fbpx
NázoryOznámenie o konaní miestneho referenda mesta Sliač

Oznámenie o konaní miestneho referenda mesta Sliač

-

Oznámenie o konaní miestneho referenda mesta Sliač

Národná rada Slovenskej republiky

Poslanci Národnej rady SR

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

V Sliači 5. februára 2022

Vec:    Oznámenie o konaní miestneho referenda

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

obyvatelia mesta Sliač si Vám týmto dovoľujú oznámiť, že podľa ust. § 11a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Sliač č. 01/2020 o miestnom referende, v meste Sliač bude uskutočnené miestne referendum s otázkou:

„Súhlasíte s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických na území letiska Sliač?“

Petíciu Iniciatívy pre Sliač v  krátkom čase podpísalo viac ako 30 % oprávnených voličov, čím bola splnená zákonná podmienka pre vyhlásenie miestneho referenda. O úspechu petičnej akcie rozhodlo odhodlanie všetkých dotknutých občanov a ich podporovateľov, bez rozdielu veku, národnosti, vierovyznania a politickej orientácie. Máme informácie o rovnakých názoroch a iniciatívach obyvateľov ďalších dotknutých miest a obcí.

Dovolili by sme si Vás touto cestou upozorniť, že kladný výsledok miestneho referenda môže mať vplyv na schopnosť Slovenskej republiky plniť záväzky z predmetnej dohody, napríklad:

  • získavanie „potrebných slovenských oprávnení a povolení na takúto výstavbu, zmeny a zlepšenia, ktoré sa realizujú zo strany ozbrojených síl USA“ (článok 3. odsek 10 dohody),
  • plánovanie využívania „priestorov v okolí dohodnutých zariadení a priestorov“ (článok 3. odsek 11 dohody), alebo
  • zabezpečenie „dočasného prístupu a použitia zo strany ozbrojených síl USA a dodávateľov USA verejných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk), ktoré nie sú súčasťou dohodnutého zariadenia a priestoru, vrátane tých, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou Slovenska, miestnych samosprávnych krajov alebo miestnych samospráv“ (článok 3. odsek 3, písm. a) dohody),
  • a ďalšie.

Proces prípravy dohody nezohľadnil základný princíp deľby správy vecí verejných medzi štátnu správu a samosprávu, ktorá bola úplne odignorovaná, pričom v prípade schválenia plnenie posudzovanej medzivládnej dohody predpokladá výrazné zásahy do práv a oprávnených záujmov obyvateľov mesta Sliač, ako aj obyvateľov okolitých miest a obcí. Opomenutie obyvateľov môže byť politicky zneužívané a môže tiež prispieť k nárastu nespokojnosti až extrémizmu.

Preto si Vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľujeme týmto požiadať, aby ste podporili odklad rokovania o vyslovení súhlasu s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, a v prípade, ak sa pristúpi k  hlasovaniu o vyslovení súhlasu NR SR s dohodou, aby ste sa hlasovania zdržali.

                                                                                                       Iniciatíva pre Sliač

Doslov:

Iniciatíva pre Sliač vznikla spontánne, aktivitou občanov mesta Sliač, ktorým záleží na Slovensku a pripájajú sa k nej nielen všetci podpísaní, ale má obrovskú podporu aj mimo Sliača, z ďalších obcí a miest, od jednotlivých občanov po celom Slovensku, dokonca aj Slovákov zo zahraničia. Iniciatíva pre Sliač je apolitická a zjednocuje všetkých občanov SR v jednej spoločnej veci, ktorou je mierodpor voči prítomnosti cudzích vojsk a budovaní cudzích vojenských základní na území SR.

Je veľkým rozhorčením občanov, že sa rozhoduje o nich bez nich a ešte o tak závažnej otázke, kde najmä miestni obyvatelia sú úplne vynechaní zo všetkých procesov prípravy takejto zmluvy. Zmluva a jej dopady môžu mať zásadný vplyv na život obyvateľov a na celkový rozvoj mesta Sliač a jeho okolia. Tak dôležitá zmluva s tak závažnými dopadmi na Sliač a okolie ako aj SR vyžaduje väčšiu pozornosť, riadnu odbornú a verejnú diskusiu, najmä v kontexte historických udalostí „dočasných“ cudzích vojsk na území SR, na Sliači. Ľudia majú právo vedieť o možných rizikách a dopadoch na nich v súvislosti s predmetnou zmluvou. Treba si tiež uvedomiť, že nemať plnú kontrolu nad vojenskou základňou v tak koncentrovanom regióne (populácia, zástavba, infraštruktúra, atď.), akým je Banskobystrický kraj, Zvolenská kotlina, najmä súmestie Banskej Bystrice, Sliača, Zvolena a priľahlých obcí, je prinajmenšom nepochopiteľné, nehovoriac o zmluvou vytvorenej možnosti, ktorá je v súlade s dohovorom o nešírení jadrových zbraní, umiestnenia jadrového arzenálu na tomto území. Paradoxne práve takéto bilaterálne zmluvy umožňujú takto „nešíriť/šíriť“ jadrové zbrane. Okrem toho, že v zmluve je veľa nejasností ohľadne ústavnosti, suverenity, trestnoprávnej zodpovednosti, neexistencie arbitra, subjektívnej spravodlivosti, vzťahov s EU, zmluva nerieši mnoho dôležitých situácií, ktoré môžu reálne nastať a bude prekážkou pre možné lepšie alternatívy. A to nehovoriac o tom, že v zmluve nie je nič o záväzkoch v kontexte prezentovaných investícií zo strany USA, či samotnej obrane SR a ich občanov, skôr sú obavy, že predmetné územia sa stanú reálnym terčom možných útokov.  

Je preto nesmierne dôležité všetko súvisiace s predmetnou zmluvou riadne preskúmať, analyzovať všetky riziká a dopady na SR, najmä na dotknuté regióny ako aj riadne a s dostatočným časovým priestorom komunikovať a diskutovať všetky postupy, procesy a výsledky verejne. Je to nielen povinnosť, ale aj elementárna slušnosť v právnom demokratickom štáte. Nebol snáď boj občanov SR na námestiach za Slušné Slovensko v predchádzajúcom období skutočný, či iba zásterkou alebo len prostriedkom prístupu k moci?

Zároveň je nesmierne dôležité si uvedomiť, že téma cudzích ozbrojených vojsk na našom území je tak silná, rezonujúca a dotýka sa všetkých, že necitlivosť a nedostatok empatie voči občanom môže prispieť nielen k politickému zneužitiu, nárastu extrémizmu a nedôvery, ale až k pádu vlády. Aký bude potom reálny výsledok tej sľubovanej, ozajstnej zmeny a smerovania SR? Preto si dovoľujeme upozorniť na závažnosť témy, aby sa nezľahčovala a nepodceňovala celá situácia a brala veľmi vážne. Vždy je potrebné rešpektovať názor a vôľu občana, nakoľko moc pochádza od občanov, resp. jeho vôľa je prenesená na volených zástupcov.  

Pri aktuálnom politickom boji sa práve zabúda na toho najdôležitejšieho, na obyčajného slušného človeka – občana, ktorý bude znášať následky a dopady rozhodnutí dlhý čas, presahujúci volebné obdobia, a pre ktorého je najdôležitejšie mať zmysel existencie na Slovensku, najmä v kontexte budúcnosti svojich potomkov. Občan sa tu znovu dostáva na posledné miesto a mal by byť na prvom. Prosím, ukážme práve nový slušný prístup s ohľaduplnosťou voči občanovi, a že sa veci dajú robiť aj inak – slušne, riadne a profesionálne so všetkou odbornosťou. Ukážme, že nám na občanovi záleží, na jeho názore, postoji, vnímaní a nech sa necíti, že je potrebný len v jednom momente a to pri voľbách. Nedovoľme budúcnosti písať takéto negatívne dejiny,  ďalšie poškvrnené obdobia a vytvárať nové rozkoly v spoločnosti. Snažme sa ju zjednotiť. Aby sme sa nemuseli hanbiť za naše skutky alebo ľahostajnosť pred našimi vlastnými deťmi, či celými generáciami.

Za pochopenie ďakujeme!

Iniciatíva pre Sliač

Odkaz na PDF:

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

1 Komentár

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás