fbpx
DomáceČím sa v stredu zaoberal parlament

Čím sa v stredu zaoberal parlament

-

Čím sa v stredu zaoberal parlament

Odborníkov zo športu by mala motivovať k zapojeniu sa do vzdelávania novela 

      Bratislava 2. februára (TASR) – Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií pre odborníkov z oblasti športu by sa mohlo upraviť. Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v stredu do druhého čítania novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá má za cieľ aj motivovať odborníkov zo športovej praxe k zapojeniu sa do vyučovacieho procesu.


      „Cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe, a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia,“ píše sa v dôvodovej správe. Autori tvrdia, že novela reflektuje aj ciele z programového vyhlásenia vlády, ktorými sú skvalitňovať výchovu a vzdelávanie.


      Novela by mohla upraviť zaraďovanie pedagogických zamestnancov do jednotlivých kariérových stupňov tak, aby sa zohľadňovala okrem doterajších predpokladov aj ich prax z oblasti športu. Napríklad trojročné alebo päťročné pôsobenie v najvyššej celoštátnej súťaži SR, obdobnej súťaži v zahraničí alebo v športovej reprezentácii Slovenska.


      Účinnosť by mohla novela nadobudnúť od 1. septembra.

Postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania sa má upraviť 

      Bratislava 2. februára (TASR) – Postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania by sa mohlo zefektívniť. Odstrániť by sa mohlo zložité znalecké dokazovanie škody pri trestnom čine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Upraviť chcú rozsah trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní.


      „Cieľom predkladaného návrhu zákona je odstrániť aplikačné problémy pri postihovaní machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zefektívniť postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania a nekalých praktík vo verejnom obstarávaní, čím sa v konečnom dôsledku docieli lepšia ochrana verejných prostriedkov,“
uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.


      Rozsah trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní sa má zadefinovať ako zmluvná cena kontrahovaná v rámci zmluvného vzťahu, ktorý je výsledkom verejného obstarávania. „Alternatívne, ak by nebolo možné z rôznych dôvodov vychádzať zo zmluvnej ceny, rozsahom trestného činu by bola predpokladaná hodnota zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov a pri verejnej dražbe hodnota predmetu dražby,“ priblížili predkladatelia. Ak by nebolo možné určiť rozsah ani takto, bolo by podľa návrhu možné určiť predpokladanú hodnotu na základe odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku.


      Z trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe sa má z kvalifikovanej skutkovej podstaty vypustiť konanie spočívajúce v žiadaní, príjmami alebo v daní si sľúbiť majetkový alebo iný prospech pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Bolo podľa poslancov nesystematické a spôsobovalo v praxi problémy.


      Zaviesť sa má tiež nová skutková podstata machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ktorá pokrýva zadávanie takých zákaziek, koncesií a súťaží návrhov, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní a pri ktorých vznikla škoda na verejných prostriedkoch. „V poslednom rade sa návrhom zákona zosúladia niektoré pojmy používané Trestným zákonom v predmetných ustanoveniach s pojmami používanými zákonom o verejnom obstarávaní,“ skonštatovali.


      Nová legislatíva by mala byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. mája.

Zákon týkajúci sa výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ by sa mal upraviť 

      Bratislava 2. februára (TASR) – Ústavný zákon o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady (NR) SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) by sa mohol upraviť. Novela z dielne koaličných poslancov v stredu prešla v pléne parlamentu do druhého čítania.


      Rozhodnutie výboru je v zmysle zákona preskúmateľné súdom. V prípade schválenia novely by na to nemal byť príslušný Najvyšší súd SR, ale Najvyšší správny súd (NSS) SR. „Cieľom predkladaného návrhu ústavného zákona je podporiť jednoznačnosť výkladu článku päť ústavného zákona o zriadení a činnosti Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ vo vzťahu k určeniu súdu príslušného na preskúmanie rozhodnutia výboru,“ píše sa v dôvodovej správe.

Nočné služby či pohotovosť pre matky hasičky by sa mohla upraviť 

      Bratislava 2. februára (TASR) – Matky hasičky by mohli vykonávať nočnú službu či služobnú pohotovosť aj vtedy, keď ich dieťa ešte nemá tri roky. V súčasnosti nesmie tehotná hasička a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako tri roky vykonávať štátnu službu v noci, nad základný čas služby ani mať služobnú pohotovosť. Upraviť vekovú hranicu z troch rokov na jeden rok dieťaťa má priniesť novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.


      „Cieľom predloženého návrhu je znížiť hranicu veku dieťaťa, pod ktorú príslušníčka, ktorá sa o toto dieťa stará, nemôže vykonávať štátnu službu v noci, štátnu službu nad základný čas služby v týždni a služobnú pohotovosť. Táto veková hranica sa znižuje z troch rokov na jeden rok,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.


      Príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa vo veku od jedného do troch rokov, by sa po novom mohla nariadiť štátna služba v noci a nad základný čas služby v týždni len s jej písomným súhlasom. „Služobná pohotovosť môže byť nariadená príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa, ktoré dovŕšilo jeden rok a nedovŕšilo 15 rokov, len s jej písomným súhlasom,“ dodali predkladatelia.


      Novela by v prípade definitívneho schválenia mohla byť účinná od 15. apríla.

V rámci MV a MO by mohli fungovať autoškoly s vlastnými inštruktormi 

      Bratislava 2. februára (TASR) – V rámci rezortov vnútra a obrany by mohli fungovať autoškoly, v ktorých by pôsobili inštruktori priamo vyškolení v pôsobnosti týchto rezortov. Zmenu má priniesť novela zákona o autoškolách, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Návrh má riešiť nedostatok vodičov s oprávnením skupiny C, D a ich podskupín CE a DE, ktorých potrebujú policajné, hasičské zložky či záchranári.


      Ministerstvu obrany (MO) SR aj Ministerstvu vnútra (MV) SR chýbajú vodiči nákladných vozidiel a autobusov. Príslušníci Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, profesionálni vojaci, vojaci zaradení do aktívnych záloh, ako ani civilní alebo štátni zamestnanci nemôžu podľa poslancov vzhľadom na plnenie služobných úloh absolvovať autoškolu na vlastné náklady.


      „Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti disponuje 77 inštruktormi, ktorí zabezpečujú svojou činnosťou rôzne kurzy výcvikov pre viac ako 12.750 vodičov rôznych organizačných jednotiek v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR,“ uviedli poslanci v odôvodnení návrhu novely. Títo inštruktori musia podľa predkladateľov v súčasnosti pre získanie skúšky absolvovať školenie u jednej zo spolupracujúcich autoškôl. 


      Novela preto hovorí, aby školenie a výcvik inštruktorov autoškôl oboch rezortov boli v ich vlastnej pôsobnosti. Autoškoly majú podliehať štandardnej kontrole zo strany ministerstva dopravy. Dosiahnuť by sa tak malo efektívne a pružné vyškolenie inštruktorov autoškoly vo vlastnej réžii bez nutnosti viazania finančných prostriedkov, a tým aj vyškolenie vodičov.


      Novela by v prípade definitívneho schválenia mala byť účinná od 1. mája.

Voľbou do Dozornej rady Sociálnej poisťovne ukončilo plénum rokovací deň 

      Bratislava 2. februára (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu zvolili za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne dvoch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, a to Janu Berincovú, Martina Mikluša. Zvolili tiež Ľudovíta Pausa ako zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov. Touto voľbou zároveň plénum ukončilo druhý rokovací deň 55. schôdze parlamentu.


      Nových členov zvolili na päťročné funkčné obdobie, ktoré začne plynúť od 11. februára 2022. Keďže nebol zvolený požadovaný počet členov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.


      Dôvodom na voľbu troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a jedného zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia.


      Za reprezentatívne združenia odborových zväzov navrhla Konfederácia odborových zväzov SR troch kandidátov, a to Janu Berincovú, Martina Mikluša a Martina Vavra, Spoločné odbory Slovenska navrhli jedného kandidáta, Mareka Šveca. Za reprezentatívne združenia zamestnávateľov navrhla Republiková únia zamestnávateľov jedného kandidáta, Ľudovíta Pausa.


      Poslanci skončili stredajší rokovací deň skôr, a to hlasovaním a voľbou členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Dohodli sa tak na poslaneckom grémiu, ktoré zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v súvislosti s neprítomnosťou viacerých poslancov a prepadaním ich bodov na záver schôdze.


      Vo štvrtok (3. 2.) by mali poslanci pokračovať v otvorenej diskusii o novele ústavného zákona o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach EÚ. Opätovne do poradia by po prerokovaní tohto bodu mali byť zaradené dva návrhy, ktoré sa pôvodne prepadli na záver schôdze pre neprítomnosť predkladateľov. Ide o návrh poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) na úpravu možnosti skrátenia volebného obdobia v ústave a o novelu živnostenského zákona z dielne poslanca Petra Kremského (OĽANO), ktorá hovorí o novej viazanej živnosti, ktorou je právne poradenstvo.

Novela VŠ zákona má skrátiť externé štúdium

      Bratislava 2. februára (TASR) – Skrátenie externého štúdia, zavedenie výkonnostných zmlúv či voľba rektora sú zmenami, ktoré má priniesť novela zákona o vysokých školách z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Novelu vysokoškolského zákona posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania.


      Cieľmi návrhu sú aj systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, so zámerom jej modernizácie tak, aby sa spružnili rozhodovacie procesy na úrovni vysokých škôl, ako aj na úrovni fakúlt, pričom prehodnotenie systému riadenia je aj predmetom programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024. Zmeniť sa má najmä spôsob ustanovenia rektora, zloženie správnej rady vysokej školy, zriaďovanie orgánov fakulty, pôsobnosť akademického senátu vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy posilnením postavenia správnej rady.


      Kandidát na rektora by sa mal spoločne voliť volebným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou všetkých členov volebného zhromaždenia. Proces voľby členov správnej rady verejnej vysokej školy bol doplnený o verejné vypočutie kandidátov, rozširuje sa nezlučiteľnosť členstva v správnej rade o ústavné funkcie a zamestnanie na akomkoľvek ministerstve.


      Novela má vychádzať zo zahraničných systémov, analýz a odporúčaní, z ktorých vyplýva, že slovenské vysoké školy nevyhnutne potrebujú reformu. Návrh má za cieľ komplexne zlepšiť ich kvalitu, atraktivitu a otvorenosť. V novele sa preto navrhuje zavedenie funkčných miest docentov a profesorov, ktoré budú nezávislé od akademických titulov. Návrh definuje aj výkonnostné zmluvy uzatvárané medzi ministerstvom a príslušnou vysokou školou s cieľom zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania na území SR. Podľa materiálu z dielne rezortu školstva „možnosť získania finančných prostriedkov, ktorých poskytnutie bude podmienené plnením merateľných ukazovateľov vysokými školami“.


      Ďalšou zmenou má byť skrátenie externého štúdia na päť rokov. Zmena by sa mala dotknúť aj rozdelenia akreditácií habilitačného konania a inauguračného konania na dva samostatné druhy akreditácií s ponechaním spoločnej žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania. Rovnako by sa mal rozšíriť aj spôsob posudzovania projektov výskumu a vývoja zavedením posudzovania medzinárodnými expertnými panelmi a zavedením využívania rýchleho hodnotenia projektov, ktoré už boli vyhodnotené na inej úrovni.


      S návrhom novely vysokoškolského zákona z dielne rezortu školstva opakovane nesúhlasili reprezentácie vysokých škôl. Na znak nesúhlasu sa 16. novembra konal Zodpovedný protest za slobodné univerzity. Vznikla aj petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, ktorú podpísalo viac ako 20.000 ľudí.


      Mimoparlamentné KDH podčiarklo, že takéto zásadné zásahy do riadenia, spravovania či financovania vysokých škôl (VŠ) by sa mali diať po dôkladnejšej príprave, konzultáciách s dotknutými stranami a vo vhodnejšom čase. Pre rozsiahle zmeny v akreditácii a financovaní VŠ podľa člena predsedníctva KDH Mareka Šmida nie je možné efektívne a účinne sa zúčastňovať na reforme vysokého školstva. Pripomenul základnú požiadavku samosprávnosti VŠ, ktorá bola hlavným dôvodom verejných prejavov nesúhlasu s novelou. „Po novom by o voľbe a odvolávaní rektora, majetkových záležitostiach či schvaľovaní rozpočtu mali spolurozhodovať akademické senáty so správnymi radami, ktorých významnú časť budú tvoriť ministrovi nominanti,“ uviedol. KDH pritom upozorňuje aj na riziká nižších rozpočtov VŠ, napríklad redukovanie platov či prepúšťanie. „Čo je opakom toho, čo vyžadujú reformy,“ dodalo hnutie.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás