EkonomikaHeger asi doteraz spal. Až teraz žiada pripomienkovanie Plánu...

Heger asi doteraz spal. Až teraz žiada pripomienkovanie Plánu obnovy (aktualizované) (2)

-

Heger asi doteraz spal. Až teraz žiada pripomienkovanie Plánu obnovy (aktualizované) (2)

Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 8. marca (TASR) – Na Slovensku je potrebné zaviesť právnu úpravu, ktorá by usmernila procesy pri implementácii plánu obnovy. Ministerstvo financií (MF) SR preto predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Zverejnený bol na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Zákon sa vzťahuje na právne vzťahy, ktorých financovanie je realizované z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na roky 2021 až 2026. Účinnosť zákona navrhuje rezort financií na 1. júla tohto roka. Predpokladá sa, že na rokovanie vlády bude materiál predložený v apríli.

Návrh zákona upravuje pôsobnosť MF SR ako národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá má koordinovať a riadiť vykonávanie mechanizmu a jeho finančné toky, ako aj jeho postavenie ako orgánu zodpovedného za vykonávanie a koordináciu auditu mechanizmu. Rovnako upravuje postavenie a zodpovednosti ostatných ministerstiev ako vykonávateľov týchto investícií alebo reforiem. Návrh tiež upravuje spôsob, postup a podmienky poskytovania prostriedkov mechanizmu na základe zmluvy alebo rozhodnutia.

Vláda SR podľa návrhu pôsobí ako najvyššia schvaľovacia a rozhodovacia autorita. Určuje priority financovania mechanizmu tým, že určuje oblasti, ktoré budú financované z mechanizmu a ktoré budú financované z iných zdrojov. Schvaľuje systém implementácie mechanizmu, ale aj návrh dohody medzi SR a EK. Zároveň má vláda schvaľovať plán obnovy a odolnosti a akékoľvek jeho zmeny.

Vykonávateľom podľa návrhu zákona môže byť iba ústredný orgán štátnej správy, ktorý je za vykonávateľa určený v pláne obnovy a odolnosti. Je zodpovedný za realizáciu investície alebo reformy.

Z návrhu vyplýva, že prostriedky mechanizmu by sa mali zaradiť do príjmov štátneho rozpočtu SR a z nich sa majú v štátnom rozpočte príslušným vykonávateľom na poskytovanie prostriedkov mechanizmu rozpočtovať výdavky. „Rozpočtované výdavky možno použiť až do ich vyčerpania na určený účel, najneskôr však do 31. decembra roku určeného v pláne obnovy a odolnosti,“ spresňuje rezort financií v dôvodovej správe. Výnosy z prostriedkov mechanizmu majú byť majetkom EÚ.

Ustanoviť by sa mala aj možnosť zaviesť krízové opatrenia, ktorých cieľom je napomôcť vykonávateľovi v riadnej implementácii investície alebo reformy, ak hrozí, že táto nebude implementovaná v stanovenej lehote alebo rozsahu. Ak by hrozili Slovensku vážnejšie dôsledky z neuspokojivej implementácie plánu obnovy a reforiem a investícií v ňom zahrnutých, mohla by SR po schválení vládou navrhnúť EK vykonanie zmeny v pláne obnovy alebo jeho aktualizáciu.

Prijímateľ, ktorému sa majú poskytnúť prostriedky mechanizmu, môže byť určený priamo v pláne obnovy. Pokiaľ nie je, vyberie sa uplatnením pravidiel a postupov v zmysle tohto zákona. Prostriedky mechanizmu sa majú poskytovať prijímateľovi na základe zmluvy. Ak je vykonávateľ a prijímateľ tá istá osoba, prostriedky mechanizmu by sa mali poskytovať len na základe rozhodnutia. Prostriedky mechanizmu sa majú zároveň poskytovať iba osobám, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora.

V zákone by sa tiež mal ustanoviť spôsob a postup vysporiadania finančných vzťahov v prípade vzniku povinnosti prijímateľa vrátiť poskytnuté prostriedky mechanizmu alebo ich časť. Ak prijímateľ nevráti prostriedky v určenej lehote, poskytovateľ podá podnet správnemu orgánu, alebo sa domáha svojich práv súdnou cestou v rámci civilného sporového konania.

Slovenský plán obnovy je vo finálnej fáze. Dokument je pripravený na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK). Informoval o tom na brífingu minister financií Eduard Heger (OĽANO). Ministerstvo financií (MF) SR by ho malo predložiť na pripomienkovanie už v pondelok. Plán obnovy predstavuje rozsiahlu reformnú agendu sprevádzanú investíciami. Slovensko ho má odovzdať Európskej komisii (EK) do konca apríla tohto roka.

Plán obnovy je podľa Hegera „cestovná mapa“ k lepšiemu Slovensku. „Mám z tohto dokumentu veľmi dobrý pocit. Dokázali sme jasne pomenovať problémy a precízne vytýčiť cesty, ako ich riešiť. Vybrali sme priority, navrhli sme reformy a investície,“ skonštatoval šéf rezortu financií s tým, že plán považuje za realistický. Podotkol, že naplnenie cieľov si bude vyžadovať aj silnú politickú podporu, dobré organizačné schopnosti a veľa trpezlivosti.

Návrh plánu obnovy považuje za dobrý aj riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefan Kišš. Komponenty, ktoré sú súčasťou plánu obnovy, boli podľa jeho slov rozpracované do veľmi konkrétnej podoby. Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková dodala, že odozva zo strany EK je do veľkej miery pozitívna, pričom SR patrí medzi najrýchlejšie krajiny pri príprave plánu a najambicióznejšie z pohľadu reforiem.

„Plán obnovy je možnosťou na obnovu krajiny po pandémii a zároveň v prípade Slovenska aj príležitosťou na znovunaštartovanie dobiehania vyspelejších krajín, kde sme za poslednú dekádu buď stagnovali, alebo priam zaostávali,“ poznamenala Vašáková. Najviac SR zaostáva v oblastiach, ako je školstvo alebo zdravotníctvo, ktoré sú aj hlavnými národnými prioritami plánu obnovy. Veľký dôraz sa však podľa nej kladie aj na zelenú a digitálnu ekonomiku.

Z pohľadu verejných financií je podľa ministra financií dôležitá dôchodková reforma a zavedenie výdavkových stropov. Zo štrukturálnych tém vyzdvihol reformu riadenia vedy, výskumu a inovácií. Z hľadiska inklúzie v predškolskom vzdelávaní za významnú považuje obsahovú reformu v školstve a v zdravotníctve napríklad aj zmenu siete nemocníc. Heger zároveň priblížil záväzok SR zvýšiť životnú úroveň do roku 2030 na 92 % priemeru EÚ, pričom v súčasnosti je to 74 %.

Minister skonštatoval, že v pláne obnovy musí byť presne napísané, čo sa urobí v ktorom roku a v ktorom mesiaci, a na základe toho bude EK aj kontrolovať napĺňanie míľnikov. Do konca apríla bude podľa Kišša Slovensko rokovať s EK o konečnej podobe míľnikov a cieľov. Výsledný „verdikt“ Komisie by Slovensko podľa šéfa rezortu financií malo počuť v lete a následne má byť uvoľnená aj prvá suma, ide o tzv. predfinancovanie.

Podporte spravodajský portál Veci Verejné prevodom na náš účet:

SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás