabezpečenia politickej suverenity Ruska, je potrebné hovoriť o nevyhnutnosti vytvorenia komplexu vzájomne pôsobiacich a vzájomne závislých systémov – metasystémov (MTS).

Moderný štát (ak ho vnímame ako systém riadenia a kontroly), je v podstate samotný MTS a jeho konkurencieschopnosť je daná kvalitou systému riadenia ako celku, z čoho vyplýva, že MTS sa musí neustále vylepšovať.

Kvalitný a suverénny MTS je potrebný aj preto, že je predpokladom nevyhnutným na vytvorenie a zabezpečenia plnohodnotného fungovania digitálnej ekonomiky (DE) – najdôležitejšieho štátneho programu, bez realizácie ktorého nebude možné zabezpečiť konkurencieschopnosť štátu. Dôležitosť DE je spôsobená tým, že ona vytvorí nie iba informačné produkty /služby,  ale aj aktíva nemateriálneho charakteru ( celkový objem ktorých je v rozvinutých štátoch mnoho násobkom materiálnych aktív štátu), ktoré je možné transformovať na akciovú trhovú hodnotu, plniacu funkciu nástroja zabezpečenia a absorpcie peňažnej zásoby, ktorá za existencie potrebných infraštruktúrno-právnych podmienok umožňuje emisiu peňazí v prakticky akomkoľvek požadovanom objeme. Následne, realizácia DE umožní vytvoriť v štáte finančný dostatok, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie:

  • Finančnej nezávislosti
  • Intenzívneho sociálno-ekonomického rozvoja
  • Motivácií ľudí k aktívnej inovatívnej činnosti, bez čoho nie je možný kvalitatívny sociálno-ekonomický rast

Nakoľko vytvoriť plnohodnotnú DE a zabezpečiť jej fungovanie nezávisle od systémových obmedzení SFO je možné iba na základe suverénneho MTS. DE je okrem toho schopná zabezpečiť aj interakciu kľúčových systémov – finančného a informačného – z toho vyplýva, že MTS predstavuje najdôležitejší faktor zabezpečenia konkurencieschopnosti štátu , čiže aj zabezpečenia jeho politickej suverenity.

Pri stanovení úlohy vytvorenia MTS je potrebné vychádzať z toho, že jeho fungovanie by malo Rusku zabezpečiť:

  • Informačnú, finančnú, ekonomickú a politickú suverenitu
  • Finančný dostatok a intenzívny rozvoj v dlhodobej perspektíve
  • Status veľmoci smerujúcej ku globálnemu líderstvu

V súčasných podmienkach Ruska je možné zrealizovať tak zložitý a rozsiahly projekt len v prípade, ak si to osvojí ako svoju úlohu prezident a celý proces bude prebiehať pod jeho prísnou kontrolou.

Preklad z ruštiny: Tibor Korečko

Podporte nezávislé spravodajstvo a pomôžte zvýšiť pluralitu médii na Slovensku. Spravodajský portál Veci Verejné prináša overené agentúrne správy a vlastné komentáre naších autorov.

Podporiť nás môžete jednoduchou formou cez platobnú bránu buď pravidelnou mesačnou sumou alebo jednorázovým príspevkom.

Pravidelná mesačná podpora

Jednorázová podpora


Alebo prevodom na náš účet: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Newsletter - Veci verejné

Prihláste sa na odber článkov. Dva krát do týždňa Vám zašleme zhrnutie najpodstatnejších komentárov a názorov, ktoré vyšli na našom webe :)

*Po vyplnení formuláru Vám zašleme potvrdzujúci email, ktorý je potrebné potvrdiť.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás