fbpx
NázorySudkyňa Jelinková Dudzíková a právnička J. Laššáková právnymi argumentami...

Sudkyňa Jelinková Dudzíková a právnička J. Laššáková právnymi argumentami rozložili zmluvu s USA na márne kúsky

-

Sudkyňa Jelinková Dudzíková a právnička J. Laššáková právnymi argumentami rozložili zmluvu s USA na márne kúsky

Vraj má pani prezidentka alebo „niekto“ ohľadne tejto dohody požiadať o stanovisko Ústavný súd SR. Keby som bola na poste navrhovateľa, požiadam Ústavný súd SR, aby sa obrátil na SD EÚ so žiadosťou o stanovisko k navrhovanej zmluve.

Po prvé preto, lebo v čl. 20 ods. 2 navrhovanej dohody medzi členským štátom EÚ, čo SR bezpochyby je, sa uvádza, že „colné kontroly podľa tejto Dohody sa vykonajú v súlade s postupmi vzájomne dohodnutými medzi príslušnými slovenskými orgánmi a ozbrojenými silami USA“. EÚ má 5, slovom päť vylúčených kompetencií. Jednou z nich je práve colná únia. Takže vo veciach cla musí, opakujem musí rozhodovať EÚ, nie členský štát. Zaujímalo by ma, čo na citované ustanovenie pripravovanej dohody hovorí Súdny dvor EÚ.

Po druhé preto, lebo SD stanovil podmienky uzatvárania medzinárodných zmlúv členskými štátmi EÚ s tretími krajinami. Tu sú dve z nich:
– Únia disponuje právomocami, ktoré sa týkajú predmetu tejto medzinárodnej dohody.
– Členské štáty presunom právomocí na Úniu v oblasti predmetu medzinárodnej dohody prejavili vôľu zaviazať Úniu záväzkami vyplývajúcimi z tejto dohody pre členské štáty. (Áno, presne tento bod sa týka colnej únie).
Odporúčam v tejto veci prečítať si rozsudok Súdneho dvora z 12. decembra 1972 vo veci International Fruit.

A po tretie preto, lebo čl. 4 ods. 1 predkladanej dohody medzi Slovenskom a Spojenými štátmi ustanovuje, že „pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov Slovenskej republiky môžu ozbrojené sily USA prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál (ďalej len ‚rozmiestnený materiál‘) v dohodnutých zariadeniach a priestoroch a na iných miestach podľa vzájomnej dohody. Strany alebo ich výkonní zástupcovia konzultujú činnosti podľa tohto článku v potrebnom rozsahu“. Toto ustanovenie vlastne hovorí o tom, že na územie EÚ môžu USA priviezť akýkoľvek materiál, ktorý nemusí slovenská strana ani len kontrolovať. Celkom by ma zaujímalo, ako sa k tomuto zneniu postaví napríklad Rakúsko ako susedný štát Slovenska.

Už dostatočne hlboko rozdelenú spoločnosť kvôli vakcinácii a otázkami s ňou spojenými ešte hlbšie rozoštvala táto dohoda. Opäť proti sebe stoja dva tábory. Tí, ktorí ju absolútne nekriticky obhajujú, a tí, ktorí sa snažia o rozumné argumenty.

Nech už bude záver akýkoľvek, prijatie takejto dohody medzi SR a USA môže skončiť aj tak, že SR ju prijme bez stanoviska SD EÚ. V takom prípade však všetky náklady spojené s pokutou a penále zo strany SD EÚ bude znášať Slovenská republika. To však nevadí, pretože „táto krajina“ je veľmi bohatá a môže si to dovoliť! Po skvelých dvoch rokoch vládnutia aktuálnej a predchádzajúcej Matovičovej vlády už nie je problém „prázdna špajza“, všakáno. Nehovoriac o tom, že ak na území Slovenska vojak USA spôsobí škodu na zdraví alebo majetku občanovi Rakúska, bude to platiť SR? Keďže vojaci USA sú na Slovensku trestnoprávne a občianskoprávne nepostihnuteľní…

P. S.: Zaujímalo by ma, aké iniciatívy podniknú v súvislosti s predkladanou dohodou slovenskí europoslanci. Máme ich v EP štrnásť.

Sudkyňa Jelinková Dudzíková napísala pre portál pravnelisty.sk článok s názvom Porovnávanie obranných zmlúv s USA z hľadiska zachovania princípov právneho štátu:

JUDr. Da­na Je­lin­ko­vá Du­dzí­ko­vá, LL.M., sud­ky­ňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve

Do­ho­da o spolu­prá­ci v ob­las­ti ob­ra­ny me­dzi vlá­dou SR a vlá­dou USA – po­rov­na­nie ob­ran­ných zmlúv uzav­re­tých me­dzi niek­to­rý­mi člen­ský­mi štát­mi NA­TO a USA v čas­ti fun­go­va­nia súd­ne­ho sys­té­mu

Pod­ľa agen­túr­nej sprá­vy z 14.12.2021 rezor­ty ob­ra­ny a za­hra­nič­ných ve­cí pred­sta­vi­li zmlu­vu o ob­ran­nej spolu­prá­ci s USA. V prí­pa­de ra­ti­fi­ká­cie by ma­la zmlu­va s USA po­môcť aj dvo­ji­ci vo­jen­ských le­tísk, kto­ré by zís­ka­li viac ako 100 mi­lió­nov eur na mo­der­ni­zá­ciu.

„Mi­nu­lý týž­deň sa nám po­da­ri­lo uza­vrieť ro­ko­va­nia o Do­ho­de o ob­ran­nej spolu­prá­ci me­dzi Slo­ven­skom a USA. Je to úpl­ne štan­dar­dná me­dzi­ná­rod­ná do­ho­da, kto­rú má s USA pod­pí­sa­ných už 23 z 29 kra­jín NA­TO vrá­ta­ne Ma­ďar­ska či Poľ­ska. Uľah­čí nám to množ­stvo ve­cí a štan­dar­di­zu­je to už pre­bie­ha­jú­cu spolu­prá­cu,“ vy­hlá­sil v uto­rok po ro­ko­va­ní vlá­dy mi­nis­ter ob­ra­ny Ja­ros­lav Naď (OĽaNO).Spo­lu s re­zor­tom ob­ra­ny sa na ro­ko­va­niach o do­ho­de po­die­ľa­lo aj mi­nis­ter­stvo za­hra­nič­ných ve­cí. „Oz­bro­je­né si­ly Spo­je­ných štá­tov ne­bu­dú na Slo­ven­sku ro­biť nič bez ve­do­mia a súh­la­su Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Nie je to te­da tak, ako sme po­čú­va­li, že je to krok na vy­tvo­re­nie stá­lej prí­tom­nos­ti USA na Slo­ven­sku ale­bo vy­tvá­ra­nie zá­klad­ní. Prá­ve ten­to as­pekt su­ve­re­ni­ty dá­vam do po­zor­nos­ti,“ ubez­pe­čil rov­na­ko mi­nis­ter za­hra­nič­ných ve­cí Ivan Kor­čok (SaS).

V rám­ci me­dzi­re­zor­tné­ho pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia nev­znie­slo Mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti SR vo­či vy­ššie uve­de­né­mu návr­hu do­ho­dy žiad­ne pri­po­mien­ky, a to na­priek to­mu, že do­ho­dou sa vý­raz­ným a zá­sad­ným spô­so­bom za­sa­hu­je do fun­go­va­nia súd­ne­ho sys­té­mu, ako aj do práv a pos­ta­ve­nia ob­ča­nov SR.

Mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti SR, a ani pred­kla­da­te­lia návr­hu do­ho­dy nep­red­lo­ži­li ve­rej­nos­ti žia­den vý­stup v po­do­be po­rov­na­nia ob­sa­hu s kon­krét­ny­mi us­ta­no­ve­nia­mi jed­not­li­vých ob­ran­ných zmlúv, a to naj­mä (ale nie­len) v čas­ti zmien súd­ne­ho fun­go­va­nia v dôs­led­ku navr­ho­va­nej do­ho­dy, na ve­ri­fi­ká­ciu tvr­de­nia, že sa jed­ná o štan­dar­dnú zmlu­vu, ako aj na potvr­de­nie to­ho, že vy­ro­ko­va­né zne­nie do­ho­dy zoh­ľad­ňu­je naj­lep­ší zá­ujem ob­ča­nov SR  s dô­ra­zom na za­cho­va­nie reš­pek­tu a auto­ri­ty ne­zá­vis­lé­ho súd­nic­tva na úze­mí SR a prá­va slo­ven­ských ob­ča­nov na prís­tup k spra­vod­li­vos­ti a sú­du.

Z vy­ššie uve­de­né­ho dô­vo­du autor­ka toh­to prís­pev­ku po­rov­na­la ob­sah ob­ran­ných zmlúv uzav­re­tých me­dzi USA a Chor­vát­skom, Ru­mun­sko, Bul­har­skom, Čes­kou re­pub­li­kou, Poľ­skom a Ma­ďar­skom.

Úmys­lom bo­lo za­me­rať sa na us­ta­no­ve­nia tý­ka­jú­ce sa za­cho­va­nia prin­cí­pov práv­ne­ho štá­tu a fun­go­va­nia súd­ne­ho sys­té­mu.

Úvo­dom je pot­reb­né poz­na­me­nať, že rám­co­vý práv­ny re­žim fun­go­va­nia súd­ne­ho sys­té­mu SR vo vzťa­hu k náš­mu člen­stvu v NA­TO je ob­sa­hom mul­ti­la­te­rál­nych zmlúv, a pred­lo­že­ný návrh bi­la­te­rál­nej do­ho­dy SR a USA up­ra­vu­je oso­bit­ným spô­so­bom, nad rá­mec uve­de­ných mul­ti­la­te­rál­nych zmlúv, re­žim fun­go­va­nia súd­ne­ho sys­té­mu.

V sú­vis­los­ti s dek­la­ro­va­ným be­ne­fi­tom v pros­pech Slo­ven­skej re­pub­li­ky v zne­ní „v prí­pa­de ra­ti­fi­ká­cie by ma­la zmlu­va s USA po­môcť aj dvo­ji­ci vo­jen­ských le­tísk, kto­ré by zís­ka­li viac ako 100 mi­lió­nov eur na mo­der­ni­zá­ciu“ je pot­reb­né kon­šta­to­vať, že pred­met­ná do­ho­da SR neob­sa­hu­je us­ta­no­ve­nia tý­ka­jú­ce sa po­vin­nos­ti in­ves­tí­cie USA s kon­krét­nou vý­škou in­ves­tí­cie a le­ho­ta­mi splat­nos­ti.

Chor­vát­sko[1] má s USA ob­ran­nú do­ho­du o spolu­prá­ci, kto­rá ob­sa­hu­je aj kon­krét­nu fi­nan­čnú po­lož­ku in­ves­tí­cie vo vzťa­hu k de­fi­no­va­né­mu pro­jek­tu, a v kto­rej sú pres­ne uve­de­né mo­de­ly fi­nan­co­va­nia a vý­ška in­ves­tí­cie (člá­nok 5 chor­vát­skej do­ho­dy). Ta­ký­to mo­del a zá­vä­zok in­ves­tí­cie v kon­krét­nej vý­ške do­ho­da SR neob­sa­hu­je.

Zo zne­nia člán­ku 13 chor­vát­skej do­ho­dy naz­va­nej Zod­po­ved­nosť a ná­ro­ky ne­vyp­lý­va vzda­nie sa ju­ris­dik­cie zo stra­ny Chor­vát­ska v ta­kom roz­sa­hu a zne­ní, ako je to uve­de­né v navr­ho­va­nej do­ho­de SR, ale na­chá­dza sa v ňom špe­ci­fi­ká­cia a iden­ti­fi­ká­cia rôz­nych ná­ro­kov s ur­če­ním re­ži­mu, kto­rým sa bu­dú spra­vo­vať.

Z ob­ran­nej zmlu­vy uzav­re­tej me­dzi Ru­mun­skom a USA ne­vyp­lý­va oso­bit­né vzda­nie sa ju­ris­dik­cie, tak ako sa k to­mu za­vä­zu­je­me v do­ho­de SR a USA.[2]

V navr­ho­va­nej do­ho­de SR  sa v prí­pa­de tres­tnop­ráv­nej a ob­čian­skop­ráv­nej zod­po­ved­nos­ti na ur­če­nie to­ho, či ku skut­ku doš­lo pri vý­ko­ne slu­žob­nej po­vin­nos­ti, je roz­ho­du­jú­ce os­ved­če­nie od ame­ric­kej auto­ri­ty bez mož­nos­ti pries­ku­mu ale­bo na­pad­nu­tia plat­nos­ti ta­ké­ho­to os­ved­če­nia zo slo­ven­skej stra­ny. Bul­har­sko si ta­kú­to mož­nosť pries­ku­mu  a vzne­se­nia ná­mie­tok plat­nos­ti os­ved­če­nia ame­ric­kej auto­ri­ty vy­mie­ni­lo a po­ne­cha­lo, SR nie – čl. 12 od­sek 5, čl. 15 od­sek 1 na­šej do­ho­dy ver­sus člá­nok 11 a člá­nok 15 od­sek 4 bul­har­skej do­ho­dy.[3]

Čes­ká re­pub­li­ka[4] pria­mo v do­ho­de s USA de­fi­no­va­la, kto­ré tres­tné či­ny ma­jú pre ňu oso­bit­ný vý­znam (člá­nok 18 od­sek 1 čes­kej do­ho­dy), SR tak neu­ro­bi­la.

Čes­ká re­pub­li­ka sa tak nev­zda­la tres­tnop­ráv­nej ju­ris­dik­cie v ta­kom roz­sa­hu a v ta­kom zne­ní ako je ob­sa­hom do­ho­dy SR.

Zne­nie je nas­le­dov­né:

Čes­ká re­pub­li­ka uz­ná­va mi­mo­riad­ny vý­znam dis­cip­li­nár­nej kon­tro­ly vo­jen­ských or­gá­nov Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých nad prís­luš­ník­mi oz­bro­je­ných síl a vplyv, kto­rý má ta­ká­to kon­tro­la na ope­rač­nú prip­ra­ve­nosť. Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké uz­ná­va­jú, že ur­či­té prí­pa­dy, naj­mä tie, kto­ré za­hŕňa­jú po­doz­re­nie, že prís­luš­ník oz­bro­je­ných síl ale­bo ci­vil­nej zlož­ky ale­bo zá­vis­lá oso­ba spá­cha­li čin, kto­rý má za nás­le­dok ťaž­ké ub­lí­že­nie na zdra­ví ale­bo smrť as­poň jed­nej oso­by, kto­rá nie je čle­nom oz­bro­je­ných síl ale­bo ci­vil­nej zlož­ky, prí­pad­ne zá­vis­lý, ma­jú pre Čes­kú re­pub­li­ku znač­ný vý­znam. Pre­to pod­ľa člán­ku VII ods. 3 písm. c) NA­TO SO­FA kaž­dá zmluv­ná stra­na súh­la­sí s tým, že bu­de s po­cho­pe­ním po­su­dzo­vať žia­dosť dru­hej zmluv­nej stra­ny o vzda­nie sa pri­már­ne­ho prá­va vy­ko­ná­vať tres­tnú ju­ris­dik­ciu nad prís­luš­ník­mi oz­bro­je­ných síl ale­bo ci­vil­nej zlož­ky, ale­bo zá­vis­lých osôb.

Vy­ššie uve­de­né je v kon­tras­te so zne­ním člán­ku 12 od­sek 1 na­šej do­ho­dy SR:

Slo­ven­ská re­pub­li­ka uz­ná­va oso­bit­nú dô­le­ži­tosť dis­cip­li­nár­nej kon­tro­ly oz­bro­je­ných síl USA nad jej prís­luš­ník­mi a vplyv, kto­rý má ta­ká kon­tro­la na ope­rač­nú prip­ra­ve­nosť. Slo­ven­ská re­pub­li­ka pre­to na žia­dosť Spo­je­ných štá­tov a na pod­po­ru svoj­ho zá­väz­ku o vzá­jom­nej ob­ra­ne tým­to up­lat­ňu­je svo­ju su­ve­rén­nu dis­kreč­nú prá­vo­moc vzdať sa svoj­ho pred­nos­tné­ho prá­va na vý­kon tres­tnej prá­vo­mo­ci pod­ľa člán­ku VII od­se­ku 3 písm. c) NA­TO SO­FA. V kon­krét­nych prí­pa­doch tres­tných či­nov, kto­ré ma­jú pre Slo­ven­skú re­pub­li­ku oso­bit­ný vý­znam, mô­žu slo­ven­ské or­gá­ny to­to vzda­nie sa prá­vo­mo­ci od­vo­lať, a to pí­som­ným vy­hlá­se­ním, kto­ré sa pred­kla­dá prís­luš­né­mu or­gá­nu oz­bro­je­ných síl USA naj­nes­kôr do trid­sia­tich (30) dní od pri­ja­tia ozná­me­nia uve­de­né­ho v od­se­ku 2 toh­to člán­ku. Slo­ven­ské or­gá­ny mô­žu pred­lo­žiť vy­hlá­se­nie aj pred pri­ja­tím toh­to ozná­me­nia.

Člá­nok 12 od­sek 2 na­šej do­ho­dy SR (kto­ré­ho zne­nie ve­rej­ne spo­chyb­ňo­val v re­lá­cii TA3, mo­de­rá­tor P. Bie­lik, dňa 5.1.2022  pán Kru­pa, pred­se­da Vý­bo­ru NR SR pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť):

Oz­bro­je­né si­ly USA ozná­mia slo­ven­ským or­gá­nom kaž­dý prí­pad pod­ľa od­se­ku 1 toh­to člán­ku, s vý­nim­kou tres­tných či­nov, za kto­ré mož­no ulo­žiť po­ku­tu ale­bo trest od­ňa­tia slo­bo­dy na me­nej ako (3) tri ro­ky.

Če­si ma­jú oso­bit­ne prep­ra­co­va­né zne­nie o vy­šet­ro­va­ní tres­tných či­nov v člán­ku 19 ich zmlu­vy, kto­ré u nás ab­sen­tu­je.Če­si ma­jú rov­na­ko ako Bul­ha­ri prá­vo pries­ku­mu a pre­ve­re­nia plat­nos­ti os­ved­če­nia, kto­ré má vy­dať ame­ric­ká auto­ri­ta v sú­vis­los­ti so spá­cha­ním tres­tné­ho či­nu prís­luš­ní­kom oz­bro­je­ných síl ( čl 20). Ako už bo­lo vy­ššie uve­de­né, v na­šej do­ho­de mož­nosť pries­ku­mu a na­pad­nu­tia plat­nos­ti ta­ké­ho­to os­ved­če­nia chý­ba. Če­si  ma­jú  oso­bit­ný re­žim pre po­su­dzo­va­nie ju­ris­dik­cie – člá­nok 23.

Ná­ro­ky na náh­ra­du ško­dy ma­jú Če­si prep­ra­co­va­né pod­rob­nej­šie, pri­čom opä­tov­ne si Čes­ká re­pub­li­ka po­ne­cha­la mož­nosť pries­ku­mu ale­bo na­pad­nu­tia plat­nos­ti os­ved­če­nia ame­ric­kej auto­ri­ty, na roz­diel od nás.

Poľ­sko[5] má nap­rík­lad v do­ho­de s USA za­kot­ve­nú po­vin­nosť nah­ra­diť ur­či­té ná­ro­ky do 12 týž­dňov – člá­nok 18 od­sek 7. Le­ho­tu na úh­ra­du ná­ro­kov my v do­ho­de SR ne­má­me.

Po­lia­ci ma­jú  (na roz­diel od na­šej do­ho­dy) aj oso­bit­né us­ta­no­ve­nie k spo­ru o tres­tnop­ráv­nu ju­ris­dik­ciu – člá­nok 14 od­sek 3. Poľ­sko má nap­rík­lad aj us­ta­no­ve­nie o rov­no­cen­nom pos­ta­ve­ní sved­kov a obe­tí z te­ri­tó­ria Poľ­ska s pos­ta­ve­ním sved­kov a obe­tí pod­ľa ame­ric­ké­ho prá­va (čl. 16 od­sek 4). Ta­ké­to us­ta­no­ve­nie v do­ho­de SR nie je.

Poľ­ská do­ho­da má 50 strán, na­ša 35. Po­lia­ci ma­jú via­ce­ré as­pek­ty do­pod­rob­na pre­ci­zo­va­né, v ich pros­pech.

Po­lia­ci ma­jú tiež prá­vo pries­ku­mu a pre­ve­re­nia plat­nos­ti os­ved­če­nia, kto­ré má vy­dať ame­ric­ká auto­ri­ta v sú­vis­los­ti so spá­cha­ním tres­tné­ho či­nu prís­luš­ní­kom oz­bro­je­ných síl – čl. 15, nám ta­ké­to us­ta­no­ve­nie v do­ho­de chý­ba.

Ma­ďar­sko[6] sa nev­zda­lo ju­ris­dik­cie tý­ka­jú­cej sa ná­ro­kov nad rá­mec do­ho­dy NA­TO SO­FA – čl. 15 od­sek 1, v pl­nom roz­sa­hu a v ta­kom zne­ní, ako je ob­sa­hom do­ho­dy SR.

Ma­ďa­ri si tiež po­ne­cha­li prá­vo pries­ku­mu os­ved­če­nia ame­ric­kej auto­ri­ty k vzni­ku ná­ro­kov a k tres­tnop­ráv­nej prá­vo­mo­ci, Slo­ven­sko si ta­ké­to prá­vo pries­ku­mu ne­vy­mie­ni­lo.

Zá­ver:

Zne­nie ob­ran­nej do­ho­dy kaž­dé­ho štá­tu je od­liš­né, v zá­vis­los­ti od vô­le to­ho-kto­ré­ho štá­tu oh­ľa­dom de­fi­no­va­nia svo­jej po­zí­cie do bu­dúc­na – od pa­sív­ne­ho až po ak­tív­ne­ho par­ti­ci­pan­ta, od štá­tu, kto­rý sa vzdá­va kon­tro­ly a zá­sa­hov v pl­nom roz­sa­hu až po štát, kto­rý sa tej­to kon­tro­ly a ju­ris­dik­cie nev­zdá­va nad rá­mec zmlúv NA­TO. Dĺžka jed­not­li­vých zmlúv sa po­hy­bu­je od 20 až po 70 strán.


[1]https://www.sta­te.gov/17-724

[2]https://www.sta­te.gov/wp-con­tent/up­loads/2019/02/06-721-Ro­ma­nia-De­fen­se-SO­FA.pdf

[3]https://www.sta­te.gov/wp-con­tent/up­loads/2019/02/06-612-Bul­ga­ria-De­fen­se-Coo­pe­ra­tion.do­ne_.pdf

[4]http://www.aic.cz/press/Ag­ree­ment_on_sta­tus_us_for­ces.pdf

[5]https://www.sta­te.gov/wp-con­tent/up­loads/2021/01/20-1113-Po­land-ED­CA.pdf

[6]https://www.sta­te.gov/wp-con­tent/up­loads/2019/10/19-821-Hun­ga­ry-De­fen­se-TIMS-61984-Frank.pdf

Zdroj: Facebook, pravnelisty.sk

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

3 Komentáre

  1. Vďaka za tento rozbor. Tieto zistenia len podčiarkujú celkové riziko zmluvy, lebo je zo všetkých existujúcich zmlúv okolitých štátov najvýhodnejšia pre USA. Zákonite by sa u nás koncentrovali tie najošemetnejšie záležitosti a ľudia. Z nášho územia by sa vykonávala špinavá práca s dosahom na celú strednú Európu.

  2. Je super čítať, že niekto ešte rozumie právu v tejto dezorientovanej spoločnosti. Ale skutočne rád by som počul od fundovaných autoriek tohto rozboru, ako je možné že americká strana sa vyjadrila ústami svojej zastupiteľky na Slovensku, že U$A majú rovnaké dohody podpísané i s ostatnými členskými štátmi – bilaterálne (teda nie za celú €U). Ako to že to v €U a jej dozorných, výkonných a zákonných orgánoch nikomu neprekážalo doteraz a aký je názor autoriek, ako moc by to prekážalo, keby predkladateľom tejto zmluvy na posúdenie autoritami €U bolo Slovensko.
    Dľa mňa by to s takým úsmevom sfúkli zo stola, len taký fukot….

  3. K porovnávanej zmluve s Českou republikou (kauza Radar v Brdech) – táto nebola ratifikovaná Snemovňou, bola stiahnutá a preto nie je platná – čo je úspech hnutia NE ZÁKLADNÁM a celej českej verejnosti.

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás