fbpx
NázoryEurópsky súd pre ľudské práva: Ribár v. Slovensko

Európsky súd pre ľudské práva: Ribár v. Slovensko

-

Európsky súd pre ľudské práva: Ribár v. Slovensko

Európsky súd pre ľudské práva: Ribár v. Slovensko – Sťažnosť č. 56545/21

Vláda SR bude musieť ESĽP vysvetľovať neľudské zaobchádzanie a diskrimináciu vo väzbe

Dňa 23. mája 2023 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) oznámil sťažovateľovi JUDr. Martinovi Ribárovi, že k jeho sťažnosti sa má najneskôr do 20. septembra 2023 vyjadriť slovenská vláda.

Sťažnosť sa týka podmienok väzby v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica vrátane možností kontaktu s rodinou. Sťažovateľ sa sťažuje, že od 30. októbra 2019 do 14. mája 2021 bol držaný vo väzbe za neadekvátnych podmienok pokiaľ ide o veľkosť cely, osvetlenie, čerstvý vzduch, spánkovú depriváciu, aktivity mimo celu (bol v cele 23 hodín denne) a osobnú hygienu. Navyše, sťažovateľove kontakty s rodinou vo forme návštev a telefonických hovorov boli obmedzené a neboli vôbec povolené počas jedenástich a pätnástich mesiacov po pozbavení jeho osobnej slobody.

Sťažovateľ pred ESĽP ďalej tvrdí, že podmienky osôb vo väzbe sú hrošie ako podmienky osôb vo výkone trestu odňatia slobody. Namieta porušenie článkov 3 a 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor) samostatne, ako aj v spojení s článkom 14 Dohovoru.

ESĽP stranám (vláde SR a sťažovateľovi) kladie podľa článku 3 Dohovoru otázku, či podmienky väzby – osobitne sanitárne podmienky a nemožnosť tráviť čas na čerstvom vzduchu – predstavovali neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.

ESĽP kladie aj otázku, či došlo k porušeniu práva sťažovateľa na rešpektovanie jeho práva na súkromný a rodinný život vzhľadom na obmedzenia aplikované na sťažovateľa pokiaľ ide o možnosť volať členom svojej rodiny a stretávaní sa s nimi. Osobitne, či boli tieto obmedzenia zákonné, sledovali legitímny cieľ a boli nevyhnutné v demokratickej spoločnosti. ESĽP bude musieť vláda SR zodpovedať aj otázku, či nebol pri užívaní svojich práv podľa Dohovoru diskriminovaný v rozpore s článkom 14 Dohovoru v spojení s článkom 3 a 8 Dohovoru.

———————————-

ESĽP bude v súvislosti s touto sťažnosťou skúmať, či vzhľadom na aplikovateľnú legislatívu a prax vyčerpal sťažovateľ vnútroštátne prostriedky nápravy, a v tomto ohľade poukazuje na rozsudok Maslák v. Slovensko, konkrétne jeho odseky 161 a 169. ESĽP v nich uviedol, že v rozsahu, v akom obmedzenia vlastné osobitnému väzenskému režimu patria do sféry osobných práv, a teda majú občianskoprávny charakter, spadajú do pôsobnosti článku 6 ods. 1 Dohovoru, ktorý zaručuje, inter alia, právo na prístup k súdu.

Podľa ESĽP sú pri určovaní, či je prostriedok nápravy účinný, relevantné právomoci a procesné záruky, ktoré má dotknutý orgán. Napríklad, ak ide o preventívny prostriedok nápravy pred správnym orgánom, týkajúci sa podmienok výkonu trestu odňatia slobody, na to, aby bol účinný, tento orgán musí

(a) byť nezávislý od orgánov zodpovedných za väzenský systém,

(b) zabezpečiť efektívnu účasť väzňov pri preverovaní ich sťažností,

(c) zabezpečiť rýchle a dôsledné vybavovanie sťažností väzňov,

(d) mať k dispozícii širokú škálu právnych nástrojov na odstránenie problémov, ktoré sú základom týchto sťažností,

(e) byť schopný vydávať záväzné a vykonateľné rozhodnutia.

Každý takýto prostriedok nápravy musí byť tiež schopný poskytnúť nápravu v primerane krátkych lehotách. Podľa ESĽP bolo umiestnenie sťažovateľa Masláka do oddielu s bezpečnostným režimom (OBR) predmetom rutinného a pravidelného prieskumu zo strany riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody a prokurátora a sťažovateľ mal osobitnú možnosť napadnúť ho pred týmto druhým zo spomínaných orgánov a napokon aj na ústavnom súde. Hoci má prokuratúra v Slovenskej republike osobitné ústavné postavenie a nepochybne poskytovala sťažovateľovi rôzne procesné záruky, prokurátor zameral svoj prieskum na otázky zákonnosti ako otázky súladu so zákonom v užšom zmysle slova, pričom na konkrétne argumenty sťažovateľa nedal žiadnu odpoveď. Okrem toho, ESĽP poznamenal, že prokurátor nemá právomoc poskytnúť žiadnu nápravu kompenzačného charakteru. Čo sa týka ústavného súdu, tento nie je súdom preskúmavajúcim skutkové okolnosti a jeho právomoc sa riadi princípom subsidiarity. V súlade s tým sa ústavný súd, vzhľadom na skutkové okolnosti prejednávaného prípadu, zameral na to, ako prokuratúra preskúmala postup väzenskej správy, nie na postup väzenskej správy ako taký. Na uvedené je potrebné nazerať v súvislosti so zisteniami ústavného súdu, že požiadavky na odôvodnenie rozhodnutí vydaných prokuratúrou v predmetnom kontexte boli menej prísne ako požiadavky na súdne rozhodnutie (v súvislosti s prokuratúrou sa vyžadovalo len krátke zdôvodnenie). Ústavný súd preto preskúmava rozhodnutia prokuratúry podľa špecifického štandardu odôvodnenia a aj podľa tohto štandardu by do rozhodnutí prokuratúry zasahoval len vtedy, ak by sa jej závery zjavne odchyľovali od predmetu a účelu relevantnej právnej úpravy. Subsidiarita právomoci ústavného súdu tiež podľa ESĽP znamená, že ústavný súd nemá právomoc poskytnúť žiadnu priamu nápravu v súvislosti s konaním väzenskej správy ako takej. Okrem toho ESĽP poznamenal, že nebolo preukázané, že by umiestnenie sťažovateľa do režimu OBR spadalo do právomoci akéhokoľvek iného orgánu, ktorý by mu mohol poskytnúť nápravu zlučiteľnú s požiadavkami Dohovoru. ESĽP aj vzhľadom na to, ako prokurátor a ústavný súd uplatnili svoju právomoc vo veci sťažovateľa Masláka dospel k záveru, že akékoľvek záruky, ktoré sťažovateľovi poskytli, boli obmedzené. Podľa ESĽP preto vnútroštátny systém neposkytol sťažovateľovi Maslákovi primeranú právnu ochranu pred zneužitím, na ktorú mal právo v zmysle princípu právneho štátu v demokratickej spoločnosti.

Zdroj: FB Za právny štát

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img
spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

spot_img

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás