fbpx
NázoryPrávna poradňa Mgr. J. Tilňakovej a JUDr. J. Pajtašovej:...

Právna poradňa Mgr. J. Tilňakovej a JUDr. J. Pajtašovej: Mimoexekučné zrážky zo mzdy II.

-

Právna poradňa Mgr. J. Tilňakovej a JUDr. J. Pajtašovej: Mimoexekučné zrážky zo mzdy II.

Je po Vianociach a téma mimoexekučných zrážok zo mzdy je viac ako aktuálna.
 
Ako sa brániť proti výkonu zrážok zo mzdy zamestnávateľom bez exekučného titulu.
Ak zamestnávateľ obdržal výzvu od veriteľa, že je povinný začať zrážky zo mzdy  na základe
dohody o zrážkach zo mzdy zamestnancovi vykonávať, nie je oprávnený túto výzvu skúmať.
Nie je oprávnený skúmať ani dohodu, na základe ktorej sa zrážky vykonávajú a   ktorú
uzavrel zamestnanec ako dlžník na strane jednej a veriteľ na strane druhej. Zamestnávateľ pod
hrozbou náhrady škody musí začať tieto zrážky zo mzdy vykonávať. 

Každý, komu sú takto zo mzdy zrážané pravidelné, mesačné splátky sa má možnosť brániť,
ak si nie je istý, či skutočne výška dlhu tak, ako ju deklaruje veriteľ existuje. 
 
Samozrejme, nie každý zamestnanec je právne natoľko zdatný, aby vôbec súdne konanie 
inicioval a bránil sa.  Jednoznačne je potrebné obrátiť sa na advokáta, ktorý sa špecializuje na
spotrebiteľské právo, prípadne na združenie, ktorého predmetom je ochrana práv
spotrebiteľa.  Tu by sme však apelovali na Vás, milý spotrebitelia, aby ste zvážili, aké
združenie oslovíte. Nie všetky združenia vedia, ako majú konať. Dotazujte sa ich, či majú
advokáta, či s Vami absolvujú jednotlivé pojednávania. Neuspokojte sa  s tým, že  Vám
uvedú, že ich služby sú lacnejšie, ako službu advokátov. Nie vždy je tomu tak. Advokáti,  s
ktorými spolupracujeme , advokáti , ktorí sa venujú spotrebiteľskej agende  sa zväčša Vašim
možnostiam prispôsobia. Zapamätajte si, že tie najlacnejšie služby bývajú zvyčajne
najdrahšie. Tomu v konečnom dôsledku nasvedčuje naša prax, ako aj e-maily, ktoré nám
doručujete (pomocspotrebitelomoz@gmail.com).
 
V prípade, ak sa spotrebiteľ rozhodne brániť súdnou cestou, ide o spor majúci základ v
spotrebiteľskej zmluve. Preto je spotrebiteľ, ako  žalobca zo zákona oslobodený od súdnych
poplatkov.  Samozrejme za situácie, ak si úver žiadal ako fyzická osoba, nie ako podnikateľ.
Aj tu ale platia výnimky. Napríklad mnoho nebankových spoločností sa po dotaze, kde je
žiadateľ o úver zamestnaný uvedie jeho IČO, aby týmto spôsobom mu sťažili prípadnú
obranu. Na budúce si vysvetlíme ako sa brániť  aj v  tomto prípade.  


Spotrebiteľ red  príslušným všeobecným súdom v mieste jeho bydliska  môže  požiadať súd o
ochranu, pričom  je oslobodený od súdnych poplatkov.


Ako prvé odporúčame podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ktorého predmetom
bude povinnosť zamestnávateľa zdržať sa výkonu týchto zrážok. 
Tu musíme upozorniť, že v tejto časti návrhu musí byť účastníkom konania aj samotný
zamestnávateľ. Ten, ako sme si opakovane uviedli je povinný zrážky zo mzdy spotrebiteľovi 
vykonávať. Len súd môže zamestnávateľovi  prikázať zdržať sa výkonu týchto zrážok do
skončenia právoplatnosti vo veci samej. 


Z praxe odporúčame písomne oznámiť zamestnávateľovi tento zámer s tým, že bude
účastníkom konania, no  len v časti návrhu na vydanie neodkladného opatrenia. A že v
prípade úspechu si spotrebiteľ – žalobca uplatňovať trovy konania nebude. Toto  odporúčame 
uviesť aj do samotného žalobného návrhu.  


Nariadenie neodkladného opatrenia spočívajúceho v povinnosti zamestnávateľa zdržať sa
výkonu zrážok zo mzdy a veriteľovi zákazu uplatňovania si Dohody o zrážkach zo mzdy rieši 
len  zrážky ešte nevykonané. 


Spolu s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia odporúčame podať žalobu vo veci
samej. V rámci konania súd preskúma spotrebiteľskú zmluvy, ktorej súčasťou bola dohoda o
zrážkach zo mzdy, na základe ktorej zamestnávateľ zrážky zo mzdy vykonáva.  Súd
preskúma, či sa nejedná o premlčanú pohľadávku, či dohoda o zrážkach zo mzdy bola platne právne uzatvorená, či dlh existuje, ak existuje, či v takej výške, ako zamestnávateľovi uviedol veriteľ. 


Súdy opakovane Dohodu o zrážkach zo mzdy posúdili ako neprijateľnú zmluvnú
podmienku. Veritelia, prípadne ich právny nástupcovia  si však aj napriek tomu nároky z
nej uplatňujú a čakajú, či sa  zamestnanec vôbec bude brániť (nezriedka sa  nebráni,
pretože mu ostáva životné minimum, z ktorého nie je v stave pokryť  služby advokáta).
Príkladmo z niektorých súdnych rozhodnutí týkajúcich sa Dohody o zrážkach zo mzdy a ich
posúdenia ako neprijateľnej zmluvnej podmienky :

Prvá časť právnej pomoci venovaná mimoexekučným zrážkam zo mzdy.


Krajský súd Prešov, sp. zn.: 17Co/85/2014 zo dňa 27.5.2014  (PROFI CREDIT Slovakia,
s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 )
http://merit.slv.cz/KSPO/17Co/85/2014 

Krajský súd Banská Bystrica, sp. zn.: 13Co/1010/2015 zo dňa 27.9.2016          (PROFI
CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 )
http://merit.slv.cz/KSBB/13Co/1010/2015 

Krajský súd Prešov, sp. zn.: 5Co/7/2017 zo dňa 16.2.2017  (PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 )
http://merit.slv.cz/KSPO/5Co/7/2017 
 
Najvyšší súd  SR, sp. zn.: 2MCdo/1/2016 zo dňa 30.3.2017 (PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 )
http://merit.slv.cz/2MCdo/1/2016                                                                                                  
                                                
Krajský súd Banská Bystrica, sp. zn.: 17Co/351/2017 zo dňa 15.3.2018  (OMIKRON
TRADING LIMITED, so sídlom Nerine Chambers, P.O.BOX 905, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, zapísaná v registri spoločnosti British Virgin Islands pod č. 1503447, 
pôvodný veriteľ Poštová banka, a.s., so sídlom Prievozská ulica 2/B, Bratislava, IČO:
31340890)
http://merit.slv.cz/KSBB/17Co/351/2017
 
Krajský súd Prešov,  sp. zn.: 5Co/90/2017 zo dňa 26.4.2018   (INVEST-KAPITAL, a.s.,
Hattalova 12/C, Bratislava- mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 871 334, pôvodný veriteľ
Poštová banka, a.s., so sídlom 811 02 Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, SR, IČO: 31340890,
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B )
http://merit.slv.cz/KSPO/5Co/90/2017
 
Krajský súd Prešov,  sp. zn.: 9Co/53/2016 zo dňa 19.1.2017      (PRO CIVITAS, s.r.o., so
sídlom Astrova 2/A, Bratislava, IČO: 45 869 464, pôvodný veriteľ Poštová banka, a.s. ) 
http://merit.slv.cz/KSPO/9Co/53/2016

Ďalšie  stovky rozhodnutí vo veci samej, prípadne neodkladné opatrenia sú voľne dostupné.
Veritelia, ako aj ich právny nástupcovia sa len spoliehajú, či sa zamestnanec – spotrebiteľ
brániť  bude, alebo nie.  


Vždy, v prípade pochybností máte možnosť sa obrátiť na kvalifikovanú osobu, ktorá Vám
Dohodu, ako aj zmluvu posúdi a uvedei, či sa  brániť sa súdnou cestou, alebo nie.  
Nezabúdajte, v prípade neúspechu v súdnom spore bude neúspešný účastník konania hradiť
trovy právneho zastúpenia protistrany.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás