fbpx
KomentáreFrantišek Škvrnda st.: O čínskej pozícii k politickému riešeniu...

František Škvrnda st.: O čínskej pozícii k politickému riešeniu ukrajinskej krízy

-

František Škvrnda st.: O čínskej pozícii k politickému riešeniu ukrajinskej krízy

Na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky bol 24. februára uverejnený dokument „Pozícia Číny pri politickom riešení ukrajinskej krízy“. Má časovú i obsahovú nadväznosť na Globálnu bezpečnostnú iniciatívu. Diplomaticky veľa naznačuje, že najvyšší čínsky diplomat Wang I o príprave dokumentu o ukrajinskej kríze vo všeobecnosti hovoril na tohtoročnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ale text sa tam nezverejnil. Peking zrejme toto fórum nepokladal za vhodné pre takýto krok.

- reklama -

O obsahu dokumentu sa píše málo (aj to len v skrátených verziách), ale o to viac sa v médiách hlavného prúdu a vládnucimi kruhmi na Západe všelijako kritizuje. Žiaľ, v dnešnom svete to je už „norma“, ktorá dokazuje, že iné postoje k riešeniu situácie na Ukrajine, než ten, ktorý sa na Západe pod tlakom USA vydáva za jedine možný, nie sú vítané. Vedie to len k pokračovaniu tragických udalostí spojených s bojmi, ich dôsledkami i ďalšími procesmi, ktoré túto krízu sprevádzajú.  

Dokument prezentuje pohľad Číny na ukrajinskú krízu a v tézach uvádza, čo všetko by sa v záujme jej riešenia malo zohľadniť a uplatniť. Pozícia je zhrnutá do 12 konkrétnych bodov (uvádzame ich voľný preklad):

 1. Rešpektovať suverenitu všetkých štátov (v anglických prekladoch čínskych politických textov sa používa pojem country /krajina/, ale budeme pracovať s pojmom štát, ktorý viac sedí kontextu a duchu dokumentu – pozn. autora). Dôsledne dodržiavať všeobecne prijaté medzinárodné právo, vrátane Charty OSN. Garantovať suverenitu, nezávislosť a teritoriálnu celistvosť každého štátu a rovnosť všetkých štátov bez ohľadu na ich veľkosť, silu a úroveň ekonomiky. Presadzovať základné normy medzinárodných vzťahov všetkými ich účastníkmi na ochranu medzinárodnej spravodlivosti. Medzinárodné právo uplatňovať univerzálne a bez dvojitých štandardov.
 2. Opustiť mentalitu studenej vojny. Bezpečnosť jedného štátu sa nemôže dosiahnuť na úkor bezpečnosti druhého štátu a regionálna bezpečnosť sa nedá zaistiť posilňovaním alebo čo je ešte horšie rozširovaním vojenských blokov. Brať do úvahy opodstatnené záujmy a legitímne obavy bezpečnosti všetkých štátov a riešiť ich primeraným spôsobom. Zložité problémy sa nedajú riešiť jednoducho. Pridržiavať sa  koncepcie všeobecnej, komplexnej a stabilnej bezpečnosti a s výhľadom dlhodobého mieru na planéte napomáhať vytvoreniu vyváženej, efektívnej a stabilnej architektúry európskej bezpečnosti. Neprípustnosť zaisťovania vlastnej bezpečnosti na úkor iných štátov. Nepristupovať k blokovej konfrontácii. Mier a stabilitu na eurázijskom kontinente  udržiavať spoločným úsilím.
 3. Zastaviť vojenský konflikt. Vo vojnách niet víťazov. V záujme predchádzania ďalšej eskalácie a vymknutia sa situácie na Ukrajine spod kontroly zachovávať všetkými stranami racionalitu a zdržanlivosť a neprilievať olej do ohňa ani nevyostrovať konfrontáciu. Podporovať ústretové kroky Moskvy a Kyjeva v záujme čo najrýchlejšieho obnovenia priameho dialógu, postupného znižovania napätia a úplného ukončenia vojenských akcií.
 4. Začať mierové rozhovory. Dialóg a mierové rozhovory sú jediným východiskom z ukrajinskej krízy. Každé úsilie zamerané na mierové riešenie krízy si zasluhuje ocenenie a podporu. V medzinárodnom spoločenstve presadzovať zmierenie, vytvárať cestu k politickému riešeniu a obnoveniu mierových rozhovorov a navrhovať platformy pre ne. Čína je pripravená pri tom zohrávať konštruktívnu úlohu.
 5. Riešiť humanitárnu krízu. Privítať a podporiť akýkoľvek krok, ktorý prispeje k zlepšeniu napätej humanitárnej situácie. Pri humanitárnych akciách dodržiavať princíp neutrality a nezaujatosti bez politizácie problémov. Bezpečnosť  obyvateľstva zaisťovať účinnými opatreniami, vytvárať humanitárne koridory pre evakuáciu ľudí z konfliktných zón. Zvyšovať humanitárnu pomoc postihnutým regiónom, zlepšovať situáciu priamo na mieste. V záujme odvrátenia zhoršovania stavu zabezpečovať rýchly a bezpečný prístup k pomoci bez prekážok. Podporovať koordinujúcu úlohu OSN pri uskutočňovaní humanitárnych akcií v zóne konfliktu.
 6. Ochraňovať obyvateľstvo  a vojnových zajatcov. Prísne dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a zdržať sa úderov na obyvateľstvo a občianske objekty účastníkmi konfliktu. Ochraňovať ženy, deti a ďalších, ktorí trpia v konflikte a rešpektovať elementárne práva zajatcov. Čína podporuje výmenu zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou a vyzýva všetky strany vytvárať pre to čo najlepšie podmienky.
 7. Zaistiť bezpečnosť jadrových elektrární. Nepripustiť ozbrojené útoky na jadrové elektrárne a iné jadrové zariadenia s mierovým využitím. Dodržiavať medzinárodné právo a Dohovor o jadrovej bezpečnosti. Nepripustiť technologickú jadrovú katastrofu. Podporiť konštruktívnu úlohu MAAE v oblasti jadrovej bezpečnosti a pri fyzickej ochrane jadrových zariadení s mierovým využitím.
 8. Znížiť strategické riziko. Nepripustiť použitie jadrových zbraní, jadrová vojna sa nesmie rozpútať. Vystupovať proti pokusom použitia jadrových zbraní a hrozieb jeho použitia. Nepripustiť rozširovanie jadrových zbraní a vznik jadrovej krízy. Nepripustiť ani použitie biologických a chemických zbraní, nech by k nemu došlo na ktorejkoľvek strane za akýchkoľvek podmienok.
 9. Zabezpečiť vývoz obilia. Vyvážene, úplne a efektívne realizovať „Čiernomorskú iniciatívu“ o vývoze ukrajinského obilia podpísanú Ruskom, Tureckom a Ukrajinou podporenú OSN pri jej kľúčovej úlohe. Čínska Iniciatíva o medzinárodnej spolupráci v oblasti potravinovej bezpečnosti môže slúžiť ako realizovateľný variant pri riešení globálnej potravinovej krízy.
 10. Ukončiť jednostranné sankcie. Jednostranné sankcie a ich tlak nie sú len kontraproduktívne, ale vytvárajú aj nové problémy. Nepripustiť prijímanie akýchkoľvek jednostranných ohraničení bez ich sankcionovania Radou bezpečnosti OSN. Skončiť s jednostrannými sankciami strán s extrateritoriálnym postupom voči jurisdikcii iných štátov. Pôsobiť na znižovania napätia v kríze a vytvárať predpoklady pre rozvoj ekonomiky a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva.
 11. Zabezpečiť stabilitu výrobných dodávateľských reťazcov. Praktickými krokmi chrániť fungujúci svetový ekonomický systém. Vystupovať proti pokusom politizovať svetovú ekonomiku a využiť ju ako nástroj či zbraň. S cieľom nedopustiť škodu obnovovaniu globálnej ekonomiky spoločnými silami neutralizovať negatívne dôsledky krízy, najmä pri medzinárodnej spolupráci v oblasti energetiky, financií, obchodu s obilím a logistiky.
 12. Podporovať obnovu po konflikte. V medzinárodnom spoločenstve prijať opatrenia pre podporu mierovej obnovy v zóne konfliktu. Čína je pripravená pôsobiť konštruktívne a poskytovať pri tom pomoc.

Ak sa objektívne zamyslíme nad obsahom týchto bodov podávajú relatívne komplexný pohľad na krízu a postupy vhodné pri jej riešení. Nič porovnateľné sa zatiaľ vo vzťahu k riešeniu ukrajinskej kríze v medzinárodnom spoločenstve neobjavilo. Nejde však o konkrétny plán, ako postupovať. Vyžaduje nielen hlbšie zamyslenie sa nad výzvami a úlohami a zváženie, akým spôsobom ich napĺňať, lebo sú tam naznačené aj širšie súvislosti stavu a vývoja globálnej bezpečnosti, ale aj dobrú vôľu realizovať takýto súbro korko a opatrení.

V dokumente sa vzhľadom jeho tézovitý charakter nepoužíva kvetnatý štýl, ktorý poznáme z iných čínskych politických a bezpečnostných dokumentov (zrejme to súvisí aj s charakterom problému). Je sformulovaný stručne, jednoznačne a zrozumiteľne. Ide o text na vysokej diplomatickej úrovni, bez ultimát a jednostranných hodnotení.

Pozícia Číny v ukrajinskej kríze je relatívne neutrálna. Vychádza z jej vlastného pohľadu na medzinárodné vzťahy a bezpečnosť, čo dnes v ukrajinskej kríze nesmierne agresívny Západ vedený USA považuje za prejav ohrozenia svojho systému medzinárodných vzťahov založenom na pravidlách (ale len a len západných). Číne Západ vytýka, že sa nepripojila k ním iniciovanému odsúdeniu Ruska. Peking však zdôrazňuje, že štýl politiky USA spojený so sankciami, vyhrážkami a iným nátlakom je pri riešení problémov medzinárodnej bezpečnosti neprípustný.  

Trochu zjednodušene možno povedať, že Západ vedený USA začal v ukrajinskej kríze hrať vabank – zdôrazňuje to tým, že kríza musí skončiť porážkou Ruska, čo politickú cestu jej riešenia nepripúšťa. V „mišmaši“ názorov, ktorý prezentujú vedúci predstavitelia západných štátov, NATO i EÚ sa stráca rozvážnosť i racionalita, nehovoriac o diplomacii. Človek očakávajúci objektívnosť a reálne zhodnotenie krízy, žasne nad jednostrannosťou a agresivitou vyjadrení. Dejiny Západu a Európy obzvlášť sú plné príkladov, že ozbrojeným násilím sa medzištátne spory nevyriešili. Dočasne sa dali utlmiť, ale neskôr prepukli s väčšou intenzitou. Západ je vo svojej nadutosti nepoučiteľný a v tomto prípade je žiaľ nebezpečné, kde toto neopodstatnené presvedčenie o jeho predurčení riadiť svet, môže skončiť. Západným politikom, ktorí sa považujú za najdokonalejších na svete, by sa veľmi zišli prednášky z histórie…

Čína takéto problémy nemá (už viackrát sme písali, že je síce bojovným štátom, ktorý viedol veľa vojen, ale nikdy koloniálnu vojnu na spôsob Západu a nechce ani vládnuť svetu). Má však viaceré pádne argumenty na to, že kríza škodí nielen Ukrajine a Rusku, popr. aj EÚ, ale ohrozuje aj globálny, najmä ekonomický, vývoj. Ide minimálne o dve oblasti, ktorým je podľa Číny potrebné okrem špecifickej rusko-ukrajinskej situácie venovať zvýšenú pozornosť.

Prvou je nebezpečenstvo eskalácie krízy, ktoré hrozí v najhoršom prípade dokonca použitím jadrových zbraní. O tom už rôzne hovorili viacerí politici i odborníci z Ruska i NATO. Ukrajinské vedenie, ktoré chce na vojnu proti Rusku všetko a podľa možnosti v čo najväčšom počte, by aj bez ohľadu na medzinárodné právo samozrejme rado získalo jadrové zbrane tiež.

Druhou sú negatívne následky pre globálnu ekonomiku, ktorá je oslabená po pandémii a zmieta sa vo viacerých navzájom prepojených krízach. Peking zvýrazňuje negatívne pôsobenie sankcií, ktoré nijaký problém neriešia, ale spôsobujú nové ťažkosti. Následky krízy pociťujú paradoxne aj tvorcovia sankcií, najmä v Európe, ale prináša nesmierne zisky vojensko-priemyslovému komplexu USA dokonca s niekoľkoročným výhľadom dopredu. Ohrozuje však aj sociálno-ekonomickú stabilitu v nezápadnom, rozvojovom svete.

Číne ide skutočne o to, aby sa kríza čo najskôr skončila, pričom jej riešenie nevidí v západnej verzii. Západ sa vo svojom roky pestovanom a v poslednom čase už vybičovávanom strachu z Číny zrejme bojí, že čínsky pohľad môže v súčasnej medzinárodnej situácii získať väčšiu medzinárodnú podporu, ako niektoré deformované, ošúchané liberálnodemokratické návrhy spojené s rusofóbiou, ktoré ani na Západe nie sú prijímané jednoznačne.

Vládnuce kruhy na Západe zatiaľ nijakú ucelenejšiu víziu ukončenia ukrajinskej krízy politickou cestou nenavrhli, pričom ak o niečom podobnom hovoria, ide im len o tlak na Rusko a jeho potrestanie. Je nosením dreva do lesa opakovať, ale treba to zdôrazňovať, že ukrajinská kríza nevznikla 24. februára 2022 po začiatku ruskej špeciálnej vojenskej operácie. Rusko porušilo touto akciou medzinárodné právo, ale na Ukrajine dochádzalo k porušovaniu práv obyvateľstva ruskej národnosti i k bojom (špecifickej občianskej vojne?) na Donbase. Okrem toho Ukrajina bola rôzne podnecovaná Západom k protiruským aktivitám. Rusko sa cítilo vážne ohrozované aj zo strany NATO, do ktorého Ukrajina chcela vstúpiť. Je otázne, či reakcia Ruska bola politicky a vojensky adekvátna, ale Západ na bezpečnostné obavy Ruska, ktoré prezentovalo prinajmenšom od pamätného prejavu Vladimira Putina na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vo februári 2007, nereagoval. Okrem toho silnela aj rusofóbia.

Čínsky návrh sa v západnom hlavnom mediálno-politickom prúde prijal, podobne ako iné bezpečnostno-politické dokumenty Pekingu, nevraživo. O reakcii našich vládnych kruhov a hlavných médií radšej pomlčíme, lebo ako obvykle, nevedia nič iné, ako „papagájčiť“ a skrývať sa za chrbtom veľkého brata a odtiaľ mu nebojácne pritakávať.

Washington irituje viacero čínskych názorov na fungovanie medzinárodného systému. Z nich sa v návrhu zdôrazňovala úloha OSN pri riešení bezpečnostných otázok vo svete a požiadavka na jednotné uplatňovanie medzinárodného práva. Len pre ilustráciu uvedieme reakciu Joea Bidena, ktorý v rozhovore pre televíziu ABC News o návrhu povedal, že ako by to mohlo byť dobré, ak tomu Putin tlieska a dodal, že v ňom nevidel nič, čo by mohlo byť prospešné aj pre niekoho iného ako Rusko.

V USA sa už krátko po zverejnení textu prišlo s novými obvineniami na adresu Číny. Viacerí politici tvrdili, že vraj Čína sa chystá vojensky podporovať Rusko, vrátane dodávok smrtiacich zbraní. Jedným z prvých bol šéf CIA William Burns. Tieto vyjadrenia sú však bez dôkazov a zakladali sa na princípe, keď to hovoríme my, musí to byť pravda a musíte nám uveriť…

Západným  médiám vadí aj to, že Peking hovorí o kríze a nie o vojne. Ak sa však pozrieme na problém objektívne, ide o širšiu záležitosť než sú len boje na Ukrajine a preto tento čínsky názor je oprávnený. Na vzniku ukrajinskej krízy sa podieľal aj Západ svojim zasahovaním do dlhoročným zasahovaním.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na čínsky návrh uviedlo, že vysoko oceňuje úprimnú snahu čínskych priateľov prispieť k riešeniu konfliktu na Ukrajine mierovou cestou. S názormi Pekingu vyjadrilo súhlas.

Čínsky pohľad na svet je iný ako západný, ale na rozdiel od neho sa nepovažuje za jediný, ktorý existuje a počíta aj s diskusiou rovnoprávnych aktérov. Záverom chceme oceniť snahu i odvahu Číny hovoriť o politickom riešení ukrajinskej krízy. Odmietnutie tohto návrhu bude na škodu nielen pre ťažko skúšanú Ukrajinu, ktorú Západ bezohľadne využíva ako nástroj na poškodzovanie Ruska. Nešťastie je, že aj vlády v štátoch EÚ (s výnimkou Maďarska) i vedenie EÚ sú na vlastnú škodu hluché k volaniu po politickom riešení ukrajinskej krízy a čo najskoršom ukončení bojov.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás