fbpx
- Reklama -
EkonomikaTakto bude vyzerať rozpočet na budúci rok

Takto bude vyzerať rozpočet na budúci rok

-

Takto bude vyzerať rozpočet na budúci rok

Bratislava 14. októbra (TASR) – Na oblasť školstva, vedy, výskumu a športu by mali ísť v roku 2022 viac ako štyri miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, schváleného vo štvrtok vládou.

Výdavky na regionálne školstvo na budúci rok predstavujú sumu 2,57 miliardy eur. Medziročne rastú z dôvodu rozpočtovania finančných prostriedkov na rozvoj regionálneho školstva z plánu obnovy vrátane DPH v sume 343 miliónov eur. Výdavky z plánu obnovy sú určené na dostupnosť, rozvoj, a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch. „V medziročnom náraste sú zabezpečené zvýšené výdavky na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách o sumu 10,9 milióna eur na celkovú sumu 26,1 milióna. Rozpočtované sú aj výdavky na osobné výdavky pre asistentov učiteľa, na elektronické testovanie žiakov a dofinancovanie národných meraní Maturita, Testovanie 9 a Testovanie 5,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Od 1. januára 2022 dôjde k presunu kompetencií v oblasti regionálneho školstva z kapitoly Ministerstva vnútra SR do kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre zamestnancov regionálneho školstva financovaného z kapitoly rezortu školstva sa na rok 2022 navrhujú osobné výdavky v sume 1,76 miliardy eur, v tom mzdy v sume 1,31 miliardy eur pre 83.731 zamestnancov.

- reklama -

Vysoké školstvo je financované viacerými kapitolami štátneho rozpočtu. V návrhu štátneho rozpočtu má ísť na vysoké školstvo viac ako 923 miliónov eur. V návrhu rozpočtu sú zapracované tiež takzvané tehotenské štipendiá v sume 1,2 milióna eur, vládne štipendiá, ako podpora bieloruskej občianskej spoločnosti, ale aj výdavky na štipendiá Martina Filka v sume 200.000 eur a finančné prostriedky z plánu obnovy vrátane DPH v sume 30,7 milióna eur.

Osobné výdavky zamestnancov verejných vysokých škôl vychádzajú z transferu rozpísaného kapitolou rezortu školstva na rok 2022 v sume 474 miliónov eur, v tom mzdy 354 miliónov eur s priemerným mzdovým výdavkom 1562,71 eur.

Oblasť vedy a techniky bude v roku 2022 disponovať zdrojmi vo výške takmer 478 miliónov eur. Vo výdavkoch na vedu a techniku sú zapracované zvýšené výdavky z titulu financovania členských príspevkov do medzinárodných organizácií o 6,81 milióna eur a časť výdavkov na kreovanie Vesmírnej kancelárie v sume 316.000 eur.

Celkové výdavky na šport sú rozpočtované v sume 121 miliónov eur. Tieto smerujú na financovanie športu prostredníctvom troch kapitol a Fondu na podporu športu. Zapracované sú výdavky na rekonštrukcie futbalových štadiónov v sume 4,5 milióna eur, ktoré na roky 2023 a 2024 nie sú rozpočtované. Ďalej vo výdavkoch fondu na rok 2022 sú započítané finančné prostriedky na dobudovanie športovej infraštruktúry národného významu v sume 11,5 milióna eur. Významným zdrojom určeným na financovanie športu je odvod z prevádzkovania lotériových hier vo výške 45,0 milióna eur každoročne na roky 2022 až 2024.

Ministerstvo obrany (MO) SR má v roku 2022 hospodáriť so sumou 1,795 miliardy eur. Celkové obranné výdavky by mali dosiahnuť 1,857 miliardy eur, čo predstavuje 1,76 percenta HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorý vo štvrtok schválila vláda. „Obranné výdavky v rokoch 2022 až 2024 postupne rastú a na rok 2024 sú plánované na úrovni 1,80 percenta HDP,“ uvádza sa v návrhu.

Na výšku výdavkov ministerstva v roku 2022 vplýva najmä pokračovanie stabilizácie platov profesionálnych vojakov, nárast bežných kapitálových výdavkov, ale aj rast výdavkov na tovary a služby, ktoré smerujú predovšetkým na doplnenie zásob munície a údržbu vzdušnej techniky.
Materiál pripomína, že ministerstvo obrany má uzatvorené vykonávacie zmluvy na 14 investičných akcií. Najväčšími projektmi sú nákupy stíhacích lietadiel F-16, kolesových húfnic Zuzana 2 a 3D rádiolokátorov s rôznym dosahom.

Celkové výdavky na rozvoj obrany sú plánované v sume 596 miliónov eur, z toho z kapitoly MO SR má ísť 149 miliónov eur. „Výdavky na investičné projekty v realizačnej fáze sú v roku 2022 vo výške 384 miliónov eur,“ približuje materiál. Na program Obrana má ísť 1,18 miliardy eur.
V rámci medzirezortných programov vyčlenil kabinet 7,82 milióna eur v oblasti výskumu a vývoja na podporu obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, účasti civilných expertov na aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR, oficiálnej rozvojovej pomoci a realizácie II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie.

Medzirezortný program Podpora obrany štátu, ktorého gestorom je MO SR, má disponovať sumou 5,28 milióna eur. Výdavky na samostatných účtoch kapitoly v sume 223 miliónov eur sú určené predovšetkým na financovanie sociálneho zabezpečenia vojakov, podnikateľskú činnosť Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a na výdavky v súvislosti s prijatými prostriedkami na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie alebo grantu na projekty pre vysoké školy.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR by malo mať v roku 2022 k dispozícii viac ako 154,3 milióna eur. Najväčšia časť, viac ako 78 percent výdavkov, smeruje do zahraničnej politiky. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Na oblasť zahraničnej politiky by malo ísť 121,7 milióna eur. Na diplomatickú reprezentáciu SR v zahraničí sú plánované výdavky v objeme 76,2 milióna eur. Pre Slovenské inštitúty v zahraničí sa zabezpečujú výdavky vyše 1,5 milióna eur. Na obnovu informačno-komunikačnej infraštruktúry sú plánované výdavky v objeme 7,17 milióna eur. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov sú rozpočtované v sume 100.000 eur, na ekonomickú diplomaciu v sume 200.000 eur a na dotácie v pôsobnosti MZVEZ v sume 175.000 eur. Výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa účelových zariadení sú v roku 2022 plánované vo výške 1,95 milióna eur.

Na pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie sú plánované výdavky vyše siedmich miliónov eur. Prostriedky sú určené na projekty rozvojového vzdelávania, na budovanie kapacít a na verejnú informovanosť. Na príspevky SR do medzinárodných organizácií by malo byť vyčlenených vyše 22 miliónov eur.

Celkové výdavky na slovenské zdravotníctvo by sa na budúci rok mali vyšplhať do výšky 6,38 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

„Celkové výdavky v sektore zdravotníctva pozostávajú najmä z výdavkov verejného zdravotného poistenia a výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorých sú zahrnuté aj prostriedky z plánu obnovy a odolnosti. Vývoj príjmov a výdavkov v zdravotníctve bol aj v roku 2021 výrazne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19,“ píše sa v materiáli.

Zdravotníckym zariadeniam by malo ísť na budúci rok 2,2 miliardy eur. Na zabezpečenie prístrojového vybavenia nemocníc, odstránenie havarijných stavov budov, rekonštrukcie sociálnych zariadení, modernizácie operačných sál by malo ísť 74,5 milióna eur.

Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie podľa návrhu na rok 2022 predstavuje 1,1 miliardy eur. Od roku 2022 bude zavedené aj rozpočtovanie výdavkov verejného zdravotného poistenia na vecné oblasti, ktorého cieľom je alokovať zdroje do prioritných oblastí v zdravotníctve.

Investície majú smerovať aj na stabilizáciu a zabezpečenie dostatku zdravotníckych pracovníkov. Do tejto doby rozpočet počíta pre rok 2022 s nárastom mzdového balíka o 91 miliónov eur oproti roku 2021 v zmysle legislatívnej valorizácie, a ako okamžité opatrenie aj s finančnými prostriedkami na zvýšenie počtu sestier v objeme 11 miliónov eur.

Na obnovu a modernizáciu zdravotníckych zariadení má kapitola Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2022 k dispozícii prostriedky na úrovni 6,4 milióna eur a ďalšie prostriedky sú alokované v pláne obnovy a odolnosti na rok 2022 v objeme 199 milióna eur.

Výdavky v oblasti životného prostredia by v roku 2022 mali byť viac ako 815 miliónov eur. Z toho by mali byť výdavky v objeme 213 miliónov eur z plánu obnovy. Sto miliónov eur by mali byť výdavky z modernizačného fondu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Výdavky na vodné hospodárstvo by v roku 2022 mali dosiahnuť 189 miliónov eur. Peniaze sú určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva. Časť výdavkov smeruje do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Na ochranu ovzdušia budú smerovať výdavky v objeme 129 miliónov eur. Na odpadové hospodárstvo sa rozpočtujú výdavky v Envirofonde, a to 28 miliónov eur. Prostriedky majú slúžiť na dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, ako je recyklácia odpadov, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, a na elimináciu negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží.

Výdavky na ochranu prírody a krajiny predstavujú v budúcom roku sumu 52,7 milióna eur. Určené sú na výskum a tvorbu legislatívy v oblasti geológie a ochrany prírody, praktickú starostlivosť o chránené územia a živočíchy a environmentálnu výchovu.

Na riadenie rizík a mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy sa v roku 2022 rozpočtujú prostriedky Európskej únie (EÚ) a spolufinancovania v objeme 79,6 milióna eur. Prostriedky majú slúžiť na riadenie rizík a posilnenie odolnosti voči mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy.

Výdavky smerujúce do energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva by mali byť 96,1 milióna eur. Financie majú tvoriť prostriedky EÚ a spolufinancovania. Výdavky majú smerovať na projekty v oblasti podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch, ako aj verejných budovách.

Prostriedky v oblasti administratíva predstavujú sumu 42 miliónov eur. Sú určené na financovanie činností vykonávaných ústredným orgánom, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Okrem týchto výdavkov tam majú byť prostriedky určené na podporu a údržbu IT systémov, výchovu, vzdelávanie, propagáciu, prieskum, výskum, vývoj, technickú pomoc a príspevky medzinárodným organizáciám.

Suma 192 miliónov eur by mala byť určená na inštitucionálnu podporu a výdavky financované Envirofondom z modernizačného fondu a financovanie aktivít z plánu obnovy agentúrou životného prostredia.

Ministerstvo disponuje v roku 2022 finančnými prostriedkami v objeme 6,82 milióna eur na samostatných účtoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. MŽP SR plní v prípade oboch finančných mechanizmov úlohu správcu programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy.

Kancelárie prezidenta i Národnej rady SR, ako aj Úrad vlády, by mali mať v budúcom roku vyšší rozpočet. Kým parlament a prezidentka by si mali prilepšiť len mierne, úrad vlády ráta so zvýšením výdavkov o viac ako 85 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Celkové výdavky úradu vlády na nasledujúci rok sú rozpočtované vo výške 155 miliónov eur. Medziročný rast má byť spôsobený najmä výdavkami Plánu obnovy a odolnosti v sume 123,8 milióna eur. Tie majú byť určené na financovanie výskumu, vývoja a inovácií, na boj proti korupcii pre Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu a pre Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie.

Do kapitoly úradu majú byť presunuté aj výdavky Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z Ministerstva vnútra SR v sume 927.000 eur. Z rozpočtu úradu sa mali zas presunúť európske prostriedky v objeme 30 miliónov eur do rozpočtu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Výdavky kancelárie NR SR by mali v nadchádzajúcom roku dosiahnuť 37,7 milióna eur. Výdavky sa majú využiť na plnenie funkcií a činnosť poslancov a parlamentných výborov vrátane odmien asistentom poslancov, výdavkov na prevádzku poslaneckých pracovní v areáli parlamentu aj kancelárií vo vybraných sídlach v rámci Slovenska. Výdavky rátajú aj s nákladmi na ubytovanie poslancov mimo ubytovacieho zariadenia parlamentu a s nákladmi na činnosť poslaneckých klubov. V rozpočte majú byť zahrnuté aj výdavky súvisiace s rekonštrukciou a prevádzkou Bratislavského hradu.

Kancelária prezidenta má v návrhu na budúci rok rozpočtované výdavky vo výške 5,32 milióna eur. V návrhu rozpočtu sa píše, že suma sa má využiť na zabezpečenie úloh súvisiacich so zabezpečením podmienok a všetkých činností potrebných na výkon ústavných právomocí prezidenta. Kapitálové výdavky podľa návrhu vychádzajú z registra investícií a zabezpečuje sa nimi obstaranie dlhodobého majetku.

Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo v roku 2022 na výdavky disponovať sumou na úrovni takmer 425,5 milióna eur, čo je približne o 33 miliónov eur viac ako bolo rozpočtované na aktuálny rok. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Ministerstvo financií (MF) ako predkladateľ upozorňuje, že výdavky rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry ovplyvňujú alokácie na pokračovanie veľkých investičných projektov (31,8 milióna eur), výdavky na reformu zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového Úradu SR financovanú z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v sume 3,7 milióna eur i predpokladané zvýšené príjmy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu o vyše sedem miliónov eur.

V prípade investičných projektov sa na rekonštrukciu a modernizáciu Slovenskej národnej galérie alokuje 12 miliónov eur, na rekonštrukciu Štátnej opery Banská Bystrica prostriedky vo výške 2,4 milióna eur, na obnovu hradu Krásna Hôrka 15,6 milióna eur a na zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu suma 1,8 milióna eur.

V prípade dotačného systému Ministerstva kultúry SR sa navrhuje suma 16 miliónov eur. Podľa novelizovaného zákona sa dotácie MK môžu použiť nielen na obnovu národných kultúrnych pamiatok, podporu návštevnosti kultúrnych podujatí, ale aj na podporu kultúrnych aktivít znevýhodnených skupín obyvateľstva a debarierizácie kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím, takisto na podporu kreatívneho priemyslu, na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na kultúrny sektor, či na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám.

Predpokladané výdavky verejnoprávnych inštitúcií sa rozpočtujú na úrovni viac ako 161 miliónov eur (162,4 milióna eur v rozpočte 2021). Na predpokladaných zdrojoch RTVS vo výške necelých 112,5 milióna eur sa podieľa štátny príspevok vo výške 31 miliónov eur. „V celkovej sume transferu je zahrnutá aj čiastočná kompenzácia výšky úhrad z dôvodu výpadku príjmov za úhradu služby verejnosti v sume 8 miliónov eur,“ dodáva rezort financií.

Výdavky TASR sa rozpočtujú na úrovni viac ako 5,2 milióna eur, zo štátneho rozpočtu je súčasťou predpokladanej disponibilnej sumy transfer vo výške 2,2 milióna eur.

Rozpočty verejnoprávnych fondov ostávajú na rovnakej úrovni, mierne zvýšenie je pri Audiovizuálnom fonde (14.690.000 v roku 2021, 14.950.000 eur rozpočtovaných na rok 2022). „Zvýšené výdavky vyplývajú z novelizácie zákona, ktorým sa upravuje zvýšenie percentuálneho podielu dotácie poskytovanej na podporu audiovizuálneho priemyslu z 20 percent oprávnených výdavkov na 33 percent,“ objasnili predkladatelia.

Rozpočet pre cirkvi a náboženské spoločnosti ostáva na úrovni 52 miliónov eur (51.977.000 eur, 52.174.000 eur na rok 2022).

Celkové výdavky vyšších územných celkov (VÚC) by mali v roku 2022 dosiahnuť 1,75 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Bežné výdavky ôsmich samosprávnych krajov sú predpokladané v celkovej výške 1,52 miliardy eur, 182 miliónov eur je rozpočtovaných pre kapitálové výdavky, na výdavkové finančné operácie sa rozpočtuje suma 46 miliónov eur.

Originálne kompetencie VÚC zahrňujú dve tretiny (viac ako jedna miliarda eur) plánovaných bežných výdavkov. „VÚC ich použijú najmä na financovanie cestnej dopravy (správa a údržba ciest II. a III. triedy, prímestská a regionálna doprava), na chod a zabezpečenie školských zariadení a stredoškolských internátov, na prevádzku zariadení sociálnych služieb a kultúrnych zariadení a výdavky spojené s projektom Digitálne Slovensko v nadväznosti na prostriedky z realizácie plánu obnovy a odolnosti,“ uvádza Ministerstvo financií (MF) SR. Na prenesený výkon štátnej správy ba mali ísť výdavky v sume 507 miliónov eur. „Ide o financovanie stredných škôl, ku ktorým plnia VÚC zriaďovateľskú funkciu,“ dodáva rezort.

Kapitálové výdavky (182 miliónov) by podľa predpokladov rezortu mali kraje použiť najmä na výstavbu, modernizáciu, respektíve rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a ďalšieho majetku vo vlastníctve VÚC.

Na súdnictvo a prokuratúru sa chystá štát v roku 2022 vyčleniť 494.416.000 eur, o približne 89 miliónov eur viac ako v rozpočte na rok 2021. Vyplýva to z návrhu finančného plánu verejnej správy na roky 2022-2024, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Na väzenstvo má ísť 232.855.000 eur.

Výdavky kapitoly Ministerstva spravodlivosti (MS) SR v civilnej časti pre rok 2022 sú navrhované na úrovni 339.995.000 eur, vrátane limitu výdavkov určeného na Plán obnovy a odolnosti, ktorý je vo výške 66.128.000 eur. Výdavky pre Kanceláriu Najvyššieho súdu SR sú rozpočtované v sume 13.478.000 eur, čo je o 2.717.000 eur menej ako v rozpočte pre rok 2021. Pribudli výdavky na Kanceláriu Najvyššieho správneho súdu SR vo výške 5.567.000 eur.

Kancelária Ústavného súdu SR môže rátať v roku 2022 s disponibilnými prostriedkami na úrovni 7.414.000 eur. Pre Kanceláriu Súdnej rady SR je navrhovaná alokácia vo výške 2.225.000 eur, čo predstavuje o 1.104.000 eur viac, ako bolo plánované pre rok 2021. Súdnej rade sa rozšírili povinnosti a kompetencie, okrem iného pri preverovaní majetkových pomerov sudcov.

Generálna prokuratúra SR by mala mať k dispozícii 119.510.000 eur, na zabezpečenie chodu fungovania prokuratúry by tak malo ísť o viac ako štyri milióny eur viac než v schválenom rozpočte na rok 2021.

Rozpočtované výdavky v prípade Kancelárie verejného ochrancu práv vo výške 1.767.000 eur sú takmer totožné v porovnaní s rozpočtom na tento rok, Ústav pamäti národa by mal mať k dispozícii v porovnaní s týmto rokom o vyše 400.000 eur viac, konkrétne 2.624.000 eur. O takmer 100.000 eur, na 944.000 eur, si polepší aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vyčlenili 893.000 eur.

Pre oblasť väzenstva má byť zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 232.855.000 eur. Ide o navýšenie o vyše 17 miliónov eur. Dôvodom je podľa predkladateľa materiálu dynamika rastu počtu obvinených a odsúdených, tiež vytvorenie lepších podmienok. Zvyšuje sa príplatok zdravotníckym pracovníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), ako aj príspevok na bývanie a rizikový príplatok. Tiež sa valorizujú pracovné odmeny obvinených a odsúdených.

V ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody bolo k 8. septembru 2021 umiestnených spolu 10.317 osôb, z toho 1492 obvinených a 8825 odsúdených.

Na zabezpečenie originálnych i prenesených kompetencií majú mať mestá a obce v roku 2022 disponibilný balík v celkovom objeme 5,68 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

„Na bežné výdavky sa rozpočtuje suma vo výške 4,63 miliardy eur, na kapitálové 813 miliónov eur, na výdavkové finančné operácie, ako sú platby úverov či istín, 235 miliónov eur,“ približuje návrh výdavkovej časti rozpočtu pre miestnu samosprávu Ministerstvo financií (MF) SR.

Výdavky na originálne kompetencie samospráv sa podľa návrhu rozpočtujú vo výške 3,49 miliardy eur. Transfer, ktorý sa týka zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy, by mal dosiahnuť 1,14 miliardy eur, jeho hlavná časť vo výške 1,11 miliardy eur sa týka financovania regionálneho školstva.

Pri celkovej sume kapitálových výdavkov (813 miliónov eur) sa predpokladá, že vlastné zdroje zapoja obce a mestá vo výške 535 miliónov eur a zároveň vyčerpajú prijaté kapitálové transfery v sume 278 miliónov eur. „Z toho zdroje na financovanie spoločných projektov EÚ a SR do rozpočtov obcí predstavujú 191 miliónov eur, pričom ide o prostriedky MŠVVaŠ SR vynaložené v rámci plánu obnovy a odolnosti na vytvorenie vzdelávania pre 21. storočie a na inkluzívne vzdelávanie,“ uvádza MF.

Návrh rozpočtu poukazuje tiež na predpokladané výdavky, ktoré sa v roku 2022 spájajú s voľbami do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov. Prvýkrát budú komunálne a krajské voľby spojené. Na účely ich zabezpečenia je plánovaná suma 14,7 milióna eur.

Návrh rozpočtu v časti venovanej sektoru verejnej správy uvádza i predpokladané výdavky dopravných podnikov v zakladateľskej pôsobnosti miest Bratislava, Košice, Prešov, Považská Bystrica a Žilina. „Celková výška výdavkov dopravných podnikov v roku 2022 sa predpokladá v sume 280 miliónov eur,“ uvádza MF. plánované bežné výdavky majú dosiahnuť 199 miliónov eur, kapitálové 73 miliónov eur a výdavky na finančné operácie osem miliónov eur.

„Kapitálové výdavky sa rozpočtujú oproti roku 2021 vyššie o 28,5 milióna eur v súvislosti s očakávaným vyšším zapojením úverových zdrojov a budú smerované prevažne na nákup dopravných prostriedkov a dopravnej technickej infraštruktúry,“ dodal rezort financií.

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

Vážení priaznivci Veci Verejných

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu.

Vo Veciach verejných stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme onedlho.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity.

Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať Veci verejné.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..

Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

 

INLIBRI - online kníhkupectvo

spot_imgspot_img

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás