NázoryGenerál Alexander Lebeď: „Nech zmobilizujem jednu čatu z detí elity...

Generál Alexander Lebeď: „Nech zmobilizujem jednu čatu z detí elity a vojna bude do jedného dňa ukončená.“

-

spot_img

Generál Alexander Lebeď: „Nech zmobilizujem jednu čatu z detí elity a vojna bude do jedného dňa ukončená.“

Zbierka „Munícia pre Ukrajinu“ je z môjho pohľadu jedným z prostriedkov na neprerušené udržiavanie a predlžovania šialenstva vojenskej eskalácie až do posledného chudobného Ukrajinca zatiaľ do amerických prezidentských volieb a potom sa uvidí … Zbierka odmieta výzvy na mier, toto slovo nepozná, zvyšuje stávky proti Rusku a v tomto  bude v rámci uložených pokynov horúčkovito pokračovať až do odvolania, teda na neurčito.

Táto zbierka má však svoje špecifiká, ktorým by mal pozorný občan Slovenskej republiky venovať väčšiu pozornosť, pretože by zistil, že tu ide o zbierku, ktorá bola nejakým svojvoľným, resp. nezákonným spôsobom vyňatá spod iurisdikcie Slovenskej republiky a tým aj spod kontroly príslušných štátnych orgánov a verejnosti. Z webovej stránky tejto aktivistickej iniciatívy mimovládnych organizácií na základe ich vlastných odpovedí na dotazy občanov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Otázka občana: Budú zverejňované mená darcov?


Z bezpečnostných dôvodov nemá tento druh zbierok transparentné účty. Zbierka je anonymná, mená darcov nie sú evidované v žiadnej databáze, nebudú preto ani nikdy zverejnené a Nadační fond pro Ukrajinu, ako príjemca financií, nezbiera ani neuchováva osobné údaje darcov.

(Z jedného mechu pochádzajúca zbratríčkovaná mimovládna organizácia Transparency International, ktorá tak dôsledne skúmala transparentnosť nákladov zvoleného prezidenta Slovenskej republiky, v prípade tejto zbierky zanovito mlčí…)

Otázka občana: Poputujú vyzbierané peniaze českej vláde?

Iniciatíva českej vlády  primárne vznikla s cieľom zapojiť vlády iných štátov. Premiér Českej republiky Petr Fiala už vyjadril našej zbierke podporu a verejne deklaroval, že česká vláda našla cestu, ako využiť financie z občianskej zbierky na Slovensku. Ministerka obrany Českej republiky Jana Černochová verejne prisľúbila, že jej rezort konzultačne pomôže našim partnerom z Dárku pro Putina s výberom vhodnej munície. Druh vybranej munície a jej cenu bude bude DPP konzultovať aj s ukrajinskou stranou.

(Premiér českej republiky Petr Fiala si už zaletel po pochvalu do Washingtonu, táto česť sa určite ujde aj dosluhujúcej prezidentke Slovenskej republiky Mgr. Zuzane Čaputovej). A prečo

Otázka občana: Prečo nie je príjemcom peňazí subjekt zo Slovenska?


Pri občianskej zbierke využívame skúsenosti a know-how nášho českého partnera, ktorým je v oblasti zbierok na nákup zbraní renomovaný a zároveň je spoľahlivým právnym subjektom – Nadační fond pro Ukrajinu. Na Slovensku obdobný právny subjekt neexistuje. Ak by sme ho chceli založiť, získať účet a zriadiť platobné brány, trvalo by to mesiace, ktoré ukrajinskí obrancovia nemajú. Potrebujeme konať rýchlo !
(Na túto otázku občana, prečo si na tento účel nezaložili legálny právny subjekt, by som odpovedala asi takto:Podmienky vykonávania verejnej zbierky v Slovenskej republike  ustanovuje zákon NR SR č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach.Cieľom zákona je predovšetkým výrazné zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní verejných zbierok a pri využití čistého výnosu verejnej zbierky na určený všeobecne prospešný účel.

 • Register verejných zbierok vedie Ministerstvo vnútra SR ako verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje Ministerstvo vnútra SR a okresné úrady.
 • Na vykonávanie verejnej zbierky sú právnické osoby povinné zriaďovať osobitný účet, na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať všetky úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky. 
 • Náklady zbierky nesmú presiahnuť 25 % z hrubého výnosu zbierky. 

(Poznámka: Naopak, celkové ročné náklady nadačného fondu českého subjektu, súvisiaceho s jeho správou, nesmú presiahnuť 50 % ročnej hodnoty všetkých nadačných príspevkov. Náklady spojené so správou nadačného fondu zahŕňajú náklady na udržiavanie a z h o d n o c o v a n i e nadačného fondu, náklady na  p r o p a g á c i u fondu, ako aj    o d m e n y   za výkon funkcie člena, atď… O poskytovaní nadačných príspevkov rozhoduje poverený člen správnej rady podľa   v l a s t n é h o    u v á ž e n i a).

Z uvedeného vyplýva, že nadácia môže polovicu získaných prostriedkov použiť na vlastnú prevádzku, teda ich skonzumovať podľa vlastného uváženia! Takisto niet pochýb, že anonymitou chránené právnické osoby si svoje „dary“ na zbrane odpíšu z daní.

Konanie o registrácii zbierky na Slovensku sa začína dňom, keď bol príslušnému správnemu orgánu doručený návrh na registráciu zbierky. Návrh musí obsahovať:

 1. názov, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu právnickej osoby a webové sídlo právnickej osoby,
 2. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby    z o d p o v e d n e j   za vykonávanie zbierky,
 3. územie, na ktorom sa zbierka bude vykonávať,
 4. účel zbierky a názov zbierky,
 5. dátum začatia a dátum ukončenia zbierky,
 6. názov banky a číslo osobitného účtu,
 7. určenie výšky príspevku z ceny predmetov, vstupeniek, zasielaných darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS alebo volaní na skrátené číslo služby so špeciálnym očíslovaním,
 8. územie použitia výnosu zbierky

Správny orgán rozhodne o odmietnutí zapísať zbierku do registra zbierok, ak jej účel je v rozpore s § 2 ods. 2 alebo ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zaujalo zamietavé stanovisko

Register zbierok je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo.  Register zbierok je verejný zoznam. Údaje zapísané v registri zbierok ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.

Právnická osoba vykonávajúca zbierku je povinná do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu orgánu predbežnú správu zbierky, ktorá obsahuje:

1/  prehľad vykonávania zbierky, 2/ Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky, 3/ Bankové výpisy z osobitného účtu. 

Záverečná správa zbierky musí obsahovať:

 1. prehľad nákladov zbierky,
  1. prehľad čistého výnosu zbierky na jej účel,
  1. doklady, preukazujúce náklady zbierky,
  1. doklady, preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky.

Na kontrolu nad vykonávaním zbierok je príslušný správny orgán, ktorý preveruje, či sa zbierka vykonáva alebo bola vykonaná v súlade s údajmi uvedenými v registri zbierok a s týmto zákonom. Správny orgán môže vykonať kontrolu dokladov záverečnej správy zbierky v sídle právnickej osoby. Právnická osoba je povinná predložiť doklady potrebné na vykonanie kontroly na výzvu správneho orgánu. Ministerstvo môže poveriť príslušný okresný úrad na vykonanie kontroly zbierky.

Takže kde je pes zakopaný ? V onej  T R A N S P A R E N T N O S T I, ktorú kogentne vyžaduje zákon NR SR č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach, kedy by sa preverilo, koľko peňazí bolo použitých na deklarovaný účel a koľko na tzv. náklady …

Otázka občana: Akým spôsobom sa bude nakupovať munícia?

Za peniaze, ktorými Slováci prispievajú do občianskej zbierky, sa nakúpi munícia pre Ozbrojené sily Ukrajiny, a to čo možno najskôr. Zakúpenie a dodanie munície obrancom podľa potrieb ukrajinskej armády je úlohou partnera zbierky, projektu Dárek pro Putina. Ten úzko spolupracuje s vykonávateľmi iniciatívy českej vlády. (Ako za minulých čias, návrat Slovákov do minulosti cez mimovládne organizácie. Tentoraz z peňaženiek našich občanov, ktorí dávajú aj to posledné, čo im ešte zostáva na základné životné potreby, avšak hlavne iných neznámych a hlavne nezverejnených subjektov, o ktorých tušíme kto sú).

Otázka občana: Kto je príjemcom peňazí?


Dary na občiansku zbierku Munícia pre Ukrajinu „Keď nie vláda, posielame my“ chodia na špeciálne vyhradený účet. Príjemcom peňazí je český fond s názvom Nadační fond pro Ukrajinu, ktorý je právnym subjektom a zastrešuje projekt Dárek pro Putina

Otázka občana: Prečo sa mi pri prevode zobrazilo ako krajina pre účet Írsko?

Účet „Nadačního fondu pro Ukrajinu“ je vedený v Českej republike. Írsko sa v potvrdení zobrazuje iba preto, že nadační fond používa pre spracovanie platieb službu Stripe, ktorá sídli v Írsku. Tá všetky platby prevádza na účet Nadačního fondu pro Ukrajinu, ktorý je jedným z organizátorov slovenskej občianskej zbierky.

A keďže sme sa takýmto spôsobom dostali k Írsku, nedá sa nespomenúť „TRANSPARENTNOSŤ“ Bonovej nadácie ONE Campaign (v štýle ONE) – medzinárodnej neziskovej mimovládnej organizácia, bojujúcej proti chudobe najmä v Afrike a za svetový mier so sprevádzaným všadeprítomným znamením mieru. Členom predstavenstva ONE je aj David  Cameron.

Nadácia je financovaná Nadáciou Billa a Melindy Gatesovcov, Apple, Bank of America, Bloomberg L.P., Philanthropes, Open Society Foundations, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Google, Coca-Cola, Roche, Merck, Skoll Foundation.

Bonova nadácia ONE sa dostala pod verejný tlak, aby vysvetlila svoje financie po tom, čo vyšlo najavo, že len malé percento peňazí, ktoré získa, sa dostane k núdznym, čím výrazne utrpela na svojej vierohodnosti.

Nezisková organizácia, založená frontmanom skupiny U2,  dostala v roku 2008 dary vo výške takmer 9,6 milióna libier, ale na dobročinné účely rozdala iba 118 000 libier (1,2%).

Čísla zverejnené New York Post tiež ukázali, že 5,1 milióna libier išlo na vyplatenie miezd.

Hovorca ONE Oliver Buston obhajoval spôsob, akým je organizácia riadená, trvajúc na tom, že peniaze sa používajú na propagáciu jej kampane a zvyšovanie povedomia namiesto toho, aby boli poskytnuté priamo tým, ktorí potrebujú pomoc.

Povedal: „Neposkytujeme programy v teréne. Sme nadácia, zaoberajúca sa obhajobou a kampaňami. Nadácia je vysoko efektívna pri zvyšovaní povedomia.“

Bono sa takisto verejne ospravedlnil za nadáciu ONE aj za to, že ňou zriadená skupina na „BOJ PROTI ZNEUŽÍVANIU DAŇOVÉHO SYSTÉMU“ v Afrike neplatila dane. (Reuters, Facebook). 

Skupina OneCampaign, ktorú založil rockový spevák Bono, sa ospravedlnila po odhalení, že už niekoľko rokov neplatí miestne dane v Juhoafrickej republike a toleruje zneužívanie zamestnancov v krajine. Charitatívna organizácia proti chudobe, ktorú podporuje bývalý britský premiér David Cameron a hollywoodske celebrity, vo vyhlásení pripustila praktiky po internom vyšetrovaní neregistrácie na platenie daní päť rokov po začatí prevádzky v Južnej Afrike. Toto rozhodnutie znamenalo, že zahraniční zamestnanci v krajine neboli zdanení zo svojich miezd a boli povinní pracovať na základe trojmesačných turistických víz – čo je v Južnej Afrike nezákonné, informoval britský denník Mail on Sunday.

Frontman skupiny U2 Bono sa následne ospravedlnilza obvinenia z dlhoročného obťažovania a zneužívania zamestnancov jeho charitatívnej organizácie ONE Campaign.Obvinenia boli odhalené po vyšetrovaní podrobnosti o hrozných pracovných podmienkach, ktorým boli vystavení zamestnanci kampane ONE v kancelárii charity v Južnej Afrike a operácii v Tanzánii. Jeden prípad sa týkal britskej ženy s autistickým synom, ktorý pracoval v Južnej Afrike na turistické vízum, pretože kampaň ONE nebola registrovaná ani neplatila dane v Južnej Afrike. Žena, ktorá bola na manažérskom poste, povedala, že bola denne šikanovaná, nútená robiť podradnú prácu a nútená vybavovať osobné záležitosti pre štatutárnu zástupkyňu, čo spôsobilo zhoršenie jej duševného a fyzického zdravia.

Len pre zaujímavosť: Bonových fanúšikov zaskočila ajjeho vlastná chvála ukrajinského prezidenta, keď bývalá predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov NancyPelosiová zarecitovala báseň frontmana skupiny U2, ktorá ospevovala, že Zelenskyj, rovnako ako svätý Patrik, vyháňa hady zo svojej krajiny. Bonova báseň však pritiahla veľa online kritiky za kvalitu poézie.

Čo na záver ? Až doteraz sa na Slovensku v akýchsi zdeformovaných a presne nedefinovateľných sprostredkovateľských aktivitách mimovládnych organizácií neorganizovala zbierka na nákup munície do štátu, v ktorom prebieha vojna, čo je v rozpore nielen so základnými princípmi OSN, ale aj literou a duchom Trestného zákona, v ktorom sa v § 417 Ohrozenie mieru uvádza:

(1) Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

Nákup a zasielanie zbraní (munície) do tretieho štátu, v ktorom prebieha vojnový konflikt, by mohol byť kvalifikovaný ako podpora vojny, čo sa v našom právnom systéme považuje za trestný čin, a to bez ohľadu na to, že sa organizátorom dostane pochvala od samotného prezidenta Spojených štátov amerických alebo od JosepaBorrella či Ursuly von der Leyen. Na Slovensku platia zákony rovnako pre všetkých a pred zákonom sme si všetci rovní. Navyše tieto aktivity aktivistov sú v priamom rozpore s väčšinovou vôľou slovenských obyvateľov, preto signatári tejto zbierky nie sú aktívne legitimovaní hovoriť za občanov Slovenskej republiky a dokonca uvádzať, ako sme za to chválení predsedom vlády Českej republiky a v zahraničných médiách.

Zbierka „Munícia pre Ukrajinu“ žije svojím životom, má svojich podporovateľov aj prispievateľov. Sú rozdielne názory ľudí nielen na podporovateľov a prispievateľov, ale hlavne na pokračujúci vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý je nekonečnou tragédiou a utrpením bez konca, lebo len tí  c h u d o b n í  Ukrajinci zomierajú. Elita si svoje deti ochránila ich odvozom do bezpečia Veľkej Británie, USA, Nemecka, Izraela – tým nehrozí, že budú zabití.Tí nevidia dôvod zamýšľať sa nad tým, prečo sa už konečne nehovorí o začatí rokovaní o ukončení konfliktu a zomierania ich rovesníkov, ktorí zapĺňajú dlhé smutné cintoríny.


Svetlana Alexijevič, bieloruská novinárka a spisovateľka, laureátka Nobelovej ceny za literatúru v roku 2015,  vo svojej možno najlepšej knihe Zinkoví chlapci vyhľadávala veteránov a ženy, mladých vojakov a ich matky po vojne v Afganistane. Jeden z tých, ktorý prežil jej bez uvedenia svojho mena zatelefonoval:

„Nerýp do toho! Môjho najlepšieho kamaráta, bol mi ako brat, som z útoku priniesol v igelitke… S hlavou, rukami a nohami zvlášť…Zodratá koža ako z nejakého prasaťa… ako nejaká vypitvaná zver… A on hral na husliach, písal básne. Ten by to mohol napísať, a nie ty…Dva dni po pohrebe jeho matku odviezli do blázinca. Spala na cintoríne, na jeho hrobe. V zime spala na snehu. Ty! Ty… Nehrab sa v tom! Boli sme vojakmi, poslali nás tam. Zložil som vojenskú prísahu. Na kolenách som bozkával zástavu. Akí ste všetci múdri. Chcete mať čisté ruky. Ty ani nevieš, ako letí guľka. Ani automat si v ruke nedržala. Ja som svoju pravdu niesol v igelitovej taške… Zvlášť hlava, zvlášť ruky… Iná pravda neexistuje.“

Nikto zo žiadnej vojny z nej nevyjde bez trvalých následkov. Nie zbrane, ale okamžité rokovania o mieri sú jedinou záchranou dnes ešte žijúcich Ukrajincov, ktorí už zajtra možno naposledy vydýchnu.

YuvalNoahHarari v svetovom bestselleri Homo Deus, stručná história zajtrajška v častiSyndróm archy píše o „elite, ktorá nemyslí na to, že v stávke je aj ich vlastná budúcnosť. Aj keby prišlo k najhoršiemu, postavia si high-tech Noemovu archu pre hornú triedu a zvyšné miliardy ľudí nechajú utopiť sa. A čo chudobní ? Prečo neprotestujú ? Oni ponesú všetky dôsledky.“

A toto platí aj pre našu elitu.Ukrajine hlavne chýbajú ľudské zdroje. Keď po úspešnej zbierke za dodanie munície príde pokyn na zabezpečenie „ochotných dobrovoľníkov“, je rad na podporovateľoch a lídroch projektu tak, ako sú menovite uvedení na webovej stránke vrátane ich detí. Lebo my im naše deti nedáme.

 

Alebo budú platiť slová generála Lebeďa ? „Nech zmobilizujem jednu čatu z detí elity a vojna bude do jedného dňa ukončená.“

Dana Bystrická

Podporte nezávislé médium Denník VV

 • Nezamykáme články
 • Necenzurujeme komentáre
 • Nezverejňujeme platené články

Nechceme spoplatňovať obsah, lebo nie každý si to môže dovoliť. Len vďaka Vašej podpore sa môže tento obsah bezplatne dostať ku každému.

Viac info o podpore nájdete tu: PODPORTE VV

Pravidelná mesačná podpora

Jednorázová podpora


Alebo prevodom na náš účet: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

spot_img

Newsletter - Veci verejné

Prihláste sa na odber článkov. Dva krát do týždňa Vám zašleme zhrnutie najpodstatnejších komentárov a názorov, ktoré vyšli na našom webe :)

*Po vyplnení formuláru Vám zašleme potvrdzujúci email, ktorý je potrebné potvrdiť.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

3 Komentáre

 1. Nie je náhodou protizákonné robiť zbierky na podporu konfliktov v zahraničí? Poprípade neexistuje na Slovensku zákon obmedzujúci financovanie vojny a podporu zabíjania?

 2. Po tom, ako sa v susednej Českej republike objavila celkom jasná správa od tamojšieho štátneho zastupiteľstva (prokuratúra) adresovaná ako výzva a upozornenie k českým občanom, ohľadne možného stíhania verejných prejavov smerujúcich k podpore alebo súhlasu s útokom Ruska na Ukrajinu, reagovala aj slovenská polícia. Vydala vyhlásenie, ktoré upozorňuje na výnimočné tresty u nás, pričom citácia z Trestného zákona našich orgánov je nasledovná:

  „Kto za krízovej situácie v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje či inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na desať až 25 rokov či trestom odňatia slobody na doživotie.“

  Platí to aj opačne????

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás