fbpx
- Reklama -
DomácePrávnik vypláchol žalúdok Kubinovi: Milý kolega, to čo si...

Právnik vypláchol žalúdok Kubinovi: Milý kolega, to čo si urobil pred kamerami nie je správne!

-

Právnik vypláchol žalúdok Kubinovi: Milý kolega, to čo si urobil pred kamerami nie je správne!

S otvorenými listami sa v poslednej dobe akoby vrece roztrhlo. Najnovšie verejne napísal právnik z Nitry Na­mir Alyas­ry advokátovi obvinenej dvojice vyšetrovateľov NAKA Petrovi Kubinovi. Bývalý poradca prezidentky Zuzany Čaputovej zastupuje Jána Čurillu a Pavla Ďurku, ktorých sa verejne zastával aj pred kamerami. A práve spôsob jeho komunikácie v médiách je podľa Alyasryho neakceptovateľný a poškodzuje celý advokátsky stav.

Alyasry začína svoj otvorený list, ktorý zverejnil portál právnelisty.sk, zdvorilým oslovením “mi­lý ko­le­ga”. Ihneď však dodáva, že to nebude žiadny pochvalný text na jeho adresu. „Pí­šem Ti ten­to ot­vo­re­ný list, pre­to­že Ti chcem v dob­rom vy­svet­liť, že to, čo si uro­bil pred ka­me­ra­mi  v stre­du po tom, ako súd vzal do väz­by 2 Tvo­jich klien­tov  – po­li­caj­tov NA­KA, ne­bo­lo pod­ľa môj­ho ná­zo­ru správ­ne a mal by si to ve­dieť,” uviedol v úvode advokát.

Je to iné ako keď obhajuješ kajúcnikov

Priznáva, že sa vie vcítiť aj do Kubinovej situácie keď súd vy­ho­vie pro­ku­rá­to­ro­vi a zo­be­rie mu klien­ta do väz­by. „Ale tak to v tres­tnom prá­ve nie­ke­dy bý­va. Je to iné, ako keď si do­siaľ ob­ha­jo­val vý­luč­ne ka­júc­ni­kov. Tam v zá­sa­de niet čo po­ka­ziť a ide nao­zaj o ten ob­chod­nop­ráv­ny roz­mer, v kto­rom si bez­po­chy­by dob­rý,” podpichol ho Alyasry, ktorý prezradil, že s jedným z obvinených, ktorých zadržala policajná inšpekcie, sa osobne pozná. „Po­viem na ro­vi­nu. Je­den z tých po­li­caj­tov, kto­ré­ho neob­ha­ju­ješ Ty,  je môj pria­teľ a te­da vô­bec som sa ne­te­šil, keď ho sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie do väz­by zob­ral. Má však pri se­be skú­se­nú ob­haj­ky­ňu a ve­rím, že sa to vy­svet­lí,” zdôraznil advokát.

- reklama -

„To, čo si však po vy­hlá­se­ní roz­hod­nu­tia pred­vie­dol ty, naj­mä čo si uvie­dol na ad­re­su sud­cu, kto­rý o väz­be roz­ho­dol, to už v po­riad­ku ne­bo­lo. Ke­by som sa mal vy­jad­ro­vať pre mé­diá tak­to uráž­li­vo po kaž­dom roz­hod­nu­tí sú­du s kto­rým ne­súh­la­sím, mo­hol by som dis­cip­li­nár­ny­mi roz­hod­nu­tia­mi zrej­me aj ta­pe­to­vať,” skritizoval Kubinov mediálny výstup. Dodal, že ho počúval “celý národ” a preto by mal vážiť slová.

Advokát Namir Alyasry – Foto: www.alyasry.sk

„Mi­lý ko­le­ga, ex post mô­žeš svo­je slo­vá za­oba­ľo­vať ako chceš. Ne­zá­le­ží na far­be poz­lát­ka, cuk­rík os­ta­ne hor­kým. Fak­tom je, že si to pres­tre­lil, keď si uvie­dol, že od­ôvod­ne­nie vä­zob­né­ho roz­hod­nu­tia je ako v pla­tob­nom roz­ka­ze, te­da žiad­ne. To nie je OK. Od­ôvod­ne­nie je naj­váž­nej­šia a naj­zlo­ži­tej­šia časť súd­ne­ho roz­hod­nu­tia,” priblížil s tým, že sudca musí brať do úvahy okolnosti prípadu aj argumenty oboch strán.

Si urazil sudcu!

„Ak si te­da uvie­dol, že od­ôvod­ne­nie vä­zob­né­ho roz­hod­nu­tia je ta­ké, ako v pla­tob­nom roz­ka­ze, te­da žiad­ne, je to riad­ne pres­tre­le­nie a ab­so­lút­na de­ho­nes­tá­cia prá­ce sud­cu. Kľud­ne si to mys­li, ale pro­sím ne­ho­vor to do ka­mier,” poradil Alyasry Kubinovi. Doplnil, že sa to dá po­ve­dať aj kulantnej­šie. „Tu sa neh­rám so slo­víč­ka­mi. Ty si reál­ne to­ho sud­cu ura­zil. On sa ne­mô­že brá­niť v me­diál­nom pries­to­re a ja tým­to lis­tom neb­rá­nim je­ho, ale náš ad­vo­kát­sky stav,” ozrejmil svoje dôvody právnik.

Ďalej mu odporučil bo­jo­vať pred sú­dom, a nie pred ka­me­rou. „Vieš, ta­ké­to vy­jad­re­nia sa Ti nie­ke­dy mô­žu vy­pom­stiť. Ne­mys­lím tým, že by Ti niek­to dal fé­ro­vé za­ucho. Mys­lím tým, že sa za ta­ké­to vy­jad­re­nia pred sud­ca­mi mô­žeš stať šes­tnás­tou pri­ťa­žu­jú­cou okol­nos­ťou. A ver, že ho­ci by to tak byť ne­ma­lo, nie­ke­dy je pre klien­ta pri­ťa­žu­jú­cou okol­nos­ťou aj ob­haj­ca,” odkázal mu.

My to robiť nebudeme!

Vysvetlil tiež, že otvorený list pí­še pre­to, aby ľu­dia ne­po­va­žo­va­li za správ­ne a le­gi­tím­ne, aby advokát urá­žal sud­cu ale­bo je­ho roz­hod­nu­tie. „Aby to od nás ani ne­žia­da­li, pre­to­že my to neurobíme. Sluš­nosť a vec­nosť má byť pra­vid­lom, nie vý­nim­kou. Mô­že­me sa vy­jad­riť, či s roz­hod­nu­tím súh­la­sí­me, ale­bo nie, ako sme si na ve­rej­nom hlav­nom po­jed­ná­va­ní dô­kaz­nú si­tuáciu vy­lo­ži­li, av­šak ne­bu­de­me svo­ji­mi vý­rok­mi sud­cov a tým aj ce­lú jus­tí­ciu urá­žať,” napísal Alyasry.

Na záver podčiarkol, že list napísal aj keď je len Kubinov kolega z menšieho krajského mesta a nie je ani člen svetovej právnickej megafirmy. „Ja viem, ja ne­mám ta­ký me­diál­ny vý­tlak ako ty. O mne pa­ni Mo­ni­ka ne­pí­še ako o vý­bor­nom práv­ni­ko­vi s vy­so­kým kre­di­tom. Vždy som sa však sna­žil ro­biť prá­vo vec­ne a sluš­ne. Te­raz je ale asi ta­ká do­ba, že za prav­du da­jú mé­dia to­mu, kto kri­čí viac. Ja však ve­rím, že tá­to do­ba po­mi­nie a nas­ta­ne do­ba vec­nos­ti,” uzavrel.

Zdroj: ereport

Autor: Filip Szórád

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

Vážení priaznivci Veci Verejných

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu.

Vo Veciach verejných stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme onedlho.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity.

Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať Veci verejné.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..

Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

 

INLIBRI - online kníhkupectvo

spot_imgspot_img

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás