fbpx
ROZHOVORYSprávca Matice slovenskej Maroš Smolec: S výsledkami štátneho auditu nesúhlasíme

Správca Matice slovenskej Maroš Smolec: S výsledkami štátneho auditu nesúhlasíme

-

Správca Matice slovenskej Maroš Smolec: S výsledkami štátneho auditu nesúhlasíme

Matica slovenská ako najstaršia celonárodná ustanovizeň Slovákov sa zaslúžila o vznik samostatnej a demokratickej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Dnes jej zákonom určená činnosť nie je po vôli niektorým predstaviteľom vládnej koalície. Nielen o tom sme sa rozprávali s jej správcom Marošom Smolcom.

V minuloročnom štátnom rozpočte súčasné vedenie rezortu kultúry znížilo výšku účelovej štátnej dotácie pre Maticu slovenskú takmer o 25 percent. Akým spôsobom ste sa s týmto problémom popasovali?

Matica slovenská (MS) získala v roku 2020 podporu štátu vyše 1,74 milióna eur. Po zmene vlády v roku 2020 sme očakávali, že nová vládna garnitúra bude analyzovať výšku štátnej dotácie pre národnú  ustanovizeň. Žiaľ, až do prijatia rozpočtu Slovenskej republiky sme nemali oficiálnu informáciu, akú výšku dotácie dostaneme. Napokon nám dali sumu vyše 1,34 milióna eur čo je výpadok takmer 400 tisíc eur, čo bolo fatálne. A pritom si treba uvedomiť, že vážne ekonomické reštrikcie sme museli prijať za jeden mesiac, aby sme rok 2021 začať s novým rozpočtom, ktorý bol výrazne znížení – spolu s poklesom neštátnych príjmom kvôli Covid-19 – o 25 percent. V rámci celkovej konsolidácii verejných financií rezorte kultúry mala každý kultúrna organizácia znížiť svoj rozpočet o 10 percent. MS však 10 percent odpočítali zo sumy 1,494 milióna EUR a nie od skutočnej výšky štátne dotácie v roku 2020 – teda 1,74 milióna EUR. Toto zníženie pokračuje aj v rozpočtovom roku 2022. S finančným útvarom Ministerstva kultúry SR (MK SR) nateraz aktívne komunikujeme ohľadom systému a parametrov vyúčtovania štátnych zdrojov – s čím vôbec nemáme problém. Sprísnenie sledovania štátnych zdrojov vítame. Preukážeme, že MS štátne zdroje používa v súlade so zákonom na plnenie štátnych úloh, čím vyvrátime podozrenia hlavne mediálnych neprajníkov, že by sme ich používali netransparentne. A snáď i presvedčíme zodpovedných, že na svoju činnosť potrebujeme vyššiu sumu ako 1,34 milióna eur.

Do akej miery zníženie rozpočtu Matice slovenskej ochromilo jej činnosť?

Šok sme prežívali hlavne na sklonku roka 2020, kedy sme sa dozvedeli o výraznom znížení štátne dotácie a museli sme obratom prijať vážne reštrikčné opatrenia. Samotnú činnosť ustanovizne to vtedy ovplyvnilo, avšak štátne úlohy sme si plnili, aby sme neporušili zákon o Matici slovenskej. Reštrikcie boli viaceré a v tomto obmedzenom režime fungujeme dodnes. Ako príklad uvádzam: museli sme prepustiť 16 zamestnancov, znížiť niektoré mzdy, kumulovať úlohy pre zamestnancov, regionálna kultúra nedostala  v roku 2021 ani cent, obmedzili sme periodicitu Slovenských národných novín ako aj Slovenských pohľadov, obmedzili opravy a rekonštrukcie budov, znížili hodnoty niektorých dodávateľských služieb, zníženie počtu vydania knižných titulov z produkcie Vydavateľstva Matice slovenskej. Jednou vetou obmedzili sme výdavky vo všetkých útvaroch.

Jedným z výsledkov štátneho auditu prebiehajúceho počas jesene minulého roka bolo ďalšie zníženie účelovej štátnej dotácie pre Maticu slovenskú takmer o 93 tisíc eur. Akým spôsobom si toto rozhodnutie obhájilo vedenie ministerstva kultúry?

Ministerstvo kultúry nezodpovedá za výsledky auditu. Kontrolóri prišli z Úradu vládneho auditu a Ministerstva financií SR. Ministerstvo kultúry má ambíciu auditovať viaceré kultúrne inštitúcie, a aj tak koná, čo je správne. Audit nevykonávali audítori ministerstva kultúry. Matica očakávala skôr audit typu „hodnoty za peniaze“. Úrad vládneho auditu kontroloval zákonný rozmer používania štátnych zdrojov a ich správne vyúčtovanie. Bol to formálny, účtovný audit, nie posudzovanie našej činnosti vo vzťahu k výške dotačných štátnych zdrojov ako aj vlastných neštátnych výdavkov. Audítori nám vytkli 16 nedostatkov, jeden aj finančný. Nekonštatovali však nezákonné používanie štátnych peňazí, ani ich neekonomické či netransparentné nakladanie. Vytkli nám formálne zle vyúčtovanie štátnych zdrojov, ktoré sme použili na nákup energií pre Domy MS (DMS). Ústredie ustanovizne poskytuje DMS zálohu na nákup energií, ktoré musia v daný rok MS vyúčtovať. MS následne zasiela štátu ich odberateľské faktúry za energie, aby zdokladovala ich zákonné použitie. Takto sme to robili posledných 20 rokov a žiadna štátna kontrola – vrátane audítorov MKSR – nám to nevytkla. Kontrolóri videli problém vtom, že DMS majú vlastnú právnu subjektivitu a MS nemá povolené poskytovať štátne peniaze tretím osobám. A tu narážame na konflikt so zákonom o MS, ktorý nám dáva možnosť zakladať DMS s vlastnou právnou subjektivitou. My ich vnímame ako integrálnu súčasť MS, energie dokonca používali na chod našej regionálnej kultúrnej ustanovizni, nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je Matica slovenská a nie DMS. Ich rozhodnutie teda namietame a pripravili sme pre ministerstvo kultúry právne stanovisko, kde vysvetľujeme tento systém nákupu energií. My nemáme problém, aby energie nakupovalo priamo ústredie MS aj pre naše regionálne oblastné strediská, len nechápeme prečo musíme za takýto formálny postup hneď štátu vracať 93 tisíc, čo bude v ťažkom roku 2022 pre MS priam fatálne.

S výsledkami vládneho auditu nesúhlasíme a využijeme všetky právne kroky, aby kompetentní uznali, že táto vrátka – nie pokuta ani sankcia – je nedôvodná. Právne argumenty nato máme – myslím si – silné.

Prečo sa vedenie rezortu kultúry rozhodlo vykonať v Matici slovenskej takýto audit?

MK SR má právo auditovať činnosť kultúrnych inštitúcií, ktoré financuje štát prostredníctvom MS SR. Nemáme s tým problém. My sme len vyjadrili nesúhlas s výsledkom kontroly Úradu vládneho auditu. A nielen s výsledkom ale aj formálnou stránkou kontroly a komunikáciou z ich strany.

Aký je rozpočet Matice slovenskej pre tento rok?
1 344 000 EUR.

Zhováral sa: Matej Mindár

Príloha: Právne stanovisko Matice slovenskej adresované ako námietka Úradu vládneho auditu:

Voči nedostatku 1 vznášame námietku. Námietka sa týka zaradenia a vyhodnotenia nedostatku v zmysle § 31 ods.1 písm. b) zákona 523/2004 – použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia  vo výške 93 296,92 EUR.

Kontrolou zistené verejné finančné prostriedky vo výške 93 296,92 EUR použila Matica slovenská z dotácie Ministerstva kultúry (MK) SR na bežné výdavky na skutočné bežné výdavky priamo súvisiace s činnosťou MS v zmysle zákona o Matici slovenskej. Účel a podstata týchto výdavkov je v súlade  aj  zo Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR na príslušný rok, kde jej schválenie bolo na základe rozpisu dotácie na projekty s jednotlivými rozpísanými rozpočtami ako neoddeliteľnou prílohou Zmluvy. V tomto prípade  to bol projekt Aktivity Členského ústredia a oblastných stredísk MS a Strediska národnostných vzťahov MS. Predmetná suma bola počas rokov 2019, 2020 použitá na financovanie Domov Matice slovenskej, ktoré sú rovnako ako aj ďalšie iné útvary integrálnymi pracoviskami Matice slovenskej s výkonom činnosti v súlade so zákonom o MS a zamestnancami MS. Konkrétne sú Domy MS právnické osoby, ustanovizne Matice slovenskej, v zriaďovateľskej pôsobnosti MS a podľa § 3 ods. 6 zákona č. 68/1997 Z. z. plnia úlohy MS. Domy MS sú integrálnou súčasťou MS a pod plnou kontrolou MS. Poskytovaním finačných prostriedkov domy MS podľa vyššie citovaného zákona plnia úlohy zverené štátom, a to rozvoj miestnej a regionálnej kultúry. Napriek právnej subjektivite Domov MS ich nemožno stotožniť so zmyslom a účelom pojmu „tretie osoby“ použitom v čl. 3 ods. 7 Zmluvy. Teda náklady, ktoré vznikli v DMS a boli uhradené z dotácie na úhradu bežných výdavkov MS sú nákladmi Matice slovenskej, tak ako o tom pojednáva Zmluva s MK SR. Majetok nehnuteľný i hnuteľný v DMS je majetkom Matice slovenskej (aj účtovne), z čoho vyplývajú aj nevyhnutné náklady na údržbu a opravy a náklady na energie a tieto náklady sú rovnako bežnými výdavkami MS. Tento spôsob vynakladania vlastných finančných prostriedkov a tiež prostriedkov dotácie MK SR bol zaužívaný mnoho rokov pre rokom 2019 a nebol dosiaľ nikdy po viacerých kontrolách zo strany štátnych orgánov – Finančnej správy, Najvyššieho kontrolného orgánu či kontroly MK SR (kontrola bola špeciálne zameraná na nakladanie a použitie finančných prostriedkov dotácie MK SR) uvedený ako nedostatok, pričom v kontrolnej vzorke týchto kontrol boli vždy tieto predmetné náklady preverované.

Na druhej strane uznávame, že účtovanie a metodika prevodu  týchto prostriedkov pre uskutočňovanie úhrad výdavkov MS je neštandardný a v rámci opatrenia bezodkladne systémovo zmeníme tento spôsob financovania nákladov MS na jej pracoviskách DMS.

Napriek tomu, že tieto pracoviská Matice slovenskej majú právnu subjektivitu, ktorá je však obmedzená zo strany MS, nemožno hovoriť z pohľadu použitia dotácie, že išlo o úhradu bežných výdavkov  inej právnickej osobe, ale len o pracovisku MS, kde vznikajú náklady také isté ako v MS  a v súlade s činnosťou MS. Preto namietame zaradenie nedostatku do vyššie uvedeného odseku zákona 523/2004 a najmä vrátenie predmetnej sumy dotácie.“

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás