NázoryMarek Para: NIKDY NEDOCHÁDZALO K ÚNIKOM ZO SPISOV POKIAĽ...

Marek Para: NIKDY NEDOCHÁDZALO K ÚNIKOM ZO SPISOV POKIAĽ NA ŠTS NEPRIŠLA ZÁLESKÁ a podal podnet na jej displinárne stíhanie

-

Marek Para: NIKDY NEDOCHÁDZALO K ÚNIKOM ZO SPISOV POKIAĽ NA ŠTS NEPRIŠLA ZÁLESKÁ a podal podnet na jej displinárne stíhanie

Marek Para: Nerozumiem tomu AKO môže niekto túto tému zľahčovať! Dvadsať rokov pôsobím v advokácii, špecializujem sa výlučne na trestné právo, obhajujem najzávažnejšie kauzy a prakticky všekty konania mám od roku 2010 na Špecializovanom trestnom súde. NIKDY PREDTÝM, než na tento súd prišla Magisterka práva Pamela ZÁLESKÁ, NEDOCHÁDZALO K ÚNIKOM ZO SPISOV, Z PORÁD PRI HLASOVANI A ZO ZÁKULISIA SÚDU AKO ZA JEJ “PONTIFIKÁTU”!

Tak ako hovoria ČURILLOVCI na záznamoch:
“Všetky veci treba ukončiť a dať na obžalobu na súd, PAMELA UŽ VYTÝČI CESTU!”

Čo z toho plynie:
SUDCA NESMIE BYŤ NÁSTROJ POMSTY A ZDROJ INFORMÁCII PRE NOVINÁRKU!

Podnet na diaciplinárne stíhanie sudkyne ŠTS Pamely Záleskej:

VEC:

Podnet na vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti

Bratislava, 07.08.2023

 na vedomie SÚDNA RADA SR všetci členovia / e-mailom

Vážený pán JUDr. Ján HRUBALA, predseda Špecializovaného trestného súdu

obraciam sa na Vás spodnetom na vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti proti sudkyni Špecializovaného trestného súdu Mgr. Pamele ZÁLESKEJ, nakoľko

(i) vzniká podozrenie z neoprávneného úniku informácií z prostredia Špecializovaného trestného súdu v prospech redaktorky Denníka N Moniky TÓDOVEJ a

(ii) zamlčiavania informácií o ich vzájomnom partnerskom vzťahu v trestných veciach vedených pod sp.zn. PK-2T/32/2019 a sp.zn. 13T/1/2023, napriek vedomosti sudkyne, že takýto blízky vzťah musela oznámiť, nakoľko mal a má význam pre jej vylúčenie z vykonávania úkonov v predmetných trestných veciach.

V trestnej veci obžalovaného Mariana KOČNERA, podobne ako v trestných veciach obvineného Ing. Norberta BÖDÖRA dochádzalo v priebehu celého prípravného konania k masívnym únikom informácií a dôkazov z vyšetrovacieho spisu, ku ktorým mali prístup prakticky tí istí novinári, predovšetkým z Denníka N a Aktuality.sk.

V rámci novinárskej obce mala dominantný prístup k týmto dôkazom a informáciám redaktorka Denníka N pani Monika TÓDOVÁ, ktorej články boli a sú orientované v prevažnej miere na prezentáciu Mariana KOČNER a Ing. Norberta BÖDÖRA vopred ako vinných, teda na porušovanie prezumpcie neviny, čím vedome a vôľovo (teda cielene) zasahuje do súdnych konaní, ktorých sa osobne veľmi často zúčastňuje.

Je možné viesť rozsiahle polemiky o tom, či je morálne, že novinárka, ktorá je sama v procesnom postavení poškodenej (trestná vec vedená PPZ, NaKA VY), nakoľko sa v prípade tzv. „sledovania novinárov“ domáha potrestania Mariana KOČNERA a Ing. Norberta BÖDÖRA píše články o týchto osobách a subjektívne hodnotí skutočnosti, ku ktorým (logicky ani nemôže) nie je schopná zaujať objektívny postoj.

Čo však nie je sporné a nemusíme o tom polemizovať je fakt, že práve redaktorka Denníka N Monika TÓDOVÁ zverejnila neraz zákulisné informácie z prostredia Špecializovaného trestného súdu a to napríklad

(i) ohľadom sporov v senáte 2T, ktorému predsedala JUDr. Ružena SABOVÁ, ale

(ii) taktiež informáciu o tom, aký mal byť pomer tajného hlasovania pri pôvodnom rozsudku v trestnej veci Mariana KOČNERA vedenej pod sp.zn. PK-2T/32/2019 v septembri 2020.

Vzhľadom na moje pôsobenie v advokácii od roku 2003 a moje zameranie výhradne na oblasť trestného práva, môžem posúdiť, že od roku 2007 kedy som začal intenzívne prichádzať do kontaktu s konaniami pred Špecializovaným trestným súdom, k takýmto únikom informácií začalo na úrovni Špecializovaného trestného súdu dochádzať až po príchode sudkyne Mgr. Pamely ZÁLESKEJ na tento súd.

Vo všeobecnosti môžem uviesť, že som sa vždy stránil akéhokoľvek kontaktu so sudcami, prokurátormi a príslušníkmi policajného zboru SR (predovšetkým so zaradením na PPZ, NaKA), pričom sa domnievam, že kontakt medzi sudcom a advokátom pôsobiacim v procesnej oblasti, ktorou sa daný sudca zaoberá, o to viac na tom súde, kde dotknutý sudca pôsobí je (povedané mierne) neželaný stav.

Povolanie advokáta je pritom vždy spojené s potrebou disponovať informáciami, pričom v prípade ak advokát má prístup k sudcovi ako zdroju informácií vrhá to (v lepšom prípade len) zlé svetlo na danú inštitúciu a výkon súdnej moci alebo (v horšom prípade) skutočne využije danú možnosť na získanie informácií umožňujúcim mu výhodu v procese.

Verím, že ako skúsený predseda súdu uznáte, že podobnú potrebu ako advokáti, teda dopyt po informáciách a to najmä tých nie bežne dostupných, majú aj novinári, čo preukazuje, že nie je celkom vhodný intímny, či partnerský vzťah medzi sudcom, či sudkyňou na jednej strane a novinárom pôsobiacim v oblasti, ktorá sa venuje súdnym procesom – o to viac ak sa skoro výhradne venuje súdnym konaniam vedeným pred Špecializovaným trestným súdom v tzv. exponovaných kauzách.

Práve do včerajšieho dňa utajovaný vzťah medzi sudkyňou Špecializovaného trestného súdu Mgr. Pamelou ZÁLESKOU a redaktorkou Denníka N Monikou TODOVOU je niečím, čo nielen vrhá zlé svetlo na celý systém súdnictva, osobitne na Špecializovaný trestný súd, ale predovšetkým vzbudzuje legitímne otázky ozachovaní dôvernosti informácií zprostredia Špecializovaného trestného súdu, ku ktorým má prakticky neobmedzený prístup sudkyňa Mgr. Pamela ZÁLESKÁ ktorej (utajovaná) životná partnerka má práve záujem na získavaní týchto informácií.

Z pohľadu Vami prezentovaných postojov z minulosti, predovšetkým v kauze sudcu Špecializovaného trestného súdu JUDr. Michala TRUBANA, musím dať do Vašej pozornosti, že Mgr. Pamela ZÁLESKÁ, napriek mnou podanej námietke zaujatosti podľa § 31 ods. 1, 5 Tr.por., (i) v trestnej veci vedenej pred Špecializovaným trestným súdom proti Marianovi KOČNEROVI pod sp.zn. PK-2T/32/2019 zamlčala svoj pomer k Monike TÓDOVEJ a odmietla uznať svoju zaujatosť, pričom Monika TÓDOVÁ je priamo poškodená (predpokladaným) konaním obžalovaného Mariana KOČNERA spočívajúcim v sledovaní novinárky Moniky TÓDOVEJ a v trestnej veci vedenej pod sp.zn. PK-2T/32/2019 sa nachádzajú a na súde boli aj vykonané dôkazy o sledovaní Moniky TÓDOVEJ tímom ľudí okolo Petra TÓTHA, ktorých vykonania a vyhodnotenie malo význam pre meritórne rozhodnutie.

 Niet pochýb, že sudkyňa v partnerskom vzťahu s osobou, ktorá je poškodená konaním obžalovaného, o ktorom navyše publikuje nenávistné články, v ktorých ho označuje za vinného a porušuje jeho prezumpciu neviny nie je spôsobilá pristupovať objektívne k hodnoteniu dôkazov a ani k otázky rozhodovania o vine, nevine, či treste pre osobu, s ktorou je jej životná partnerka, teda blízka osoba v tak závažnom spore.

Rovnako niet pochýb, že v minulosti ste zamlčiavanie takto závažných skutočností zo strany sudcu, či sudkyne odmietol tolerovať a pokiaľ nemáte záujem na vytvorení dvojakých kást sudcov, teda takých ktorým niečo tolerujete, čo u iných trestáte, je nevyhnutné zaoberať sa popísaným konaním sudkyne Mgr. Pamely ZÁLESKEJ.

Rovnako (ii) v trestnej veci Ing. Norberta BÖDÖRA, vedenej pred Špecializovaným trestným súdom pod sp.zn. 13T/1/2023, v ktorej som práve dnes podal (aj k Vám na vedomie adresovanú) sťažnosť podľa § 55 ods. 3 Tr.por. pre nečinnosť samosudkyne Mgr. Pamely ZÁLESKEJ, nakoľko dodnes po vylúčení pôvodného sudcu JUDr. Romana PÚCHOVSKÉHO (i) nedoručila obžalobu ani výzvu podľa § 240 ods. 3 Tr.por., avšak vytýčila vo veci viaceré termíny hlavného pojednávania a zároveň (ii) napriek mojej žiadosti o odstránenie prieťahov dodnes nekonala a nerozhodla o mojej námietke zaujatosti zo dňa 30.06.2023 (riadne odôvodnenú dňa 10.07.2023), ktorej súčasťou nie je len preberanie darov od jedného z obhajcov, ale taktiež jej vzťah s redaktorkou Denníka N Monikou TÓDOVOU, ktorá verejne prezentuje názor, že za jej sledovaním je práve Ing. Norbert BÖDÖR a zároveň viacerými článkami porušila prezumpciu neviny môjho klienta a prezentovala ho vopred už ako vinného.

Rovnako v tomto prípade nie je možné garantovať dôvernosť informácií zo súdneho prostredia a ani schopnosť sudkyne Mgr. Pamely ZÁLESKEJ objektívne vo veci konať a rozhodnúť, pričom osobitný problém predstavuje už vysporiadanie sa s otázkou, či článkami redaktorky Denníka N Moniku TÓDOVEJ bola porušená prezumpcia neviny môjho mandanta a aké vhodné opatrenie súd na tomto základe podľa čl. 4 ods. 1, 2 Smernice 2016/343/EU prijíma, keďže nie je možné očakávať, že sudkyňa Mgr. Pamela ZÁLESKÁ uprednostní záujmy môjho mandanta pred záujmami jej životnej partnerky Moniky TÓDOVEJ.

V uvedenom význame som presvedčený, že ak sa má uplatňovať rovnaký meter na všetkých, tak nie je možné vo Vašom postavení prehliadať praktiky sudkyne Mgr. Pamely ZÁLESKEJ a nepodniknúť kroky smerujúce k vyvodeniu disciplinárnej zodpovednosti proti tejto sudkyni príslušným orgánom.

Marek PARA, advokát a konateľ PARA advokáti,s.r.o.


Podporte spravodajský portál Veci Verejné prevodom na náš účet:

SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

1 Komentár

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás