fbpx
DomáceVIDEO: Dianie v NR SR

VIDEO: Dianie v NR SR

-

VIDEO: Dianie v NR SR

NRSR schválila novelu školského zákona, prináša nárok na prijatie v škôlke

Bratislava 9. mája (TASR) – Na Slovensku sa má zaviesť právny nárok na prijatie v materskej škole od troch rokov od septembra 2025. Naplniť sa má úmysel uľahčiť sprístupnenie nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelou sa plnia niektoré ciele plánu obnovy. Nová legislatíva tiež obsahuje definíciu segregácie či zavedenie novej pozície na školách, a to sociálneho pracovníka.

Novou legislatívou sa plnia niektoré ciele plánu obnovy, napríklad zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania od piatich rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov.

- reklama -

„Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie sa bude uplatňovať v prvom rade v spádovej materskej škole v mieste trvalého pobytu dieťaťa a len ak z kapacitných dôvodov nebude možné prijať dieťa do tejto materskej školy, môže sa tento právny nárok uplatniť aj v inej materskej škole prednostne zriadenej obcou,“ uvádza sa v schválenom materiáli.

Vzhľadom na to, že nie je vylúčený lokálny nedostatok kapacít v niektorých materských školách, právny nárok na predprimárne vzdelávanie bude možné uplatniť aj v inej materskej škole s kapacitnými možnosťami na prijatie dieťaťa.

Zavádza sa aj definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. Na úrovni zákona bude len základný rámec podporných opatrení, na ktorý bude nadväzovať katalóg podporných opatrení obsahujúci špecifikácie.

Súčasťou je aj reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov. Po novom sa spresňujú aj niektoré ustanovenia o hodnotení žiakov, rozširujú sa možnosti experimentálneho overovania a modifikujú sa kvalifikačné predpoklady učiteľov materských škôl. Učitelia v materských školách budú musieť absolvovať povinne inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania v rozsahu 50 až 100 hodín, pričom ho učiteľ musí absolvovať do siedmich rokov od začiatku výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca.

V základnej škole bude možné so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník. Ide teda o jedno z opatrení na plnenie cieľov v rámci plánu obnovy, a tým je zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky. Koncepcia úvodného ročníka je odlišná od prípravného ročníka. Úvodný ročník sa bude môcť zriadiť už od školského roka 2023/2024.

Súčasťou novely je aj zjednodušenie poskytovania podporných opatrení a vytvorenie predpokladov na to, aby každá škola mala kapacitu ich poskytnúť. Od roku 2026 sa má poskytovať príspevok na podporné opatrenia obligatórne. V základných pojmoch sa zároveň ustanovuje inštitút školskej segregácie a inštitút dodržiavania zákazu školskej segregácie. Novela zavádza aj debyrokratizáciu pri ospravedlňovaní žiakov a zníženie záťaže detských lekárov.

V rámci novely sa tiež zavádza nový odborný zamestnanec, ktorým je sociálny pracovník, ktorý má pôsobiť aj v školských zariadeniach. Jeho úlohou bude poskytovať pomoc deťom a ich rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii.

Poslanci schválili aj ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý zavádza rovnaké financovanie materských škôl zriadených mestskými časťami Bratislavy ako majú všetky ostatné materské školy na Slovensku. Dosiahnuť sa majú pre ne rovnaké pravidlá ako majú súkromné a cirkevné materské školy. Hlavné mesto Bratislava bude povinné poskytnúť aj týmto materským školám 100 percent príslušnej sumy výnosu podielových daní.

NRSR: Novela upravujúca model financovania RTVS ide do 2. čítania

Bratislava 9. mája (TASR) – V roku 2024 by mala mať RTVS výšku príjmu v hodnote 0,15 percenta z hrubého domáceho produktu (HDP), čo by malo byť 155 až 160 miliónov eur. Vyplýva to z novely zákona o RTVS z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Zmena má priniesť systémové riešenie financovania RTVS.

Zmena návrhu z pôvodného financovania z 0,17 na 0,15 percenta HDP má byť výsledkom kompromisu po diskusiách s rezortom financií i zástupcami RTVS. Má byť minimálnou akceptovateľnou hranicou.
Okrem nárokovateľného štátneho príspevku odvíjajúceho sa od podielu HDP, legislatívna úprava ráta aj so zrušením doterajšieho inštitútu Zmluvy so štátom, prostredníctvom ktorého sa rozpočet RTVS každoročne dofinancovával, najmä na programy vo verejnom záujme.

Od novelizácie si rezort sľubuje zníženie vplyvu politiky a vlády na rozpočet telerozhlasu a zabezpečenie dostatočne stabilného a predvídateľného financovanie vzhľadom na to, že výška príjmu bude zákonom garantovaná a bude sa zvyšovať v súlade so zvyšovaním hodnoty HDP. Návrh zároveň rozširuje okruh hlavnej činnosti RTVS o vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Nový model financovania súvisí so schválením legislatívnej zmeny, ktorá od júla ruší tzv. koncesionárske poplatky, doterajší hlavný zdroj príjmu RTVS. Koniec koncesií, ktoré zrušili v rámci novely zákona o dani z osobitných stavieb, si pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2023 vydobyla SaS.

NRSR: Nový zákon o športe by mohol zmeniť rozdelenie štátnych prostriedkov

Bratislava 9. mája (TASR) – Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu ostanú zachované, zmeny by sa však mohli dotknúť percentuálneho rozdelenia štátneho príspevku. Vyplýva to z návrhu nového zákona o športe, ktorý v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Jedna z hlavných zmien návrhu z dielne rezortu školstva sa týka futbalu a hokeja. „Vracajú sa do vzorca na výpočet podielu príspevku, nebudú mať garantovaný minimálny podiel (17 percent pre futbal a 13 percent pre hokej – pozn. TASR),“ uviedli predkladatelia z rezortu. Upozorňujú, že zákonom a novou definíciou uznaného športu sa zväčší počet financovaných športov, oddelí sa tiež financovanie zdravotne hendikepovaných športovcov.

„Zvyšuje sa tiež podiel pre Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Slovenský paralympijský výbor (SPV) v rokoch, keď sa konajú olympijské a paralympijské hry. Zákonom sa tiež určuje minimálny dvojpercentný podiel financií do školského športu,“ upozornilo ministerstvo. Návrh tiež jasnejšie stanovuje príspevok na turistické značenie.

Na financovanie športu zo zdrojov štátneho rozpočtu sa podľa legislatívneho návrhu použijú prostriedky v kapitole MŠVVaŠ, odvod z prevádzkovania lotériových hier a prostriedky z iných rozpočtových kapitol.

Z alokácie schválenej na šport v kapitole rezortu školstva okrem prostriedkov pre Fond na podporu športu a prostriedkov na príspevok za zásluhy v oblasti športu sa na poskytnutie príspevku národným športovým zväzom navrhuje 82 percent z celkovej vyčlenenej sumy.

Päť percent má byť určených najúspešnejším reprezentantom, 4,5 percenta bude tvoriť príspevok na súťažný šport zdravotne znevýhodnených vrátane financií pre top športovcov so zdravotným hendikepom.

SOŠV má dostať z celkového objemu financií 2,6 percenta v roku, v ktorom sa koná olympiáda, a 2,4 percenta v neolympijských rokoch. Podobne má SPV dostať v roku, keď sa koná paralympiáda, 1,3 percenta z alokácie, a v rokoch, keď sa hry nekonajú, 1,2 percenta.

Z celkovej sumy má dvojpercentný podiel garantovaná podpora školského športu a v objeme 0,3 percenta tiež značenie turistických trás.

Stanovený je aj podiel pre samotný rezort školstva na úlohy ministerstva v oblasti športu, 2,6 percentá z alokácie to bude v rokoch, v ktorých sa nekonajú olympijské a paralympijské hry, 2,3 percentá v rokoch konania týchto podujatí.

Nový zákon by mal platiť od septembra.

Zdroj: TASR, TV NR SR

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás