fbpx
DomáceČaputová: Dnes som podpísala osem zákonov. Medzi nimi...

Čaputová: Dnes som podpísala osem zákonov. Medzi nimi je aj novela, ktorou parlament upravuje platy lekárov, sestier a ďalších zdravotníkov

-

Čaputová: Dnes som podpísala osem zákonov. Medzi nimi je aj novela, ktorou parlament upravuje platy lekárov, sestier a ďalších zdravotníkov

Bratislava 18. októbra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zvýšenie platov zdravotníkov. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Platy sa tak budú zvyšovať lekárom, sestrám, ale aj ostatným zdravotníkom v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa budú pri mzdách zohľadňovať aj roky praxe.

Odpracované roky sa budú uznávať zdravotníkom aj za roky, keď prácu vykonávali v zahraničí. Základnú zložku mzdy bude možné zvýšiť tiež za čas na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky a súhrnne za všetky deti najviac šesť rokov.

- reklama -

Účinnosť zmeny je od 1. januára 2023.

Prezidentka odobrila úpravu podmienok starostlivosti o dieťa po rozvode

Bratislava 18. októbra (TASR) – Rozvedení rodičia sa budú môcť na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby im podmienky určil súd. Umožní to zavedenie nového inštitútu – spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Vyplýva to z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine. Novú legislatívu v utorok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

„Fundamentálnym základom je tu vo všeobecnosti súhlas oboch rodičov a skutočnosť, že sa vedia bez konfliktov vzájomne bez ingerencie súdu o všetkom vo veci ich dieťaťa dohodnúť,“ priblížil rezort spravodlivosti, ktorý návrh predložil. Novou právnou úpravou sa má zamedziť, aby súd za každých okolností určoval, ktorému rodičovi maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a ako má rodič prispievať na výživu dieťaťa.

Všetky formy osobnej starostlivosti (osobná starostlivosť jedného z rozvedených rodičov, striedavá osobná starostlivosť, spoločná osobná starostlivosť) si majú byť navzájom rovnocenné. „Pre to, ako súd rozhodne, je najpodstatnejšie to, aby bol chránený najlepší záujem dieťaťa v danom konkrétnom prípade,“ zdôraznil predkladateľ návrhu.

Novela má upraviť aj spôsob prideľovania vecí v poručenskej agende s cieľom mať jedného poručenského sudcu na všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov. „Náhodný výber sudcu bude zachovaný pri prvom výbere, teda v momente, keď sa práva a povinnosti maloletého dieťaťa stali prvýkrát predmetom úpravy zo strany súdu,“ spresnilo ministerstvo.

Okrem iného bude mať sudca aj povinnosť nariadiť pojednávanie v konaniach o výkone rozhodnutia vo veciach maloletých. „Platná právna úprava, podľa ktorej pojednávanie netreba nariaďovať, môže nabádať sudcu k tzv. rozhodovaniu od stola bez nariadenia pojednávania,“ argumentovalo ministerstvo spravodlivosti.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2023.

Prezidentka odobrila rozšírenie možnosti návštev a telefonovania vo väzbe

Bratislava 18. októbra (TASR) – Väzobne stíhaní budú môcť častejšie telefonovať a prijímať dlhšie návštevy. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o výkone väzby. Novelizáciou sa majú zlepšiť podmienky vo výkone väzby, a to aj cez zníženie uplatňovania jednotlivých obmedzení väznených osôb.

Po novom bude mať obvinený právo telefonovať minimálne štyri dni v kalendárnom mesiaci. V súčasnosti má právo na dva telefonáty. V prípade kolúznej väzby má byť obmedzené „právo obvineného telefonovať len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, konkrétne len v prípade stíhania blízkej osoby v tej istej trestnej veci alebo už preukázanej koluzivity na strane blízkej osoby“.

Podľa doterajšej právnej úpravy má obvinený právo prijať návštevu najmenej raz za mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín. Po novom sa rozšíri možnosť kontaktu obvinených s maloletými deťmi o jednu hodinu formou videonávštevy, súčasne bude možné rozdeliť nárok na dvojhodinovú návštevu na jednu hodinu kontaktnej návštevy a jednu hodinu videonávštevy.

V prípade kolúznej väzby bude platiť rovnaké pravidlo ako pri telefonovaní. „Ak sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť na návšteve blízkej osoby, na návštevu nedostaví, návšteva sa uskutoční bez jeho prítomnosti,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti, ktoré návrh pripravilo.

Umožniť sa má obvineného umiestniť do samostatnej cely len v prípade, ak je v kolúznej väzbe a požiada o to orgán činný v trestnom konaní (OČTK) alebo súd. „V prípade rozhodnutia OČTK alebo súdu sa oprávnenie na individuálne ubytovanie zužuje len na obvinených v kolúznej väzbe, teda na prípady, keď je nevyhnutné eliminovať riziko marenia objasňovaných skutočností cez spoluubytovaných obvinených,“ vysvetlil rezort. Rozšíria sa aj možnosti na umiestňovanie obvinených do zmierneného režimu.

V prípade, že sa nachádza obvinený na ubytovacej ploche, ktorej rozmer je pod zákonom určenou minimálnou hranicou, ako kompenzačné opatrenie má byť umožnenie dennej vychádzky dlhšej ako jedna hodina.

Upravuje sa aj systém odmeňovania za vykonanú prácu percentuálnym previazaním na minimálnu mzdu vo výške minimálne 40 percent. „Zároveň sa upravujú podmienky na uloženie povinnosti hradiť trovy výkonu väzby (zo 180 dní na 90 dní) a samotný spôsob výkonu pohľadávok z takýchto trov, a to najmä ich previazaním len na obdobie výkonu trestu odňatia slobody,“ spresnilo ministerstvo.
Upraví sa i spôsob zabezpečenia predvádzania obvineného pred iné orgány. Stanovuje sa tiež advokátovi a notárovi osobitné postavenie pri predvedení obvineného v ústave a odčleňuje ich od „iných osôb“.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2023.

Prezidentka podpísala novelu týkajúcu sa poplatkov za odpady v obci

Bratislava 18. októbra (TASR) – Nastavovanie poplatkov za odpady v obci sa nanovo definuje. Týka sa to paušálneho poplatku, neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu aj váženého množstvového zberu drobného stavebného odpadu. Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok podpísala novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vytvorí sa rámec na určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní zbernej nádoby. „Sadzby sa upravujú a zaokrúhľujú tak, aby bolo zo zákona dostupné dostatočné rozpätie pre obce na krytie nákladov obcí na zber a likvidáciu odpadu, najmä v súvislosti so zvyšovaním poplatku za uloženie odpadu na skládkach pre obce s nízkou mierou separácie odpadu, ako aj nákladmi na zberové spoločnosti,“ vysvetlili autori novely.

Dodali, že v súčasnosti niektoré skládky komunálneho odpadu ukončujú prevádzku, čo pre obce znamená potrebu zvozu na ďalšiu najbližšiu skládku, a teda aj ďalšie náklady. „Navrhovanou úpravou rozpätia sadzieb sa nemenia sadzby pre poplatníkov, tie nastanú až samotnou úpravou VZN obce. Z titulu zmeny zákona preto nevznikajú fiškálne zmeny ani vplyvy na poplatníkov,“ skonštatovali.

Samostatne sa stanoví rozsah sadzby preddavku na poplatok pri váženom množstvovom zbere komunálneho odpadu. Obci pribudne možnosť mať na svojom území, v časti obce alebo pre niektoré typy poplatníkov zavedený rôzny systém zberu komunálneho odpadu. Podľa toho by mohol byť určený poplatok rôzne.

Zmena nadväzuje na už skôr prijatú legislatívnu úpravu v zákone o odpadoch, podľa ktorej sa od roku 2023 samospráva môže rozhodnúť, či bude pri zbere komunálneho odpadu tento odpad vážiť.
Účinnosť novela nadobudne od novembra.

Prezidentka podpísala novelu, ochrana detí pri zásahoch polície sa zvýši

Bratislava 18. októbra (TASR) – Ochrana detí pred šokom a stresom pri zásahoch polície sa zvýši. Predpokladá to novela Trestného poriadku z dielne poslankýň Národnej rady (NR) SR Kataríny Hatrákovej (nezaradená) a Petry Hajšelovej (Sme rodina). Novú legislatívu v utorok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Do legislatívy zavádza zásadu pre policajta alebo orgán vykonávajúci prehliadku, aby pri plánovaní alebo spôsobe výkonu svojich oprávnení brali ohľad na bezpečie dieťaťa.

„Základným cieľom návrhu zákona je zákonodarnou úpravou ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby. K rovnakej ochrane má dôjsť aj pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, kde sa nachádza dieťa,“ píše sa v dôvodovej správe.

Autorky novely poukázali najmä na tri najinvazívnejšie policajné zákroky, pri ktorých deti v praxi utrpeli šok a zbytočný stres. Malo ísť o situácie, keď sa zasahovalo voči ich blízkym osobám, napríklad zatknutie, zadržanie a vykonávanie domovej prehliadky. Deklarovali, že novelizácia nemá za cieľ sťažiť alebo zmariť výkon oprávnení podľa Trestného poriadku.
Nová právna úprava má byť účinná od 1. decembra.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá hovorí o symboloch označenia pôvodu

Bratislava 18. októbra (TASR) – Pre remeselné výrobky sa zavedú grafické symboly pre zapísané označenie pôvodu výrobku a zapísané zemepisné označenie výrobku. Novelu zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Tieto výrobky tak získajú ochranu prostredníctvom práva priemyselného vlastníctva, konkrétne prostredníctvom označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

„Navrhované grafické symboly pre nepoľnohospodárske, respektíve remeselné výrobky prirodzene doplnia systém symbolov používaných v rámci politiky kvality na úrovni EÚ pre označenia pôvodu a zemepisné označenia poľnohospodárskych výrobkov, potravín, vín, aromatizovaných vínnych výrobkov a liehovín, ktoré sú chránené výlučne na úrovni EÚ prostredníctvom nariadení EÚ a pri ktorých je používanie príslušných grafických symbolov v rámci EÚ štandardom,“ konštatuje sa v dôvodovej správe.

V materiáli sa ďalej uvádza, že označenie pôvodu alebo zemepisné označenie je možné získať pre výnimočné výrobky, ktorých špecifické vlastnosti, kvalita alebo povesť sú dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi.

Remeselné výrobky alebo výrobky tradičnej slovenskej kultúry, ktoré sú späté s územím Slovenska alebo jednotlivými regiónmi, sú podľa materiálu súčasťou národného bohatstva a propagujú národné kultúrne dedičstvo. „V registri Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sú zapísané napríklad tieto označenia pôvodu, respektíve zemepisné označenia pre nepoľnohospodárske, respektíve remeselné výrobky – piešťanské bahno, kyjatické hračky, detvianska výšivka alebo modranská majolika,“ uvádza dôvodová správa.

Pre lepšie poznanie danej kategórie výrobkov so zapísaným označením pôvodu alebo zapísaným zemepisným označením, ich ľahšiu identifikáciu na trhu a uľahčenie orientácie spotrebiteľa na trhu pre túto kategóriu výrobkov sa zavedú grafické symboly pre zapísané označenie pôvodu výrobku a pre zapísané zemepisné označenie výrobku, ktoré v zákone absentovali. Použitie príslušného grafického symbolu na výrobku bude na báze dobrovoľnosti.

Zákon nadobudne účinnosť 1. novembra tohto roka.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

1 COMMENT

  1. vmBruseli vyplakava nad demokraciou a smahom ruky ju na *Slovensku nici.To vy nicite demokraciu .Za dva a pol roka sme v prdeli.Kolko rokov nasi zastupci bojovali , za to aby sme sa mali lepsie a vy ste vsetko zlikvidovali.Za Fica nam bolo daleko lepsie, vy ste stacili zlikvidovat nielen demokraciu ale aj cele hospodarstvo a podniky.Co naplakas, nieco rob.Konaj.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás