fbpx
NázoryPomoc spotrebiteľom s Mgr. Tilňakovou a JUDr. Pajtašovou: Dražby...

Pomoc spotrebiteľom s Mgr. Tilňakovou a JUDr. Pajtašovou: Dražby (3)

-

Pomoc spotrebiteľom s Mgr. Tilňakovou a JUDr. Pajtašovou: Dražby (3)

Dražby III

Pozdravujeme Vás. 

V našom dnešnom príspevku opäť budeme pokračovať v téme dražieb. 

Na úvod krátke zhrnutie. 

V predchádzajúcich článkoch sme si niečo povedali o tom, ako dražobný proces začína, akým spôsobom sa je možné brániť. Venovali sme sa prípadným neprijateľným zmluvným podmienkam  v spotrebiteľskej zmluve. 

Povedali sme si to, akým režimom by sa mal vzťah dlžníka a veriteľa spravovať. 

Že ak sa dlžník rozhodne proti dražbe brániť, je oslobodený od súdnych poplatkov. 

A napokon sme poukázali na právo na obydlie, právo na súkromie, vlastnícke právo ako aj na pojem “nevyhnutný v demokratickom právnom poriadku”. 

1.

Ešte niečo k právu na súkromný a rodinný život

Výkonom záložného práva dôjde k porušeniu čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

Sme toho názoru, že aplikáciou zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách  (ďalej len ako “ ZoDD”)v znení, v akom ho  poznáme dochádza  k neprimeranému zásahu do práva na obydlie a do  práva na súkromný a rodinný  život

2.

ZoDD odporuje  základným  súkromnoprávnym  zásadám, najmä  zásade rovnosti  účastníkov  súkromnoprávnych  vzťahov. Dražobník, ako súkromná osoba nemôžu  garantovať   nezávislý  a nestranný  výkon  záložného  práva. 

3.

Môže dlžník v rámci dražobného procesu, teda priamo na dražbe vzniesť námietky? 

Akceptujú námietky dražobníci ?  

Z našich skúseností a z osobnej účasti na dražbách vieme s určitosťou povedať, že  dražobník na námietky dlžníka neprihliadal.

Konkrétne sa jednalo o tieto námietky, ktoré dlžníci v jednotlivých prípadoch vzniesli priamo na dražbe do notárskej zápisnice, ktorou notár priebeh dražby osvedčuje: 

  • premlčanie pohľadávky
  • neexistencia dlhu na 2.000€ čo do istiny
  • dlžník namietal výšku pohľadávky, ktorú deklaroval veriteľ
  • dlžník namietal osobu, ktorá dražbu navrhla 

Ak by si veriteľ uplatnil nárok na pohľadávku v konaní pred všeobecným súdom, súd rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy by prihliadol na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával.

Ak teda spotrebitelia na dražbe vznášajú námietky, hoc aj premlčania, a  dražobník na ne neprihliada, musia sa  domáhať ochrany na súde.  

4. 

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že tu proti sebe stoja dve skupiny subjektívnych práv.

Subjektívne právo veriteľa zabezpečené záložným právom založené zmluvou/zmluvami 

a chránené zákonom.

Naproti tomu stojí subjektívne právo spotrebiteľov-  a to najmä právo vlastniť majetok a jeho priemet do vlastníckeho práva, teda absolútne právo chránené ako základné a ľudské právo napríklad čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky alebo článkom 1 dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Okrem toho dražená nehnuteľnosť je často jediným obydlím dlžníka, ktoré požíva aj ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy SR a ochranu nedotknuteľnosti obydlia podľa čl. 21 Ústavy SR. 

Preto podľa nás nie je možné akceptovať výkon záložného práva predajom nehnuteľností na dobrovoľnej dražbe bez ohľadu na to, či postup pri vykonávaní dobrovoľnej dražby podľa Zákona č. 527/2002 Z.z. bude dodržaný. 

5. 

Ako sme opakovane uviedli, zákon o dražbách je nevyhnutné zmeniť. 

Pozrime sa na  Ústavný súd v  ČR, ktorý uznesením   z 08. 03. 2005, 181/2005 Sb.,  sp.  zn.:  Pl.ÚS 47/04,   zrušil ustanovenie  § 36 ods. 2  českého zákona  o verejných  dražbách  z dôvodu,  že  umožňovalo nútenú  dražbu  majetku  bez  toho,  aby  pohľadávka  bola  priznaná  vykonateľný  súdnym  rozhodnutím alebo iným  kvalifikovaným  aktom   poskytujúcim záruku vierohodnosti a kontrolovateľnosti. 

Ústavný súd  vo  svojom   náleze  konštatoval:

„Zákonem  totiž  byla  připustena  možnost  nucené  dražby  majetku,  aniž  by  pohledávka

 byla  přiznaná   vykonatelným soudním  rozhodnutím  nebo  jiným  kvalifikovaným  aktem  skýtajícím   záruku  věrohodnosti a kontrolovatelnosti. Zákon víceméňe  ponechává   na posouzení  dražebníka, zda  pohledávka zajištěná  zástavním  právem  existuje,  v jaké  výši a zda  je  splatná. Otázky,  které  v právním  státě   musí  zodpovědět soud, případně  musí být  verifikovány  souhlásným  prohlášením  dlužníka a  véřitele  učiněným  před  notářem, jsou  tímto ustanovením  svěřeny   do  „rozhodování“ živnostníka- dražebníka.  Taková  právní úprava  není v souladu s principy  právního  státu.“

Čo to znamená? Že pre český ústavný súd nie je konanie podnikateľov pri dražbe bez dozoru súdu dôveryhodné. Neposkytuje záruku či pohľadávka vôbec existuje, či existuje v takej výške ako deklaruje veriteľ, či je splatná a pod. 

Sme toho názoru,  že nič nebráni zákonodarnému orgánu, aby zmenil zákon o dražbách po vzore našich susedov. 

A ani nie je potrebné vymýšľať koleso.  

V prípade, ak máte záujem, na danú tému si môžete vypočuť reláciu vysielanú Slobodným vysielačom. Pripájame link

Jana  a Jana

pomocspotrebitelomoz@gmail.sk

https://www.facebook.com/pomocspotrebitelomoz

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás